Pressmeddelande -

Ett nytt år med ensamföräldrafrågor!

Sveriges Makalösa Föräldrar har under år 2012 genomfört två stora projekt, ett finansierat av Ungdomsstyrelsen för att starta upp mötesplatser för ensamföräldrar och ett finansierat av Konsumentverket för att sprida råd och stöd kring ensamföräldrars privatekonomi. Vi har därmed besökt fem olika städer med våra seminarier, i samverkan med bl.a. kronofogden och kommunala skuld- och budgetrådgivningar, samt skapat två stora portaler för alla föräldrar som berör olika viktiga frågor som vi möts av. På www.foraldrakoll.se och www.vardnadsfred.se finns heltäckande information som alla har nytta av.

Sveriges Makalösa Föräldrar har också varit inspiration vid skapandet av två böcker (Ensamma mamman samt Det löser sig jämt), samt aktivt deltagit i rundabordssamtal med både politiker och näringslivet, kring frågor som rört ensamföräldrafrågor, jämställdhet, barnfattigdom och arbetslivet. Just frågor kring fattigdom och social utestängning har varit i stort fokus, inte minst i ett europeiskt perspektiv, där organisationens generalsekreterare Sophia Lövgren fått delge sin expertis och kunskap kring en av de största utmaningarna Europa står inför.

Ytterligare andra viktiga frågor, i ett främst svenskt perspektiv, har varit kommunal ensamföräldrapolitik, vårdnadsfred, jämställt föräldraskap, jämställdhet och barnkonventionen, som Sveriges Makalösa Föräldrar varit särskilt inbjudna i flera olika arrangemang och flera olika städer för att delge viktiga perspektiv ur ett ensamföräldraperspektiv. Detta har också organisationen fått unikt tillfälle att informera kring i bl.a. Almedalen, Barnhälsovårdens konferenser i Stockholm och Underbara Barn mässan.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att verksamheten varit i enlighet med verksamhetsplanen på alla sätt och vis, tack vare ett ambitiöst kansli och engagerade volontärer, tillika medlemmar. Medlemstidningen har kommit ut i tre nummer, nyhetsbrev har skickats ut ca 45 gånger, pressmeddelanden har skrivits ca 45 gånger. Förutom generalsekreterarens medverkan i tre TV-inslag, har hon också författat tio debattartiklar. Sveriges Makalösa Föräldrar har också nämnts av media vid minst tio tillfällen.

Som mycket trevligt avslut på året fick Sveriges Makalösa Föräldrar godkänt på ansökan av 90-kontot, som i sig innebär en spännande framtid och utveckling av vår verksamhet. Läs mer om denna verksamhet här.


Relaterade länkar

Ämnen

  • Arbetslöshet

Kategorier

  • ensamstående föräldrar
  • familjepolitik
  • barnfattigdom

Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.

Maila kansli@makalosa.org för frågor.

Kontakter

Catarina Danso

Presskontakt Generalsekreterare +46 70 2023010