Gå direkt till innehåll
SVU-rapport: Säkrare dricksvattenförsörjning – motverka föroreningsrisker inom avrinningsområden (dricksvatten)

Pressmeddelande -

SVU-rapport: Säkrare dricksvattenförsörjning – motverka föroreningsrisker inom avrinningsområden (dricksvatten)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2010-07
Titel: Säkrare dricksvattenförsörjning – motverka föroreningsrisker inom avrinningsområden
Författare: 
Joanna Friberg, Göteborgsregionens kommunalförbund; Lars Rosén, Institutionen Bygg- och Miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; Olof Bergstedt, Göteborg Vatten; Björn Larsson, Institutionen Bygg- och Miljöteknik, Chalmers tekniska högskola
Område: Dricksvatten

Sammandrag: En modell har utarbetats för riskanalys med avseende på råvatten. Med hjälp av modellen kan olika risker inom en vattentäkts avrinningsområde jämföras
med varandra. Därmed kan även en prioritering av riskreducerande åtgärder göras.   

Sammanfattning: Ett bra råvatten ger förutsättning för ett bra dricksvatten. Många vattentäkter utsätts för olika risker för förorening, och många av dessa risker saknar riskanalyser. I de fall riskanalys finns är de ofta inte gjorda med fokus på råvattenkvalitet, och analyser för olika risker är utförda enligt olika metoder, vilket gör det svårt att jämföra olika risker och därmed var åtgärder ger störst effekt för en säkrare dricksvattenproduktion.

Detta projekt har inriktats på att undersöka hur riskanalyser för vattentäkter kan utformas för att olika risker ska kunna jämföras med varandra och kunna ge en samlad riskvärdering. En metodik har utvecklats där ett ramverk för riskhanteringsprocessen skapats samt de ingående delmomenten i riskanalysen identifierats och preciserats. Riskhantering innefattar identifiering av faror, bedömning av risker, värdering av risker, riskreducerande åtgärder samt riskkommunikation.

För en vattentäkt kan olika risker identifieras och kategoriseras genom en genomgång av verksamheter och markanvändning inom tillrinningsområdet. Som underlag för en sådan kartläggning kan befintlig information hos myndigheter och verksamheter användas. För beräkning av risknivåer krävs inhämtning av uppgifter kring varje riskobjekt såsom hantering av förorenande ämnen, befintliga säkerhetssystem samt förutsättning för spridning av föroreningar mellan riskkälla och vattentäkt. Som underlag för sannolikhetsbedömningar för riskhändelser används dels mätningar och statistik, och dels erfarenhetsmässiga bedömningar.

Ett mått på oacceptabel påverkan på vattentäkten måste fastställas för att risker ska kunna värderas. Vattenverkens rening är utformad efter råvattenkvaliteten vid normalsituationen. Vid riskanalys undersöks avvikelser från normalsituationen, då skyddsbarriärerna i vattenverken inte räcker till. Förslag på råvattenkvalitetskrav har därför tagits fram inom projektet.

En modell har utvecklats för riskberäkning för ytvattentäkter med avseende på olycksartade utsläpp av föroreningar inom ett avrinningsområde. Beräkningsmodellens uppbyggnad och olika steg beskrivs i rapporten. Modellen ger en bedömning av risknivån för att ett specifikt råvattenkrav inte är uppfyllt för varje föroreningskälla. Den kan därför användas för att jämföra olika risker med varandra samt för att bedöma den totala riskbelastningen från ett avrinningsområde. Genom att simulera förändringar till följd av planerade åtgärder vid olika riskkällor kan olika åtgärder jämföras för prioritering av riskreducerande åtgärder.

Modellen har vid tillämpning inom kandidatarbeten vid Chalmers tekniska högskola visat sig vara praktiskt användbar. Den har begränsningar vad gäller vilka typer av ämnen och riskkällor som kan hanteras, men utgör en grund för utveckling av en mera fullständig riskanalysmodell.


Sökord: Vattentäkt, riskanalys, riskhantering, råvatten, råvattenkvalitet, avrinningsområde, förorening
Keywords: Water source, risk analysis, water, water quality, catchment area, contamination, pollution

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar till:
Rapport (pdf-fil): http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=Rapport_2010-07.pdf
Rapportdatabas: http://vav.griffel.net/vav.htm 
SVUs rapportersida (på vår hemsida): http://www.svensktvatten.se/web/SVU_rapporter.aspx

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
2009-05 MRA - Ett modellverktyg för svenska vattenverk
2009-04  Mikrobiologisk förorening av ytvattentäkter - kommunala avloppsutsläpp och stokastisk simulering
2007-11  Avloppsutsläpp och mikrobiologisk påverkan i råvattentäkten Göta älv

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till avsändaradressen på detta mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till avsändaradressen på denna mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till avsändaradressen på detta mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med ca 400 miljoner kunder.

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma