Pressmeddelande -

Samarbetsprojekt ska definiera vad fossilfritt betyder inom livsmedels- och lantbruksbranschen

Fossilfritt blir ett allt vanligare begrepp på din matförpackning, men vad betyder det egentligen? För att minska risken för att olika aktörer sätter olika definitioner eller gränser för vad som menas med “Fossilfritt” startas nu ett samarbetsprojekt med starka svenska aktörer inom livsmedel, miljö och lantbruk.

Numera kan du hitta matförpackningar med påståendet “fossilfritt”. Bland annat är fossilfrihet som begrepp populärt på chipshyllan. Ibland avses då själva processledet, till exempel att fabriken är fossilfri och i andra fall menas att inga fossilfria bränslen har använts under något steg i produktionen från jord till bord. Intresset och möjligheterna för livsmedelsföretag att på allvar börja driva en omställning till en helt fossilfri produktion ökar.

En nyckel för att lyckas skala upp och accelerera omställningen är att också kunna kommunicera begreppet fossilfritt till konsumenten. Samtidigt skärps kraven kring hållbarhetskommunikation, och det blir allt viktigare för företag att på ett tydligt sätt kunna motivera, förklara och styrka de hållbarhetspåståenden de kommunicerar.

Projekt tar fram definition av begreppet fossilfritt

Det saknas idag en gemensam definition av vad fossilfritt innebär inom livsmedelskedjan. Syftet med projektet är därför att bidra till en praktisk omställning och skapa kommunicerbara mervärden som bidrar till en snabbare uppskalning av en fossilfri livsmedelskedja.

Projektet ska bland annat titta på vilka viktiga avgränsningar som behövs för att fossilfrihet ska betyda samma sak för alla företag. Områden som ska diskuteras i projektet är till exempel hur produktionen av insatsvaror ser ut, vilka transporter som bör ingå och hur man ska se på återvunna förpackningar.

–Det förväntade resultatet av projektet är en gemensam, brett förankrad och accepterad definition av begreppet fossilfritt inom livsmedelskedjan. Till att börja med kommer arbetet att fokusera på några utvalda produktionsgrenar som spannmål, nötkött, mjölk och öl, säger Ann-Louise Ingvarson, VD på Sigill Kvalitetssystem.

Arbetsgrupp och styrgrupp med starka aktörer inom livsmedel, miljö och lantbruk

Projektet ska engagera både lantbruks- och livsmedelsbransch och hela livsmedelskedjan för att säkerställa en bred förankring av arbetet. En arbetsgrupp bestående av, Arla, HKScan, Lantmännen, Spendrups och Svenskt Sigill/Sigill Kvalitetssystem kommer under våren arbeta fram underlag till en rådgivande styrgrupp.

Styrgruppen består av:

  • KRAV
  • Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
  • Livsmedelsföretagen
  • Naturskyddsföreningen
  • Research Institutes of Sweden, RISE
  • Svensk Dagligvaruhandel
  • Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Idé från projekt om regenerativt lantbruk

Sigill Kvalitetssystem som äger Svenskt Sigill har tidigare tagit initiativ till att skapa en nordisk definition för konceptet regenerativt lantbruk. Det breda samarbetsprojektet med representanter från Sverige, Finland och Norge pågår och resultat kommer att presenteras under våren. Därifrån föddes idén om att det finns fler påståenden inom hållbarhetsområdet där tydligare definitioner kan leda till ökad hållbarhet, större effekter inom miljöområdet och bättre förutsättningar för både bönder och livsmedelsföretag att lyckas i både kommunikation och hållbarhetsarbete.

Kontaktperson: Josefin Kihlberg, kommunikationsansvarig Svenskt Sigill/Sigill Kvalitetssystem, josefin.kihlberg@sigill.se 070-2600474

Ämnen

  • Mat, dryck

Regioner

  • Skåne

Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.

Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller varje år.

Kontakter

Ann-Louise Ingvarson

Presskontakt VD 010-184 26 25

Relaterat innehåll