Pressmeddelande -

​SwedenBIO: Satsa på ett innovativt näringsliv runt akademin

Samarbetet med akademin är avgörande för en fortsatt stark life science-bransch i Sverige. I den kommande forskningspropositionen bör regeringen satsa på ökad interaktion mellan akademi, vård och företag.

Hösten 2016 ska regeringen presentera sin forskningsproposition. SwedenBIO har bjudits in att komma med underlag inför framtagandet av propositionen. SwedenBIO lyfter i sitt inspel de viktigaste insatserna som krävs för att ytterligare stärka Sveriges position som forsknings- och life science-nation. Eftersom life science präglas av ett nära samarbete mellan akademi, företag och vård är det avgörande för Sveriges konkurrenskraft att interaktionsytorna dem emellan fungerar.

Tillgängliggör forskningsinfrastrukturen och öka rörligheten
Till exempel efterfrågar SwedenBIO en tydlig satsning på att tillgängliggöra forskningsinfrastruktur för företag. Flera infrastruktursatsningar som gjorts, som SciLifeLab, Max IV, ESS och Swedish Metabolomics Centre är relevanta för life science-sektorn men interaktionen med företag är mycket begränsad. Det beror framförallt på att uppdraget att samarbete med näringslivet är mycket lågt prioriterat i uppdragsbeskrivningarna kring infrastrukturen. Ska Sverige få full utväxling på de satsningar som gjorts behöver dessa uppdrag ändras så att minst 20 procent av användningen sker tillsammans med företag och det behöver tillföras resurser för ökat samarbete.

- Vi går idag miste om en unik möjlighet att bygga kreativa miljöer med akademi och små och stora företag runt våra infrastrukturer. Ska satsningarna på forskningsinfrastruktur ge de resultat som man hoppats på måste näringslivet släppas in betydligt mer, säger Ingrid Heath, vice vd och policychef på SwedenBIO.

Det är också viktigt att öka rörligheten av forskare mellan akademi och företag.
- Den begränsade rörligheten mellan akademi och industri har tyvärr blivit en konkurrensnackdel för Sverige. Våra företag tappar till exempel redan internationella experter på grund av svårigheten att få till affilierade forskartjänster vid våra lärosäten, säger Ingrid Heath.

För att öka rörligheten föreslår SwedenBIO bland annat att regeringen i kommande forskningsproposition prioriterar mobilitetsprogram och ser över meritvärdet inom akademin för forskning som är gjord tillsammans med företag.

Sätt entreprenören i centrum
I de delar av forskningspropositionen som berör innovationsstödsystemen vill SwedenBIO se ett tydligt ökat fokus på entreprenörens behov. Dagens system är fragmenterat och uppdelat på många aktörer och många initiativ vilket skapar ett ineffektivt användande av skattepengar. För att minska fragmenteringen föreslår SwedenBIO att innovationsstödet styrs om till fler breda utlysningar som är öppna för företag i olika skeden och där entreprenörerna själva tydligare får definiera sina behov.

SwedenBIO föreslår också att de strategiska innovationsområdena (SIO) ska begränsas till strategiska uppdrag som tydligt leder till tillväxt och ökade investeringar från företag. Om regeringen ska fortsätta satsa på de strategiska innovationsområden behöver man först se över strukturerna. Programmen behöver i så fall få tydligare och mätbara mål, tydligare industriledning och följas upp och ledas mer av ansvarig myndighet.

I sitt inspel till forskningspropositionen 2016 lyfter SwedenBIO även nödvändigheten i att snabbt digitalisera och samordna patientdata, behovet av att skapa mer utrymme för forskning och innovation i hälso- och sjukvården och olika insatser för att öka företagens investeringar i forskning och utveckling.
- De senaste årens ökade satsningar på biomedicinsk och teknisk forskning har lagt en bra bas och det är viktigt att Sverige fortsätter att satsa på en stark och fri akademisk forskning. Samtidigt ser vi en enorm potential i att förbättra strukturerna och uppdragen runt de satsningar som redan gjorts. Här har regeringen en bra möjlighet i sin kommande forskningsproposition, säger Ingrid Heath.

Läs hela SwedenBIOs inspel till forskningspropositionen på www.swedenbio.se/forskning2016

För ytterligare kommentarer kontakta Ingrid Heath, vice vd och policychef, SwedenBIO på ingrid.heath@swedenbio.se eller 0701 74 76 33.


Fakta om life science-branschen i Sverige

Life science-branschen är en viktig del av Sverige som forskningsnation. Drygt 40 000 personer är anställda i närmare 1500 life science-företag i Sverige. Av dessa har runt 800 företag, med 11 000 anställda, egen forskning och utveckling. Life science-företagen står för runt 7 procent av Sveriges varuexport som tack vare företagens starka FoU-närvaro också ger Sverige stora skatteintäkter. 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • swedenbio
  • life science
  • biotech
  • medtech
  • diagnostik
  • läkemedel
  • forskningspolitik

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.

Kontakter

Helena Strigård

Presskontakt VD SwedenBIO 073 640 28 05

Nicole Hanzon

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 (0) 706 96 36 33

Relaterat innehåll