Pressmeddelande -

Fortsatt ökning av pensionssparandet

Pensionssparandet fortsätter att öka. Under de tolv månaderna april 2005 – mars 2006 ökade livförsäkringsbolagens premieinkomst till 145 miljarder
kronor. Det visar Försäkringsförbundets statistik.

Jämfört med den
föregående tolvmånadersperioden är det en ökning med 25 procent och
jämfört med helåret 2005 en ökning med fyra procent.

- Det är glädjande att vi så tydligt ser att förtroendet för
pensionssparandet är starkt, säger Försäkringsförbundets VD Annika
Lundius.

Av de samlade livförsäkringspremierna gick hälften till traditionell
livförsäkring och hälften till fondförsäkring under tolvmånadersperioden.

Premier till nytecknad livförsäkring fördelades med 61 procent till
fondförsäkring och 39 procent till traditionell livförsäkring.
Det samlade värdet av livförsäkringsbolagens placeringar var vid utgången
av det första kvartalet i år 1 928 miljarder kronor, vilket är 5,2 procent
mer än vid årets början. Skadeförsäkringsbolagens placeringar steg med 9
procent från årsskiftet till 420 miljarder kronor.

I genomsnitt var livförsäkringsbolagens kollektiva konsolideringsgrad vid
utgången av det första kvartalet i år 114,3 procent för privat försäkring och
premiebestämd tjänstepensionsförsäkring och 140,4 procent för
förmånsbestämd tjänstepensionsförsäkring. Den genomsnittliga aktuella
återbäringsräntan per den 30 april var 6,7 procent.

I genomsnitten för kollektiv konsolidering och återbäringsränta ingår inte
de försäkringsbolag som är vinstutdelande och därför tillämpar så kallad
villkorad återbäring och avkastningsränta.

- Rättvisande jämförelser av återbäringsränta och avkastningsränta för
olika försäkringsprodukter kan bara göras inom varje företagsform och
produktkategori, påpekar Annika Lundius.
Avkastningsräntan som ger upphov till villkorad återbäring var under första
kvartalet i år i genomsnitt 1,64 procent. Några ömsesidiga bolag erbjuder
försäkringar där den vanliga återbäringstekniken inte tillämpas. För dessa
var den genomsnittliga avkastningsräntan under första kvartalet 1,31
procent. Dessa räntesatser avser enbart det första kvartalets avkastning.

För jämförelser av olika livförsäkringsföretags kapitalförvaltning är
totalavkastningen intressant. Under 2005 var den genomsnittliga
totalavkastningen på livförsäkringsbolagens tillgångar 13,6 procent.

- Försäkringssparande är långsiktigt. Det är värt att notera att
totalavkastningen under perioden 1996 – 2005, där flera år med stark
börsnedgång ingår, i genomsnitt var 9,8 procent per år, säger Annika
Lundius.

Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst från individuellt tecknade
försäkringar ökade under tolvmånadersperioden april 2005 – mars 2006
med 8,2 procent jämfört med föregående tolvmånadersperiod, enligt
Försäkringsförbundets statistik. I ökningen ligger att ytterligare
försäkringsbolag från årsskiftet 2004/05 ingår i redovisningen. Tillsammans
svarar dessa tillkommande försäkringsbolag för drygt hälften av den
redovisade ökningen. Sammantaget uppgick premieinkomsten till 56,5
miljarder kronor under perioden.

Antalet skador som anmäldes till försäkringsbolagen under årets första
kvartal minskade med 29 procent, eller nästan 50 000 skador, jämfört med
samma period 2005. Minskningen beror till allra största delen på det stora
antal skador som stormen Gudrun orsakade i början av förra året. Stormoch
naturskadorna som anmäldes under det första kvartalet i år var cirka
600, förra årets första kvartal var de nästan 43 000.


För ytterligare information, kontakta gärna Försäkringsförbundets VD
Annika Lundius, tel 08-522 785 01, eller chefaktuarie Arne Sandström,
08-522 785 12

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • statistik

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.

Kontakter

Martin Kling

Presskontakt Pressansvarig 0761009410