Gå direkt till innehåll
Ny SVU-rapport: Utökad biologisk nedbrytning med rörliga bärare av läkemedel ... (avlopp och miljö)

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Utökad biologisk nedbrytning med rörliga bärare av läkemedel ... (avlopp och miljö)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2015-09 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Utökad biologisk nedbrytning med rörliga bärare av läkemedel och ett urval av ramdirektivets prioriterade ämnen
Författare: Per Falås, Maritha Hörsing, Anna Ledin, Jes la Cour Jansen, Eva Eriksson, Mikael E. Olsson
Område: Avlopp och miljö
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU_rapport_2015-09.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand! 

Sammandrag: Tre pilotanläggningar med rörliga bärare har drivits med stor skillnad i belastning, men alla med nitrifikation i syftet att bedöma förmågan att ta bort mikro-föroreningar. Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) sorberar starkare till de rörliga bärarna än förväntat och den biologiske nedbrytningen gick därför inte att kvantifiera. För vattenlösliga läkemedelssubstanser fanns i stort sett ingen skillnad i nedbrytningen som kunde förklaras av olika belastningar. 

Sammanfattning: I ramdirektivet för vatten finns en lista med prioriterade ämnen som ska fasas ut eller minskas innan de når vattenmiljön. Vilka ämnen på listan kan avloppsreningsverken ta hand om och vilka bör hanteras genom till exempel uppströmsarbete? Avancerade metoder för avloppsvattenrening utvecklas i dag, bland annat biologiska processer som aktivt slam och system med rörliga bärare. Under MistraPharma-programmets första fas framgick det att reningsverk med rörliga bärare kan reducera läkemedel som är svårnedbrytbara i konventionella aktivslamanläggningar. Det visade sig också att lång slamålder i aktivslamanläggningar ger bättre reduktion än kort slamålder.

Syftet med det här projektet var att studera om kombinationen av rörliga bärare och låg belastning leder till ökad reduktion av några utvalda ämnena från ramdirektivets lista. Arbetet har genomförts av Lunds Tekniska Högskola, Danmarks Tekniske Universitet, VA SYD och NSVA, med stöd från AnoxKaldnes AB. Ämnen på prioriteringslistan samt några vattenlösliga läkemedel har valts för att utvärdera nedbrytningspotentialen. Försök har gjorts på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö i tre parallella pilotreaktorer med stor skillnad i hydraulisk uppehållstid och belastning. Långtgående nitrifikation uppnåddes i de tre anläggningarna med normal uppehållstid (1,5 timmar), med utökad uppehållstid (4 timmar) och med extremt lång uppehållstid (8–14 timmar). Anläggningen med normal uppehållstid uppvisade dock kortare perioder med genomslag av ammonium och högre halter av nitrit i det utgående avloppsvattnet än de två övriga som båda hade stabil och full nitrifikation. (Nitrifikation är en process där ammonium först oxideras till nitrit och nitrit därefter till nitrat.)

Nonylfenol, oktylfenol och en rad mindre polycykliska aromatiska kolväten (PAH) band så starkt till slammet och bärarna att det inte gick att utvärdera om de bröts ned. I praktiken förväntas de här substanserna minska kraftigt enbart genom inbindning till slam på reningsverk. Om ämnena ska tas bort från reningsverkens slam bör det med största sannolikhet ske genom uppströmsarbete.

Läkemedlen ibuprofen, ketoprofen och naproxen bröts ner ungefär lika fort som i tidigare studier, medan klofibrinsyra bröts ner betydligt snabbare. I stort sett fullständig reduktion av ibuprofen, naproxen, ketoprofen och klofibrinsyra kan förväntas i bäraranläggningar med både lång och mycket lång uppehållstid. Däremot verkar kontakttiden i en normalt belastad anläggning vara för kort för att säkerställa fullständig reduktion av läkemedlen. Utgående halter av en del läkemedel kan därför förväntas minskas ytterligare genom att öka uppehållstiden i system med rörliga bärare.

Sökord: Ramdirektivets prioriterade ämnen, biologisk rening med rörliga bärare, sorption
Keywords: Prioritised substances, biological treatment in moving bed biofilm reactors, sorption

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista för SVU_2015-09

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma