Pressmeddelande -

Bra att styrkan i samverkan med näringslivet tas till vara

Det är bra att regeringen involverar näringslivet i de strategiska satsningarna i forskningspropositionen och att de kopplas till medfinansiering från näringslivet. Forskningspolitiken är dock fortfarande spretig och i behov av tydligare mål och uppföljning.

- Propositionen bidrar till att akademi och näringsliv krokar arm genom att universiteten redan i sina ansökningar till de strategiska programmen bör visa att de samarbetar. Det är viktigt att näringslivet inte stängs ute från viktiga forskningsområden. Att företagen kommer in från start i forskningsprojekt är avgörande för att forskningsresultaten ska kunna leda till kommersiella produkter och tjänster, säger Maria Anvret, forskningspolitisk talesperson på Svenskt Näringsliv.

- Det är bra att regeringen ökar trycket på universiteten att kommersialisera resultaten av forskningen och även ger mer stöd. Vi välkomnar att man nu skjuter till mer pengar till de holdingbolag för start-ups som finns på universiteten. Det innebär att fler forskningsresultat kan leda till nya företag.

- Det är bra att universitetens basanslag blir konkurrensutsatta, så att de universitet som lyckas få finansiering från näringslivet och producerar hög vetenskaplig kvalitet prioriteras i anslagsgivningen. Men regeringen kunde gått väsentligt längre. Propositionen föreslår bara att 10 procent av basanslagen ska konkurrensutsättas, vilket är rätt svaga drivkrafter för kvalitet och relevans.

- Vi uppskattar att regeringen vågar prioritera vissa områden i strategiska satsningar, istället för att sprida pengarna brett. Det ökar möjligheten till starka forskningsmiljöer och resultat där Sverige kan bli konkurrenskraftigt internationellt.

- Regeringen bör nu gå vidare genom att skärpa uppföljningen av hela forsknings- och innovationspolitiken. I nuläget finns inga tydliga mål, och ingen oberoende utvärdering. Detta är uppgifter som regeringen bör ge gemensamt till den utvidgade forskningsberedningen och det näringspolitiska råd som nu tillsätts i propositionen, säger Maria Anvret.

För ytterligare kommentarer kontakta Maria Anvret, tel 08-55 34 30 55

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och ca 55 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se
och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.

Ämnen

  • Ekonomi, finans