Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2012-13: Undersökningsmetoder för att hitta källorna till tillskottsvatten

Nyhet -

SVU-rapport 2012-13: Undersökningsmetoder för att hitta källorna till tillskottsvatten

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2012-13
Titel: Undersökningsmetoder för att hitta källorna till tillskottsvatten
Författare: Ulf Lundblad, Jonas Backö
Område: Miljö & Avlopp
Sammandrag: Undersökningsmetoder för att hitta källorna till tillskottsvatten har inventerats och utvärderats.

Sammanfattning: Målsättningen med projektet är att inventera och utvärdera olika undersökningsmetoder för att hitta källorna till tillskottsvatten. Det är ju först när man hittat källorna som man har möjlighet att åtgärda felet.

För att lyckas med målsättningen att på sikt minska tillskottsvattenmängderna tills spillvattensystemen behövs en övergripande strategi där flödesmätningar är ett viktigt delmoment. Noggrann flödesdata förädlad till nyckeltal såsom "fiktiv ansluten yta" (regnvattentillskott) och "LDM" (liter per meter ledning och dygn, läck- och dräneringsvattentillskott, basflöde) ger underlag för vilka områden som kan friskförklaras med avseende på tillskottsvatten samt vilka områden som bör prioriteras för fortsatta utredningar.

Härefter behövs kompletterande undersökningar inom de prioriterade områdena. Metoder för dessa undersökningar finns och ger bra resultat om de utförs på rätt sätt.

När det gäller kartläggning av källorna till läck- och dräneringsvattentillskott (basflöde) är det en klar fördel att använda metoder som ger storleken på vattentillskotten. Det är endast dessa metoder som ger möjlighet till att bedöma kostnadseffektiviteten för olika åtgärder samt möjlighet att bedöma effekten (i form av minskat flöde) av föreslagna åtgärder.

När det gäller kartläggning av källorna till regnvattentillskott är det en klar fördel att noga ha utrett nyckeltalet "fiktiv ansluten yta" innan man går vidare med detaljerad kartläggning av källorna. Att veta vad man letar efter och att kunna jämföra den fiktiva ytan med resultatet från detaljundersökningarna höjer kvaliteten på utredningsresultatet väsentligt.

Den detaljerade kartläggningen av källorna till regnvattentillskott bör bestå av 5 olika undersökningsmoment. Området kan inte anses som färdigutrett förrän dessa undersökningar är klara.

  • Identifiera vilka hårdgjorda ytor som är direkt anslutna till spillvattensystemet.
  • Klargöra om det finns okända överkopplingar mellan dag- och spillvattenledningar, både på de allmänna och privata ledningarna, samt läget för dessa.
  • Klargöra om det förekommer överläckage mellan otäta dagvattenledningar och otäta spillvattenledningar, både på de allmänna och privata ledningarna, samt läget för dessa.
  • Identifiera spillvattenbrunnslock som ligger i lågpunkter och där risk för betydande vattentillskott föreligger.
  • Ha kontroll över om och när det förekommer vattentillskott från kända brädd- och nödavlopp till spillvattensystemet. En kvalificerad bedömning av flödets storlek är också önskvärd.

När åtgärder genomförts är det viktigt att kontrollera att effekten följs upp så att man uppnått den minskning av tillskottsvattnet som man förväntat sig.

Sökord: Tillskottsvatten, flödesmätning, läck- och dräneringsvattentillskott,
regnvattentillskott

Keywords: Additional water, flow measurment, leakage and drainage water
supplementation, rainwater supplementation.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma