Pressmeddelande -

RRV:s kritik befogad - näringen vill se ny fiskeripolitik

Angående RRV:s rapport "Statens insatser för ett hållbart fiske"

 

 

Sveriges Fiskares Riksförbund har följande kommentarer om RRV:s rapport om fiskeripolitiken:

 

 

-       RRV beskriver tydligt var ansvaret för politiken och dess genomförande ligger och har visat på tydliga brister i både politiska prioriteringar och genomförande av politiken. Både regering och Fiskeriverk bör ta till sig kritiken och anpassa politik och förvaltning.

-       Fiskenäringen vill gärna se en ny fiskeripolitik som är förutsägbar för näringsidkare som tar hänsyn till de biologiska förhållandena i havet och till den näring som skall leva på fisket. SFR menar att subventioner på sikt inte är till nytta för näringen. De subventioner som ingår i EU:s fiskeripolitik skall användas så att de långsiktig skapar en lönsam fiskenäring.

-       Fiskenäringen har redan lämnat förslag till nya former för fiskeförvaltning och i det pelagiska fisket genomförs nu en strukturomvandling med hjälp av individuella och överlåtbara kvoter som på marknadsvillkor leder till färre, men mer lönsamma fiskeföretag. Strukturomvandling behövs även i andra delar av fiskeflottan men får hanteras efter behovet i vart segement. Detta har regeringen framhållit i det svenska strukturprogrammet för fiskenäringen.

-       Den skattebefrielse som all sjöfart i Sverige har avseende bränsle tillämpas lika i stort sett i alla EU-länder med något undantag och bör betraktas utifrån möjligheten att justera ökade kostnader i följande led. När EU-kommissionen sommaren 2008 föreslog och ministerrådet beslutade om utökade statsstöd p g a höga bränslekostnader efterfrågade den svenska och danska fiskerinäringen istället marknadslösningar, inte ökade stöd.

-       Sveriges Fiskares A-kassa har tillkommit med hänsyn till de särskilda förhållanden som råder för fiskenäringen, med storm, ibland isläggning och andra hinder för arbetet. Stöd utöver vanlig a-kasse ersättning vid arbetslöshet har tillkommit som en följd av EU:s strukturstöd.

-       SFR välkomnar i huvudsak RRV:s seriösa genomgång av brister i fiskeripolitiken och välkomnar en dialog med regering och Fiskeriverk om framtida villkor för vår fiskenäring.

-       De fiskeresurser Sverige har skall enligt SFR:s uppfattning förvaltas långsiktigt och därmed komma konsumenterna tillgodo som ett nyttigt och gott livsmedel. Fisket är i sig inget självändamål utan en produktion av kvalitativa livsmedel för en marknad.

Henrik Svenberg

Ordförande för Sveriges Fiskares Riksförbund

 

Ämnen

  • Regering

Kategorier

  • fiskeripolitik
  • fiske
  • svenskt yrkesfiske