Pressmeddelande -

​SD kommer begära att regeringens proposition om flyktingamnesti återförvisas

Den 19 april lämnade regeringen över propositionen, Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd, till riksdagen. I propositionen föreslås en ny möjlighet till uppehållstillstånd för nära 10 000 personer - företrädesvis afghanska män - utan skyddsbehov.

Regeringens förslag har mött omfattande kritik vad gäller såväl dess formella hantering som innehåll, och Lagrådet har konstaterat att beredningskravet inte kan anses vara tillgodosett, samt att gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.

Paula Bieler, migrationspolitisk talesperson, kommenterar:

- Det står sedan tidigare klart att förslaget i sak urholkar asylreglerna genom att belöna vuxna individer som saknar skyddsskäl och struntat i avslagsbeslut, dessutom till höga kostnader. Till och med Centerpartiet påtalar att förslaget är dåligt utformat, men vill ändå stödja det, vilket är oförsvarligt.

- Till detta kommer att det inte ens är säkert att regeringen får lägga fram förslaget på detta sätt, eftersom det finns tydliga regler gällande hur ett extra ändringsförslag i budgetar får presenteras. Vi har därför krävt att KU ser över hela ärendets beredning, och ser det som självklart att begära en återförvisning för ytterligare beredning innan beslutet fattas.

För att ett ärende ska återförvisas av kammaren krävs att minst en tredjedel av de röstande ansluter till ett sådant yrkande, vilket i praktiken innebär att det räcker med stöd från Moderaterna för att vinna gehör för ett sådant yrkande.

Utskottet får då möjlighet att bereda ärendet på nytt, och kan också, om det finns stöd från minst fem ledamöter i utskottet besluta att inhämta upplysningar eller yttranden i ärendet.


KU-anmälan

--

Vid frågor eller för ytterligare information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer 010 10 19 800 eller per e-post på press@sd.se.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800