Pressmeddelande -

Åkesson: "Jag har belägg för mina påståenden"

Mediedrevet efter Jimmie Åkessons debattartikel har blivit intensivt. Debatten har också kommit att utgå från ett påhittat citat från Aftonbladets sida. Partiets pressavdelning tog under gårdagen kontakt med Aftonbladet för att utröna varför rubriksättningen, som alltså bestod av ett antytt citat av Åkesson, blivit missvisande. Aftonbladets förklaring är att de anser sig kunna konstruera citat med den innebörd de själva läser in i sin tolkning av Åkessons artikel.

Åkesson skriver på debattsajten Newsmill om att han upplever sig delvis som missförstådd. På Newsmill skriver han:

"Mitt syfte med artikeln var att förklara varför vi sverigedemokrater ser problem med islams framväxt i Sverige, samt det svenska etablissemangets undfallenhet för utvecklingen. Grundproblemet är inte att enskilda människor bekänner sig till en annan trosuppfattning än vad som varit rådande i Sverige. Problemet är att denna framväxt kommer att påverka det svenska samhällsklimatet i en riktning som jag inte vill se. En påverkan som vi nu kan se konkreta resultat av och som aldrig debatterats öppet i Sverige." Hela artikeln kan läsas här.

- Aftonbladet och andra medier påstår att min debattartikel utgår från en lång rad lögner. Jag vill tillbakavisa detta. I debatten används också enskilda personer som urtolkare för vilka åsikter som är rätt och fel att ha om islam. Jag finner det befängt att någon ska kunna göra sig till urtolkare för en religion. Däremot har förståelse för att etablissemanget förkastar alla mina källor som visar på en bild av islams påverkan på det svenska samhället som etablissemanget inte vill ska komma fram, säger Jimmie Åkesson.Nedan går Sverigedemokraternas pressavdelning igenom Aftonbladets 20 punkter med kommentarer från partiet:

1. Islam skiljer sig från kristendomen på flera avgörande punkter, till exempel gällande distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på våldsanvändning.

FEL. - Det där är helt fel, hela skalan av åsikter finns inom båda religionerna, säger Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi.


Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:

"Jan Hjärpe har naturligtvis rätt till sin egen uppfattning. Frågan är delvis subjektiv. Vår ståndpunkt är att Islam som religion i väsentliga avseendenskiljer sig från andra religioner. Inom kristendomen skiljer man sedan lång tid tillbaka på andlig- och världslig makt. Om Islam kunde genomgå en total reformation skulle denna uppfattning naturligtvis kunna förändras men så är inte situationen idag.

Det faktum att islams lagsystem är så omfattande och betraktas som givet av gud gör att ett lagstiftande parlament och därmed också demokratin betraktas som överflödigt av starka krafter inom Islam. Vi tror att detta är en av de huvudsakliga förklaringarna till så få, om ens några, muslimska stater har en fungerande demokrati.

Beträffande våldsanvändning så konstaterade The International Institute for Strategic Studies, i en studieför några år sedan, att muslimska grupper var inblandade i hela 23 av 32, avvärldens då pågående väpnade konflikter. Detta ser vi som en av flera tydliga indikationer på att Islam harett problem med inneboende våldsamhet, som säkert till stor del kan härledas till att Islams främsta förebild, Muhammed, ägnade större delen av sitt liv åt krigföring mot ickemuslimer.

Jan Hjärpe har i debatten kommit med en lång rad påståenden som inte på något sätt har granskats kritiskt. Bl a har han påstått att 99 % av dödsoffer till följd av terrorism själva är muslimer. Vi har inte kunnat hitta något stöd av detta och har heller inte kunnat få kontakt med Hjärpe för att ta reda på varifrån han fått dessa uppgifter. Vi har dock hittat uppgifter som på ett mycket tydligt sätt tillbakavisar Hjärpes påståenden. Forskarna Neumayer & Plumper har i en artikel från förra året gått igenom terroristers ursprungsområde och antaletet dödsoffer dessa terrorister orsakat. Uppgifterna ger inget stöd till Hjärpes påståenden. Tabellen från artikeln kan tas del av via denna länk:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Terrorism#F.C3.B6r.C3.B6vare"

2. Islam och den muslimska världen har aktivt avvisat upplysningen och humanismen.

FEL. - Det stämmer inte, det finns nordafrikanska filosofer som är hängivna upplysningen och humanismen, säger Jan Hjärpe.

Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:

Frågan är till viss del subjektiv till sin karaktär. Vår poäng är dock i första hand att islams huvudfåra och merparten av de stater där islam har en dominerande ställning inte präglas av upplysning och humanism i tillnärmelsevis samma utsträckning som Västerlandet och att det därmed finns en spänning mellan de båda civilisationerna i detta avseende.

Hjärpe låtsas som om frågan skulle handla om huruvida det finns någon inom islam som bekänner sig till upplysningens och humanismens principer. Vi har aldrig betviblat om att det finns perifera personer och tänkare inom islam som gör så, men vi finner det inte heller särskilt relevant för vår huvudtes om att det i detta avseende går en vattendelare mellan Islam och Västvärlden.

3. Islam har påverkat det svenska samhället i betydligt högre utsträckning än det svenska samhället har påverkat islam.

FEL. - Det finns inga som helst belägg för detta. Majoriteten av Sveriges muslimer har påverkats av det svenska samhället, säger Aje Carlbom, socialantropolog som forskar om mångkulturalism och islamism.

Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:

" Visst har enskilda muslimer säkert påverkats av det svenska samhället. Det är dock inte det vårt påstående handlar om, utan om huruvida islam och den muslimska kulturen i stort har påverkat den svenska kulturen mer än den svenska kulturen har påverkat islam. Det är horribelt att påstå att vi i Sverige kunnat påverka en världsreligion som islam i någon märkbar utsträckning. Däremot är Islam på väg att förändra det svenska samhället i flera väsentliga avseenden, vilket vi har visat"

4. Utvecklingen kommer att fortsätta på grund av massinvandringen från muslimska länder tillsammans med de relativt höga födelsetalen inom den muslimska befolkningsgruppen.

Migrationsverkets statistik över invandringen till Sverige förra året visar att den största gruppen var svenskar som återvände från utlandet. Därefter kommer (i storleksordning): Irak, våra nordiska grannländer, Polen, Somalia, Tyskland, Thailand, Kina, Rumänien och Serbien.

Enligt Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik från 2008 föder svenska kvinnor födda i Sverige i genomsnitt 1,8 barn. De som är födda i Iran och Irak föder i genomsnitt 3 barn.

- I Europa föder människor med bakgrund i muslimska länder i genomsnitt 1,5 barn mer jämfört med infödda européer men det är en siffra som minskar. Vi vet inte hur det kommer se ut i framtiden, säger Aje Carlbom.

Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:

"När man pratar demografi spekulerar man. Ingen kan veta heltsäkert hur det ser ut vare sig idag, om 50 eller 100 år, däremot kan man urskilja trender. Vare sig vi eller SCB sitter således inne med något facit utan det får framtiden utvisa. Alla tycks vara överens om att den muslimska befolkningsgruppen växer, men uppgifterna kring hastigheten i befolkningstillväxten varierar. I början av förra året rapproterade den brittiska tidningen The Times om en studie från den brittiska motsvarigheten till SCB, som visade att den muslimska befolkningen i Storbritannien de senaste fyra åren har växt 10 ggr snabbare än den infödda befolkningen.

Vem som helst borde ju förstå att om den muslimska befolkningsgruppen hela tiden ökar i förhållande till den svenska, så kommer den förstnämnda förr eller senare att bli en majoritet och dess inflytande på samhället kommer successivt att öka. Detta är enkel matematik, som vi inte förstår hur man kan ifrågasätta. Att det sedan finns olika uppfattningar om huruvida denna utveckling är bra eller dålig är en annan fråga.

Vår förhoppning är dock att kunna vända utvecklingen så att de människor som invandrat till Sverige anpassas till det svenska samhället men då krävs en helt annan invandrings- och assimileringspolitik."

5. De flesta studier som gjorts visar att fundamentalisterna är en stor och växande minoritet.

FEL. - Det är taget ur luften. Ingen vet omfattningen. Det finns forskning som visar att det finns en liten procent fundamentalister, men man vet ingenting om gruppen ökar, säger Aje Carlbom.

SD: Hänvisar till en rad undersökningar från Tyskland, Holland, Storbritannien och Irland om attityder bland muslimer, men ingen av dem talar om en ökning. I stället säger Jimmie Åkesson att man kan anta att fundamentalisterna ökat i takt med att muslimerna blivit fler.

Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:

" .Den tyska "Verlockender Fundamentalismus. Türkische Jugendliche in Deutschland" (Wilhelm Heitmeyer, Joachim Müller, Helmut Schröder) från 1997, visade att attityderna bland de turkiska andragenerationsinvandrarna i Tyskland såg ut enligt följande:

- 49% ansåg sig vilja leva efter Koranen (följa gudomliga befallningar) och motsätta sig alla former av moderniserad Islam (reformation)
- 65% var övertygade om sharia-lagens överlägsenhet jämförd med annan lagstiftning
- 50 % ansåg sig aldrig komma att anpassas till sättet att leva i väst utan hellre styras av Islam
- 56 % ansåg alla andra religioner än Islam vara falska (omöjliga att anpassa sig till) och tillskyndarna otrogna
- 36 % kunde tänka sig att utöva våld mot otrogna om det var till fördel för Islam
- 23% ansåg det vara rätt att döda den som motarbetade Islam
- 30% ansåg att författaren Salman Rushdie skulle avrättas för att ha smädat islam

.En undersökning gjord av institutet, Foqus Ethno marketing, i december 2004, visade att var tredje muslim i Holland ville införa Sharialagar i landet.


.ICM-undersökning, Storbritannien, 2006 visade på en muslimsk radikalisering och att bland annat att 40% av Storbritanniens muslimer vill att Sharialagar skall införas i landet samt att ca var femte tillfrågad uppgav sig sympatisera med "känslorna och motiven" hos de självmordsbombare som 2005 dödade 52 britter i en tunnelbaneattack.

En undersökning utförd av institutet, Lansdowne Market Research, 2006, Irland, visade att 36% av de irländska muslimerna ville att sharialagar skulle införas på Irland. Bland de unga muslimerna var det hela 57% som ansåg att Irland borde bli en muslimsk stat. 19% av de tillfrågade sade sig respektera Al-Qaida och Osama bin Ladin. Detta är bara ett axplock av de studier vi hittat. Om inte detta räcker kan vi presentera fler.

Dessvärre finns det begränsat med uppföljningsstudier då forskningen är så pass ny. Man bör ändå kunna utröna ett mönster då studierna tyder på en allvarlig radikalism bland unga muslimer också i synen på islamistiska terrordåd i nutid. Flera av de europeiska studierna pekar faktiskt också på att fundamentalismen är större bland de yngre än bland de äldre generationerna, vilket talar för att vi kommer att få uppleva en ökad muslimsk fundamentalism i framtiden. Det är närmast häpnadsväckande att någon som Carlbom som utger sig för att vara expert på området inte känner till detta"

6. Rotlösheten, som den mångkulturella samhällsordningen underblåst hos många andra och tredje generationens invandrare, har fått många att söka sig till islam som en identitetsskapande och samlande kraft och vi upplever nu en radikaliseringsprocess bland muslimska ungdomar i Europa.

FEL. - Det han talar om finns, det är inget snack om saken. Men vi vet inte omfattningen och vi vet inte om det ökar eller minskar. Det finns inga stora kvantitativa studier i Sverige om muslimska värderingar, säger Jonas Otterbäck, universitetslektor i religionshistoria.

- Det finns forskning som visar att andra generationens muslimer genomgår en religiös pånyttfödelse där islam blir väldigt viktigt. Därifrån vet man ingenting om någon radikalisering, säger Aje Carlbom.

SD: Känner inte till någon svensk attitydundersökning bland muslimer utan hänvisar till en rad artiklar i svenska tidningar och en hårt kritiserad rapport från terrorexperten Magnus Ranstorp.

Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:

" Oss veterligen finns inga stora attitydundersökningar liknande de ovan anförda beträffande svenska förhållanden. Flera indikationer på en pågående radikalisering har dock framkommit de senaste åren:

. Svenska Dagbladet uppger 2004-05-24 att företrädare för Södermalmsmosken i Stockholm vid inofficiella samtal uppgivit att de upplever ett växande problem med fundamentalism bland unga muslimer i Stockholm och att det börjat dyka upp grupper som stöder talibanerna i Afghanistan.

. När den ledande socialdemokraten, Nalin Pekgul, i november 2005, tillkännagav att hon bestämt sig för att lämna Tensta uppgav hon den ökade radikalisering bland muslimerna, främst de unga, som ett av huvudskälen.

.Sydsvenska Dagbladets artikelserie "Haram inom islam" från februari 2006 gav flera exempel på radikalisering bland unga muslimer.

. Även Uppdrag gransknings program om islam och integrationen från 2006 gav flera exempel på växande fundamentalism bland unga muslimer i Sverige.

. Kravallerna i Rosengård i december 2008, då muslimska ungdomar, under stridsropet Allah Akbar!, angrep polisen i syfte att bevara sin källarmoské, borde också kunna betraktas som en i raden av indikationer på en ökad radikalisering.

. I januari 2009 presenterades rapporten "Hot mot demokrati och värdegrund - en lägesbild från Malmö". Rapporten som utförts avCentrum för Asymmetriska Hot och Terrorismstudier (CATS) visade på en pågående radikalisering bland Malmös muslimer.

Att mot bakgrund av ovanstående och de bägge experternas instämmande i vår grundtes, säga att Åkessons påstående i debattartikeln är fel, är märkligt. Ovanstående talar för den utveckling som Åkesson beskriver.

7. I en undersökning från 2007 uppgav 37 procent av de unga brittiska muslimerna att de skulle föredra sharialagar framför brittisk lag och lika många ansåg att den som konverterar från islam ska avrättas.

Stämmer, men rapportens författare Munira Mirza, doktorand vid Kents universitet, skrev också att de flesta muslimer är väl integrerade och vill leva under brittisk lag.

8. Islam är Sveriges näst största religion och det kunde ingen ana för tjugo år sedan.

FEL. - Det blev islam redan i slutet på 1960-talet, säger Jan Hjärpe.

Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar

"Bedömningen av när islam blev Sveriges näst största religion beror rimligen på huruvida man betraktar Katolicismen som en egen religion eller ser kristendomen som en helhet. Frågan är dock obetydligt i sammanhanget. Vi tror inte någon vågar påstå att man i Sverige för några decennier sedan kunde förutspå hur stor invandringen från muslimska länder skulle bli. Hade man gjort det har vi mycket svårt att tro att det svenska folket hade betraktat det som en önskvärd utveckling. Avslutningsvis finner vi det märkligt att Aftonbladets s.k "experter" kan uttala sig så tvärsäkert kring exkat när Islam blev Sveriges största religion samtidig som man i svaret på en annan fråga hävdar att det är omöjligt att säga exakt hur många muslimer det finns i Sverige"

9. Konstnärer som kritiserar eller skojar med islam lever under ständigt dödshot.

- Det fanns en tid då jag fick väldigt många dödshot. Men det är ett minimalt antal svenska konstnärer som råkat ut för det här. Jag känner mig inte hotad i dag, säger konstnären Lars Vilks som tecknade Muhammed som en rondellhund.

Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:

"Att Vilks inte längre får hot är självklart. Hans verksamhet stör inte längre muslimer i världen och den hatiska stämningen mot honom har blåst över. Nästa konstnär som uttrycker något liknande i sin konst kan förmodligen dock räkna med samma hotbild. Resultatet blir att inte många konstnärer kommer att våga göra det t ex Lars Vilks gjort. Vi har också kunnat läsa i tidningar om hur man på konstutställningar valt att plocka ned tavlor som ansetts kunna provocera muslimer. Den faktiska yttrandefriheten i Sverige har utan tvekan påverkats negativt av islams inflytande och islam har genom hot och våld fått en särställning i Sverige, då människor inte vågar kritisera denna erligion på samma sätt som man kritiserar kristendomen och andra religioner."

10. Ett tiotal muslimska terrororganisationer har etablerat sig i Sverige.

FEL. Säpo använder sig inte av begreppet "muslimska terrororganisationer" utan talar om "våldsbenägen islamism".

- Vi tycker att det låter mycket med ett tiotal organisationer. Det finns radikala muslimska grupper som begår brott, men det är en mycket liten del. Sverigedemokraterna hänvisar till en artikel från 2001 och det hinner hända mycket på åtta år, säger Patrik Peter, pressekreterare på Säpo.

- Jag känner till fyra islamistiska terrororganisationer i Sverige, som är stämplade av det internationella samfundet, säger Magnus Norell, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:

" Sydsvenska Dagbladet rapporterade 2001-09-18 att Svenska Säpo var på väg att överlämna information om militanta islamistiska rörelsers aktivitet i Sverige till sina amerikanska kollegor. I artikeln sägs det att: "Säpos terroristrotel såg under 1990-talet hur ett tiotal militanta muslimska rörelser - alla med stark koppling till internationell terrorism - etablerade sig i Sverige." . Som exempel på dessa grupper nämns bland annat: Hizbollah, GIA, Al-Gamaa al-Islamiya , Al-Jihad, den egyptiska grenen av Islamiska Jihad.

Även om det exakta antalet islamistiska terrororganisationer som verkar inom Sveriges gränser inte längre skulle varaså många som påstås i debattartikeln förändrar inte det kärnfrågan. Vi har idag i Sverige ett flertal farliga islamistiska terrororganisationer som verkar inom landets gränser. Det är skrämmande tycker vi sverigedemokrater, oavsett vilket begrepp man väljer beskriva dem med."

11. Ledande muslimska företrädare har framfört krav på införandet av sharialagar i Sverige.

ÖVERDRIFT. SD hänvisar till Mahmoud Aldebe, ordförande för Sveriges muslimska förbund, som krävde införandet av sharialagar inom familjerätten i Sverige. Han kritiserades av flera muslimska ledare för sitt uttalande.

- Det finns en som har gått ut och krävt det, men ledande muslimska företrädare i plural, det vet man inget om, säger Aje Carlbom.

Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:

"Enligt Dagens Nyheter 2006-04-27 hade Mahmoud Aldebe, ordförande för Sveriges muslimska förbund med ca 70 000 medlemmar sänt ut ett brev till samtliga riksdagspartier där han krävde införandet av sharialagar på det familjerättsliga området i Sverige. Trots vissa protester från andra muslimer har Aldebe kunnat sitta kvar som ordförande och fortsätta samarbeta med andra muslimska organisationer i Sverige. Nu ämnar han kandidera till riksdagen för centerpartiet. Partiledaren och vice statsminister Maud Olofsson har vägrat att uttala sig om huruvida en person som Aldebe kan tillåtas vara medlem i Centerpartiet. Om Aldebes åsikter verkligen är främmande för Centerpartiet borde partiet utesluta honom ur partiet. Så verkar det inte bli."

12. Svenska landsting använder skattebetalarnas pengar till omskärelse av friska pojkar.

ÖVERDRIFT. - Vi har rekommenderat att landstingen erbjuder omskärelse. Men det handlar om mikroskopiska pengar för landstingen. I de flesta landsting är det inga pengar alls, men det finns några som subventioner patientkostnaden till viss del, säger Göran Stiernstedt, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:

"Detta är ingen överdrift. Detta pågår i flera landsting i Sverige idag. Att påstå något annat vore felakigt."

13. Sverige har flest våldtäkter i Europa och muslimska män är mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna.

FEL. Brottsförebyggande rådet slår fast att det inte går att jämföra på det viset mellan länder.

- Det är helt och hållet fel. Vi har flest antal anmälda våldtäkter i Sverige och det tycker vi är bra. Det är en minmal bråkdel av alla sexualbrott som anmäls till polisen, säger Klara Hradilova Selin, utredare på Brå.

Enligt henne finns heller ingen grund för att muslimska män skulle vara överrepresenterade.

- Jag har inte sett någon undersökning som behandlar det.

SD hänvisar till två rapporter från Brå, en från 1996 och en från 2005. Den överrepresentation som hittades bland utländska män visade sig senare vara för stor.

Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:

" "Sverige har inte bara flest anmälda våldtäkter i Europa utan ligger dessutom illa till när det gäller att klara upp våldtäktsbrott.

Över 5.000 våldtäkter per år anmäls i Sverige medan anmälningarna i andra ungefär lika stora länder ligger på ett par hundra per år.

När ett våldtäktsmål går till åtal så har Sverige den högsta andelen fällande domar. Det visar sig också att väldigt få svenska våldtäktsanmälningar är falska, bara två procent

I Sverige anmäls 46 våldtäkter per 100.000 invånare. Det är dubbelt så många som i England och Wales, fyra gånger fler än i de övriga nordiska länderna, Tyskland och Frankrike och upp till 20 gånger fler än vissa länder i Syd- och Östeuropa."

Källa:http://www.dn.se/nyheter/sverige/flest-valdtakter-i-sverige-1.853118

I Brottsförebyggande Rådets rapport "Invandrare och invandrares barns brottslighet 1996:2" framgår det att invandrare är överrepresenterade med 4,5 ggr jämfört med svenskar beträffande brottskategorin våldtäkt. Överlägset störst överrepresentation har invandrare från de muslimska länderna Algeriet, Marocko, Libyen, Tunisien och Irak.

Brå tittade på socioekonomiska faktorer som en förklaring till överrepresentationen, men kom fram till att detta inte förändrade bilden i någon nämnvärd utsträckning.

I rapporten skrev Brå att det kan "konstateras att invandrarnas överrepresentation inte beror på ogynnsam fördelning av ålder, kön, bostadsort och socioekonomisk status."

I Brå-rapporten "Brottslighet födda i Sverige och utlandet 2005:17" framgår det att situationen inte förändrats nämnvärt sedan den förra rapporten gjordes. Den totala överrepresentation, liksom överrepresentation beträffande brottskategorin våldtäkt är ungefär densamma för invandrarkollektivet som helhet. I denna rapport redovisas inte våldtäktsmännens ursprungsland på samma sätt som i den förra rapporten. Det konstateras dock att personer från Nordafrika har den totalt sett högsta överrepresentationen beträffande samtliga brott varför det är rimligt att anta att det även denna gång är män från muslimska länder som har den största överrepresentationen också beträffande våldtäkt.

Det generella mönstret tycks vara detsamma även i andra länder. Den norska tidningen Aftenposten rapporterade 2005-09-01 att utomeuropeiska män låg bakom två tredjedelar av de anmälda våldtäkterna i Oslo, trots att de bara utgör 14% av befolkningen.

I Dagens Nyheter 2000-02-11 intervjuades en grupp invandrarungdomar med muslimsk bakgrund angående en gruppvåldtäkten i Rissne några veckor tidigare. Svaren som framkom visar att det bland invandrare med muslimsk bakgrund finns attityder som skulle kunna utgöra en förklaring till överrepresentationen. Hur utbredda dessa attityder är, finns det dock, oss veterligen, ingen statistik på. Nedan följer ett citat från artikeln:

"...det är inte lika fel att våldta en svensk tjej som att våldta en arabisk tjej, säger Hamid. Den svenska tjejen får ju massor av hjälp efteråt, och hon har nog redan knullat. Men arabtjejen får problem med sin familj. För henne är det en stor skam att bli våldtagen. Det är viktigt att hon har kvar oskulden när hon gifter sig. [...] Det var ingen tillfällighet att det var en svenska som skändades i Rissne - det framgår tydligt av samtalet med Ali, Hamid, Abdallah och Richard. Alla fyra ser i någon mening ner på svenska flickor och hävdar att denna inställning är vanlig bland unga män med föräldrar som har invandrat till Sverige. [...] Det är alldeles för lätt att få en svensk hora... tjej, menar jag, säger Hamid och ler generat över sitt ordval. [...] Många invandrarkillar är ju med svenska tjejer när de är tonåringar. Men sen när de ska gifta sig tar de en riktig kvinna från sin egen kultur som inte har varit med någon kille. Så ska jag göra. Jag har inte så mycket respekt för svenska tjejer. Man kan säga att de blir sönderknullade."

Brås egen statistik visar att de invandrare som är mest överrepresenterade i statistiken för våldtänkter kommer från länderna Marocko, Libyen, Algeriet och Irak. Det är rimligt att utgå från att de allra flesta av dessa invandrare är muslimer. I teorin skulle det naturligtvis kunna förhålla sig på ett annat sätt men tills dess några studier på området genomförs eller några trovärdiga belägg för motsatsen presenteras,måste kan kunna utgå från att det till allra största del rör sig om muslimer."

14. Svenska badhus har infört separata badtider för män och kvinnor.

SKL har ingen samlad bild. Enligt en artikel i SvD, som SD hänvisar, till blir det allt vanligare. Bland annat fanns det då, i februari 2008, i Luleå och Botkyrka.

Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:

"Detta är något väldigt nytt och partiet har upptäckt att frågan kommer upp i allt fler kommuner. Det är skrämmande utveckling som precis börjat."

15. Svenska kommuner överväger införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna.

ÖVERDRIFT. - Det har jag hört talas om någon gång. Man har anpassat simundervisningen för att alla ska lära sig simma och det har man gjort på flera sätt, inte bara genom att dela upp undervisningen, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef för lärande och arbetsmarknad på SKL.

Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:

" I Sydsvenska Dagbladet 2008-04-08 kunde man läsa att Malmös styrande politiker Tillsatt en utredning om att införa könssegregerad simundervisning eftersom många muslimska föräldrar tycker det är syndigt att pojkar och flickor simmar tillsammans och därför förbjuder sina barn att delta. Detta har lett till en kraftigt försämrad simkunnighet bland barnen i invandrartäta stadsdelar. Påståendet är ingen överdrigt utan det är ett faktum i Malmö kommun."

16. Frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker erbjuder ritualslaktat kött.

- Halalslaktat kött ingår i vårt centrala sortiment. Vi kallar det inte för "ritualslaktat", det antyder att det är något hokuspokus. Det här är en slaktmetod som är väldigt noga kontrollerad, det finns regler för hur det ska gå till, säger Magnus Nelin, presschef på Coop.

Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:

"Coops uttalande talar för sig själv. Att de inte vill kalla det för vad det är, nämligen ritualslaktat kött vars slaktmetod utgår från Islam, förändrar ingenting."

17. Svenska förskolor slutar att servera fläskkött.

ÖVERDRIFT. - Jag har aldrig hört talas om någon förskola där man slutat helt med fläsk. Men det är ingen kommunal skola som tvingar barn att äta något som de eller föräldrarna inte vill, säger Laina Kämpe, utredare på SKL.

SD hänvisar till Malmö kommun där tre förskolor slutade med fläskkött för att öka kvaliteten på andra maträtter.

Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:

" På Malmö kommuns hemsida kunde man 2007-04-26 läsa att flera av kommunens förskolor nu slutar att servera fläskkött till barnen. Orsaken är att det blir för dyrt att köpa in både fläskkött till de icke muslimska barnen och nötkött till de muslimska.

Detta har förmodligen också de flesta skolelever och föräldrar på egen hand uppmärksammats. Eftersom den muslimska minoriteten nu också övergått till att bli en majoritet på många skolor har skolorna också kännt sig tvingade att anpassa maten för samtliga elever efter islams påbud"

18. Svenska skolor inför nya lov för att fira avslutningen på ramadan.

- Man får förlägga loven hur man vill, det finns också möjlighet att ha flexibel lovgivning på skolorna, säger Ingrid Lindskog.

SD hänvisar till en artikel i DN från 2004 om att Sigtuna och Huddinge beslutat om att införa ett nytt skollov för att fira avslutningen på ramadan.

Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:

"I en artikel i Dagens Nyheter 2004-06-10 framgick det att Sigtuna och Huddinge kommun fattat beslut om att införa ett nytt skollov för att fira Eid al fitr, avslutningen på Ramadan. I artikeln sägs det också att flera kommuner och stadsdelar överväger att följa exemplet eller redan har infört liknande lösningar."

19. Kyrkliga skolavslutningar förbjuds på fler och fler skolor.

- Det pågår diskussioner i kommunerna, men de flesta firar i kyrkor om det finns möjlighet till det, säger Per-Arne Andersson på SKL.

- Man får inte ha konfessionella avslutningar i någon religion. Så har det varit länge. En del skolor väljer en annan lokal, men det är inte förbjudet att vara i kyrkor, säger Ingrid Lindskog på Skolverket.

Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:

"Aftonbladet erkänner att påståendet är riktigt."

20. Om nuvarande takt håller i sig kommer den muslimska befolkningen att ha flerdubblats i storlek på några decennier.

FEL. I Sverige registreras inte trostillhörighet vilket gör det omöjligt att kontrollera påståendet. I dag har 38 procent av Malmös befolkning utländsk härkomst. 17 procent är från Asien, Afrika och Östeuropa. 2002 hade 30 procent av Malmös befolkning utländsk härkomst.

- Antalet muslimer kommer att öka, men hur stor ökningen blir kan man inte säga, säger Aje Carlbom.

Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:

"Det är omöjligt att säkert kunna förutspå den demografiska utvecklingen men om ökningen håller i sig i samma takt ser vi det som sannolikt att den muslimska befolkningen kommer att öka kraftigt. I övrigt hänvisar vi till tidigare kommentar som rörde diskussioner kring befolkningsutveckling".

21. Många av Europas större städer, inklusive Malmö, kommer med största sannolikhet att ha en muslimsk majoritet.

FEL. - Det där är väldigt omtvistat. Man vet ingenting om det. Antalet muslimer blir fler, men därifrån kan man inte dra slutsatsen att de inom några decennier skulle var i majoritet, säger Aje Carlbom.

SD hänvisar till en artikel Financial Times som spekulerar om att den muslimska minoriteten kan bli majoritet.

Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar:

" I en artikel i Financial Times 2008-01-18 kan man läsa följande:

Malmö (population 278,000) is now one-quarter Muslim. And that proportion is rising rapidly due to continuing immigration and differential birth rates. Officials accept that most of the inhabitants will be of non-Swedish origin within a decade, and that a Muslim majority could follow soon after that. Like more obvious multi-ethnic places such as Birmingham and Rotterdam, Malmö would be a "majority minority" city.

Vi hoppas att vi har fel men om utvecklingen håller i sig, så ser vi detta som sannolikt. Det intressanta här är att landets ledande politiker inte tycks se något problem med nämnda scenario.

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 8.0cm right 16.0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 8.0cm right 16.0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:53.95pt 70.85pt 53.95pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

För vidare information kontakta:

Mattias Karlsson

Presschef

Telefon: 0708-18 07 66

Martin Kinnunen

Pressekreterare

Telefon: 0736-72 85 56

Erik Almqvist

Pressekreterare

Telefon: 0731-504 504

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • sverigedemokraterna
  • jimmie åkesson
  • islam
  • islamisering

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800

Relaterat innehåll