Pressmeddelande -

Ungdomsstyrelsen tar ställning mot SDU

Den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen meddelar idag att de delat ut 258 miljoner till hela 221 organisationer. Sverigedemokratisk Ungdom, SDU, får avslag av myndigheten. Detta trots att SDU har lämnat in en fullvärdig ansökan, trots att SDU når upp till minimikravet om 1000 medlemmar och trots att SDU är en av Sveriges mest aktiva ungdomsorganisationer och ett av landets största politiska ungdomsförbund.

En godkänd revisor har granskat SDU:s ansökan och skriver ”Granskningen har
skett utan anmärkning.” SDU kopplade även in en jurist på ärendet för att
påminna tjänstemännen på Ungdomsstyrelsen inför beslutet att ingen
särbehandling på politisk grund får förekomma och att man hoppas på en opartisk
prövning. Jur. kand. Anne Svensson, inriktad mot bland annat förvaltningsrätt,
skriver:

”SDU är en ideell förening som idag utgör
ett av landets största ungdomsförbund. Förbundet består av unga vuxna som är
aktiva och vill engagera sig och utöva politiskt inflytande i samhället.
Föreningen uppfyller Ungdomsstyrelsens krav för ansökan om organisatiosnbidrag
och har för avsikt att verka helt i enlighet med de mål och syften som ansökan
och som också US som myndighet syftar till att verka för”.

”SDU:s ansökan är välformulerad och
tydlig. En revisor har också upprättat rapport där det framgår att granskningen
har skett utan anmärkning.”

”Handläggarens information om vad som anses utgöra en brist i ansökan har dock
varit oklar. SDU har återkommande försökt få information om vad det är som ska
anses saknas och vilken komplettering som kan behöva göras men utan att något
tydligt svar på detta har kunnat framkomma.”

”Under ärendets gång har beviljade ansökningar från andra sökande hos US avseende orgaisationsbidrag inhämtats av SDU. Vissa av dessa ansökningar synes ha uppvisat flera brister,
långt större än de som US nu antyder sig bedöma att SDU uppvisar i sin ansökan,
varvid det har kunnat konstateras att dessa andra sökanden har fått sina
ansökningar beviljade, sina brister i ansökningarna till trots.”

Här kan nämnas bland annat Sveriges Unga Muslimer, som valde revisor på
styrelsemöte trots att både Ungdomsstyrelsen och muslimernas egna stadgar
kräver att revisor väljs av årsmötet. Detta påpekas av Lena Hallberg,
handläggare för SDU:s ansökan och den som drivit på beslutfattaren Fredrik
Wikström att avslå SDU:s ansökan, som oacceptabelt men trots detta beviljas de
unga muslimerna miljonbidrag.

Juristens skrivelse avslutas:

”Med anledning av de indikationer som nu
har framkommit från ungdomsstyrelsens sida om att särbehandling av SDU:s
ansökan sker behöver nu betonas att ungdomsstyrelsen genom sitt kommande beslut
behöver visa att det är en opartisk bedömning som har skett utan någon
särbehandling av SDU:s ansökan i förhållande till andra sökanden, så som genom
att betydligt högre krav på komplettering sker för SDU än andra sökanden. Om så
inte framgår och om beslut om avslag fattas kommer SDU i annat fall finna skäl
för att närmare titta på ungdomsstyrelsens hantering av ärendet, belysa frågan
medialt samt överväga andra åtgärder så som att tillse närmare granskning av US
ärendehantering, inte minst ur diskrimineringssynpunkt”.

 

Ungdomsstyrelsen hänvisar i avslaget till en rad
felaktigheter så som att SDU:s lokala föreningar inte skulle anta stadgar,
vilket är ett krav för att få bidraget. Dock har SDU:s samtliga föreningar
antagit stadgar. Ungdomsstyrelsen tycks helt enkelt inte ens ha läst förbundets
stadgar eller väljer att medvetet ljuga här.

Man hänvisar också till ”brister i de ekonomiska rutinerna som behöver
utvecklas”, dock utan att närmare precisera detta överhuvudtaget och utan att
man haft någon som helst synpunkt på detta under hela handläggningstiden och
där såväl interna som externa revisorer inte funnit något att anmärka på.

Slutligen anmärker man på SDU:s regler för medlemskap, vilket är ett system som
delas av flera andra ungdomsförbund (bland annat MUF), där en medlem som blir
medlem sent på hösten även blir medlem för nästkommande år. De medlemmar som
inte uppdaterat sitt medlemskap minst en gång per år ska räknas bort från
US-ansökan. Så har självklart varit fallet i SDU:s ansökan och revisor har
intygat detta.

US avslutar beslutet med följande skrivelse:

”Beslutet får inte överklagas”.

”Beslutet har fattats av Fredrik Wikström, chef för enheten för
organisationsstöd, efter föredragning av handläggaren Lena Hallberg.”

”Hoppas att det blir fler etniska
organisationer som söker nästa år”

Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson skriver vidare i pressmeddelandet:

”Hoppas att det blir fler etniska organisationer som söker nästa år”

En etnisk organisation är enligt Ungdomsstyrelsens definition följande:

”För att din organisation ska räknas som etnisk krävs att de flesta medlemmarna
har utländsk bakgrund”.

Det är således öppet för alla folk i hela världen utom svenskar. Skulle för
många svenskar finnas i en organisation blir det avslag.

Gustav Kasselstrand, förbundsordförande för SDU, kommenterar ungdomsstyrelsens
beslut:

- Ungdomsstyrelsen gör ett tydligt politiskt ställningstagande mot SDU.
Förra året beviljades samtliga 100 organisationer med över 1000 medlemmar
bidrag utom just SDU. Beskedet gör mig självklart otroligt besviken och
förbannad över det sätt som en statlig myndighet behandlar ideellt engagerade
ungdomar. SDU kommer att inleda en granskning av Ungdomsstyrelsen och deras
beteende mot SDU och publicera allt på vår hemsida. Granskningen inleds i
morgon och pågår tills vidare och fokuserar både på deras politiska ställningstagande mot SDU och
deras verksamhet i övrigt.

- Till er tjänstemän på Ungdomsstyrelsen som delar
ut miljonbelopp till höger och vänster men som dunkar varandra i ryggen när ni
avslår ett av Sveriges största politiska ungdomsförbund – till er vill jag
hälsa att jag vet att ni hoppas på att knäcka SDU, men det kommer ni aldrig
lyckas göra, vi engagerar oss i SDU för att vi brinner för vårt land och den
elden kan ni aldrig släcka oavsett hur ni behandlar oss.Juristens och revisorns skrivelser kommer upp på SDU:s hemsida inom kort.

 

För mer information

Gustav Kasselstrand

Videokommentar om avslaget 

070-825 15 72

Anne Svensson

Jur. kand med inriktning mot bland annat förvaltningsrätt

Stance Juristbyrå

08-586 489 10

Ämnen

 • Politik

Kategorier

 • gustav kasselstrand
 • sdu
 • ungdomsstyrelsen
 • us
 • fredrik wikström
 • lena hallberg
 • per nilsson
 • sverigedemokratisk ungdom
 • sd
 • sverigedemokraterna
 • bidrag