Pressmeddelande -

Sverigedemokraternas skuggbudget våren 2010: "En återupprättad välfärd"

Genom unika prioriteringar såsom en kraftig begränsning av invandringen, kan Sverigedemokraterna nu presentera en skuggbudget som innebär större satsningar på välfärden än något annat parti samtidigt som vi lyckas genomföra en större sänkning av det totala skattetrycket, främst genom en omfattande sänkning av skatten på pensioner, än någon annan.

Se sammanfattning av budgeten nedan och budgeten i sin helhet som bifogat dokument.

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt parti. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl socialkonservatismen som delar av den svenska folkhemstanken. Syftet är att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer. Partiet låter sig av den anledningen inte enkelt placeras in på den klassiska vänster-högerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken. I riksdagen samarbetar vi med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

För första gången presenterar Sverigedemokraterna en skuggbudget där vi visar hur vi kan återupprätta svensk välfärd och samtidigt sänka skatten. Under budgetperioden satsar Sverigedemokraterna 65 miljarder på välfärden inräknat 28 miljarder till att våra pensionärer ska få mer i plånboken,  10,5 miljarder på kriminalpolitiken och 11,5 miljarder på försvaret.

De styrande politikerna har under de senaste decennierna skapat ett samhälle med tärande utanförskap, hög arbetslöshet och försämrad välfärd. Klyftan mellan löntagare och pensionärer har ökat, samtidigt som den ekonomiska nedgången ytterligare försämrat många äldres livskvalitet. Försvaret har monterats ned och den grova brottsligheten har under de senaste decennierna tillåtits breda ut sig med ökad otrygghet som följd. De gamla partiernas politik har för länge sedan passerat bäst-före-datum och Sverige behöver en ny fräsch välfärdspolitik.

Sverigedemokraternas skuggbudget går i stort ut på att omfördela medel från den kostsamma invandringspolitiken och det verkningslösa utvecklingsbiståndet till nödvändiga välfärds- och trygghetssatsningar samt utökat riktat bistånd till verkliga flyktingar i världen. Med vår politik förbättras levnadsvillkoren för våra äldre, både gällande ekonomi och livskvalitet. Sjukvården förstärks med utbildningsåtgärder och administrativt stöd. Skolan får resurser för en förbättrad arbetsmiljö för lärare och elever samt utökade anslag för vuxenutbildning. För arbetstagarnas del förstärker vi de skyddsnät som urholkats av alliansregeringen. Barnfamiljernas ekonomiska situation stärks och extra stöd ges till studerande och ensamstående föräldrar.

Rörande medborgarnas fysiska trygghet tar Sverigedemokraterna över det ansvar som alliansregeringen fått - men visat sig oförmögna att förvalta - genom att kraftigt förstärka rättsväsendet med utrymme för straffskärpningar, riktiga livstidsstraff och utvisning av utländska brottslingar. Sveriges gränsskydd och förmåga att försvara sig förstärks också kraftigt.

Sverigedemokraternas viktigaste satsningar

 • En kraftig skattesänkning för att jämna ut skillnaderna mellan löntagare och pensionärer.
 • Ökat stöd till trygghetsboenden och en reform för höjd matkvalitet.
 • Satsning på läkarutbildningen, specialistsjuksköterskor och administrativ personal.
 • Satsningar på vuxenutbildning, ökad vuxennärvaro och förbättrad studie- och yrkesvägledning i skolan.
 • Stärkta ersättningsnivåer i a-kassan och sjukförsäkringen.
 • En höjning av föräldrapenningen, underhållsstödet, barntillägget för studerande samt bostadsbidraget för ensamstående föräldrar.
 • Utökade medel till polis- och åklagarmyndigheterna, domstolsväsendet och kriminalvården.
 • Påbörjad återuppbyggnad av försvaret genom stärkt förbandsverksamhet och beredskap samt återinförande av värnplikten. Samtidigt genomförs en successiv avveckling av insatserna i bland annat Afghanistan och Kosovo.

Finansiering av satsningarna

Grunden för välfärd och trygghet är arbete. Av den anledningen tar Sverigedemokraterna sikte mot full sysselsättning och vill samtidigt motverka såväl den borgerliga regeringens lönedumpningspolitik som vänsterkartellens bidragslinje. Sverigedemokraternas jobbskapande politik innebär framför allt satsningar på småföretagande, ökad matchning på arbetsmarknaden samt forskning och utveckling. Även en mer ansvarsfull invandringspolitik är en viktig faktor för att klara sysselsättningen. Invandringen måste kraftigt begränsas för att inte fylla på det redan befintliga överutbudet av arbetskraft.

Med Sverigedemokraternas mer restriktiva invandringspolitik skapas dessutom ett reformutrymme redan första året genom en minskning av asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent. Denna reform får ordentligt genomslag tredje året och sammanlagt sparar vi här 78 miljarder under budgetperioden.

Vi väljer också att lägga det idag ineffektiva biståndet på en nivå motsvarande 0,7 procent av BNI – den nivå som rekommenderas av FN. Samtidigt effektiviserar vi biståndet genom att mer än fördubbla anslaget till FN:s flyktingorgan,UNHCR, och genom miljösatsningar i den fattigare delen av världen. På biståndssidan sparar vi 29,5 miljarder under budgetperioden.

Sverigedemokraternas skuggbudget visar vi att det går att genomföra välfärds- och trygghetssatsningar och samtidigt behålla jobbskatteavdraget och dessutom göra ytterligare skattesänkningar, framförallt för pensionärerna.

 

För mer information vänligen kontakta pressekretariatet:

08-50 00 00 55

presskontakt@sverigedemokraterna.se

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • sverigedemokraterna
 • statsbudget
 • skuggbudget
 • budget

Kontakter

Sverigedemokraterna

Presskontakt 010 10 19 800