Pressmeddelande -

FöreningsSparbankens årsstämma 2006: Utdelningen blir 7,50 kronor per aktie

Vid FöreningsSparbankens årsstämma den 25 april 2006 beslöts om vinstutdelning med 7,50 kr per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 28 april. Utdelningen beräknas komma att utbetalas den 4 maj 2006 genom VPC:s försorg. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2005. Årsstämman beslöt om ändringar i bankens bolagsordning, bland annat att bestämmelsen § 1 ändras så att bankens firma är Swedbank AB och bestämmelsen i § 12 ändras så, att det orter på vilka bolagsstämma kan hållas är Stockholm, Göteborg, Malmö eller Umeå. Årsstämman beslöt också att banken fram till nästa årsstämma, i sin värdepappersrörelse, löpande får förvärva och avyttra egna aktier för att underlätta denna rörelse. Innehavet av aktier som förvärvats i värdepappersrörelsen får vid var tid inte överstiga 2,5 procent av samtliga aktier i banken. Vidare beslutades om bemyndigande för bankens styrelse att, vid ett eller flera tillfällen, intill nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av egna aktier, utöver förvärv i värdepappersrörelsen, upp till 5 procent av samtliga aktier i banken. Förvärv får endast ske på Stockholmsbörsen och endast till ett pris som vid förvärvstillfället ligger i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Årsstämman beslöt vidare att sätta ned bankens aktiekapital med 298 750 620 kr genom indragning, utan återbetalning, av de aktier som återköpts och innehas av banken. Minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Dessutom beslutade årsstämman att öka bankens aktiekapital med 515 373 412 kr, varav ett belopp motsvarande minskningen av aktiekapitalet, dvs 298 750 620 kr överförs från fritt eget kapital och 216 622 792 kr överförs från bankens reservfond. Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut. Efter genomförd fondemission ökar akties kvotvärde från 20 till 21 kr. Besluten om nedsättning av aktiekapital och fondemission kräver medgivande av Finansinspektionen. Styrelsen bemyndigades slutligen att besluta om att ta upp lån enligt 11 kap. 11 § aktiebolagslagen. Bemyndigandet föranleds av den nya aktiebolagslagen. Styrelsen består efter årsstämman av åtta ledamöter. Omval skedde av de nuvarande styrelseledamöterna Ulrika Francke, Berith Hägglund-Marcus, Thomas Johansson, Göran Johnsson, Carl Eric Stålberg och Caroline Sundewall. Nyval skedde av Mart Laar och Anders Nyblom. Årsstämman utsåg Carl Eric Stålberg till styrelsens ordförande. Vid stämman beslutades om principer för utseende av valberedning. I enlighet med svensk kod för bolagsstyrning kommer banken, senast sex månader före årsstämma, att offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Vid styrelsens konstituerande sammanträde omedelbart efter stämman utsågs Ulrika Francke till vice ordförande och Jan Lidén till VD och koncernchef. Styrelse och revisorer efter årsstämman framgår av bilaga. På FöreningsSparbankens hemsida kommer det att i efterhand finnas möjlighet att läsa eller via webb-TV följa Carl Eric Stålbergs och Jan Lidéns anföranden vid dagens årsstämma, http://www.fsb.se/ir. För ytterligare information: Carl Eric Stålberg, Styrelseordförande, tfn 08-585 912 96 Jan Lidén, VD och koncernchef, tfn 08-585 922 27 Cecilia Hernqvist, styrelsens sekreterare, tfn 08-585 913 23 Henrik Kolga, informationsdirektör, tfn 070-811 13 15

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Anna Sundblad

Presskontakt Presschef 08-585 921 07