Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2011-13: Material och åldersfördelning för Sveriges VA-nät och framtida förnyelsebehov

Nyhet -

SVU-rapport 2011-13: Material och åldersfördelning för Sveriges VA-nät och framtida förnyelsebehov

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Denna rapport kompletteras av SVU-rapport 2011-12: "Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar" och ingår tillsammans med  SVU-rapport 2011-14: "Rörmaterial i svenska VA-ledningar – egenskaper och livslängd" i avrapporteringen av Svenskt Vatten Utvecklings projekt ”Förnyelse av VA-ledningar” där Annika Malm, Göteborg Vatten, varit projektledare.

Nr: 2011-13
Titel: Material och åldersfördelning för Sveriges VA-nät och framtida förnyelsebehov
Författare: Annika Malm, Göteborg Vatten, Gilbert Svensson, CIT Urban Water Management AB
Område: Ledningsnät

Sammandrag: Dagens material och åldersfördelning i Sveriges VA-nät har tagits fram genom enkätutskick till Sveriges samtliga kommuner. Svaren validerades mot tidigare studier och användes för att ta fram en prognos för framtida förnyelsebehov de närmsta 100 åren.

Sammanfattning: Förnyelsen av Sveriges VA-ledningsnät är en viktig strategisk fråga för varje svenskt kommun och för Svenskt Vatten. Sveriges allmänna VA-ledningsnät motsvarar ett återanskaffningsvärde om ca 500 miljarder. Det är därför av största vikt att ledningarna förvaltas och förnyas i rätt omfattning, både idag och i framtiden.

En enkät sändes ut till samtliga Sveriges kommuner under våren 2009. En indatamatris gjordes för ledningsslagen Vatten, Spillvattenförande (inklusive tryckledningar) och Dagvatten. Kommuner som lyckades svara med åldersfördelning på större delen av sitt nät (mer än ca 70–80 %) användes i sammanställningen.

Alla inkomna svar kontrollerades mot kommunens inrapporterade längder i Svenskt Vattens statistikdatabas, VASS. Data som samlades in gäller hur ledningsnätet såg ut 2008-12-31. Enkäten har gett en bild av Sveriges VA-ledningsnät, som överensstämmer med tidigare undersökningar. Fördelningen dels i material och i ålder kan därför extrapoleras till att gälla hela Sveriges ledningsnät. Vid jämförelse med tidigare studier om ledningslängder i Sverige kan man inte se att miljonprogramsledningar är mer förnyade än andra.

Ledningsnätsstatistiken har använts för att göra en prognos för framtida förnyelsebehov i Sverige för vatten- och avloppsledningsnätet. Prognosen har beräknats med ett verktyg, LTP (Long Term Planning) som utvecklats inom EU-projektet Care-W. Livslängder har bedömts för olika materialslag baserat på tidigare studier och använts i prognosen för perioden 2011–2110.

Medelprognosen för vattenledningsnätet visar att förnyelsetakten idag bör ligga runt 0,7 % och kan vara svagt minskande de närmsta 100 åren. I siffran 0,7 % är hänsyn taget till att ledningsnätet kontinuerligt och räknat i km är behovet svagt ökande. För avloppsledningsnätet bör nuvarande takt vara ca 0,6 % och kan minska något för att sedan återgå till 0,6 % om 70–80 år. Siffrorna bygger på att ledningsnätet byggs ut kontinuerligt, vilket drar ner förnyelsetakten och i km räknat är förnyelsebehovet istället ökande. Verklig takt för vatten- och avloppsledningsnätet 2006–2008 är 0,5 % respektive 0,4 %, baserat på VASS statistik. Det betyder att vi idag har en något för låg förnyelsetakt och skjuter en del av behovet framför oss.

Förnyelsen av miljonprogrammets stora utbyggnadsperiod skulle teoretiskt sett ge en kulle runt 2060. För vattenledningsnätet är den knappt synbar, mycket beroende på att tidiga segjärnsledningar bedöms hålla kortare tid än 100 år och den förnyelsen kommer tidigare och utjämnar effekten. För avloppsledningsnätet kommer en ökning, men senare eftersom avloppsledningarna bedöms hålla längre än 100 år.

Kostnadsmässigt kommer förnyelsebehovet att öka, eftersom ledningslängden som behöver förnyas ökar. Idag är förnyelsen i vatten och avloppsledningsnätet tillsammans ca 1,9 miljarder kronor årligen. Det innebär en kostnad om ca 2 500 kr/m i genomsnitt. De närmaste 50 åren bör förnyelsen nästan dubbleras till ca 3,5 miljarder i fast penningvärde.

Sökord: Åldersfördelning, materialfördelning, förnyelse, livslängd

Keywords: Age distribution, material distribution, rehabilitation, renewal, life-span

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma