Nyhet -

Gott försäkringsskydd mot översvämning idag men klimatanpassningen måste bli bättre

Försäkringar ger idag ett gott skydd mot översvämningsskador. Men om naturskadorna ökar kan det på sikt bli svårt att erbjuda ett gott försäkringsskydd till boenden i utsatta områden. Klimatanpassningen behöver bli bättre.

I dag erbjuder den svenska försäkringsbranschen ett omfattande skydd mot översvämningsskador. Ersättning för översvämningsskador ingår i grundskyddet för alla fastighetsförsäkringar. Detta innebär att alla konsumenter samt små och medelstora företag har ett gott försäkringsskydd.

Genom klimatförändringarna blir det vanligare med extremväder och skyfall, vilket leder till fler skador. Om översvämningsskador inträffar regelbundet på vissa fastigheter kommer det på sikt att bli svårt för försäkringsbranschen att fortsätta erbjuda ett omfattande försäkringsskydd för översvämningsskador på just dessa fastigheter.

­— Omfattande översvämningar medför självklart en risk att försäkringspremierna kommer att öka. Det finns också en risk för att man undantar försäkringsskyddet för översvämningar på enskilda fastigheter eller områden som konsekvent blir utsatta, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.

Klimatanpassningen behöver bli bättre. Flera åtgärder behöver vidtas för att skydda befintlig bebyggelse. Det krävs till exempel förbättrad dagvattenhantering, vallar som skyddar mot översvämningar, gröna områden och tak som fördröjer regnvatten samt baktrycksskydd som hindrar avloppsvatten från att tränga in via VA-nätet i utsatta fastigheter.

Kommunerna bör också se till att ny bebyggelse inte lokaliseras på olämpliga platser och bör därför inte ge bygglov i områden där det finns risk för översvämningar, om inte förebyggande åtgärder vidtas. Det är också viktigt att kommunerna tar fram bestämmelser om lägsta nivå för golv i förhållande till vattendrag och VA-nät.

— Varje kommun bör ta fram en klimatanpassningsplan. Det borde skrivas in i plan- och bygglagen och lagregleras så att varje kommun tittar på vilka faror som finns för översvämning och vilka fastigheter som ligger där. På så sätt får man kunskap om var förebyggande åtgärder ska sättas in. Klimatanpassningsplanen ger även kunskaper om var man inte ska bygga.


Relaterade länkar

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • klimat
  • klimatanpassning
  • försäkring
  • svensk försäkring
  • översvämmning
  • klimatanpassningsplan
  • skyfall

Presskontakt

Martin Kling

Presskontakt Pressansvarig 0761009410

Relaterat innehåll