Gå direkt till innehåll
Swedfund investerar i African Development Partners II

Pressmeddelande -

Swedfund investerar i African Development Partners II

Fondbolaget Development Partners International (DPI) lanserar sin andra fond African Development Partners II (ADP II). Genom att investera i ADP II ser Swedfund en möjlighet att bidra till tillväxt och hållbar utveckling av fler växande företag i Afrika söder om Sahara.

Med ett av Afrikas mest erfarna investeringsteam har DPI framgångsrikt investerat i många afrikanska företag, vilka skapat betydande samhällsutveckling genom nya arbetstillfällen och betalda skatter i verksamhetsländerna. DPI utövar ett aktivt ägarskap med tydligt fokus på ESG-frågor som affärsetik och anti-korruption, för att utveckla tillväxtbolag till sunda och bärkraftiga företag.

Swedfunds uppdrag är att som långsiktig och ansvarstagande investerare i lokala företag skapa bestående utvecklingsresultat i våra verksamhetsländer. Swedfunds investeringsstrategi kanaliseras därför utifrån tre grundpelare – samhällsutveckling, hållbarhet och bärkraftighet.

- De största utvecklingsresultaten i den privata sektorn i Afrika skapas genom att generera arbetstillfällen i växande företag. DPI fokuserar med ADP II på investeringar i detta segment och arbetar med Swedfunds tre grundpelare som bas och passar därför mycket väl ihop med Swedfunds övergripande strategi och mål om att investera i hållbara och växande företag, säger Fredrik Törgren, Senior Investment Manager på Swedfund. Det är idag utmanande att resa kapital för fonder på utvecklingsmarknader, vilket ger oss som Development Finance Institution (DFI) en än viktigare roll att fylla.

DPI har idag 9 företag i sin investeringsportfölj (ADP I), med verksamheter i nästan 20 länder i Afrika. Företagen uppvisar hög tillväxt och återfinns i sektorer som försäkrings-, bank-, matvaru- och telekomsektorerna – sektorer med stort behov av investeringar. DPI har nu haft sin första stängning för sin andra fond ADP II, i vilken Swedfund investerar 15 MUSD tillsammans med andra DFI:er såsom IFC, CDC och DEG.

ADP II ska fokusera på tillväxtföretag med fungerande affärsmodeller och verksamheter. Man kommer att investera över hela Afrika inom de flesta sektorer, men med primärt fokus på investeringar i sektorer med betydande tillväxtpotential: finansiella tjänster (banker och försäkringsbolag), utbildnings- och hälsovårdsföretag och tillverkande industri.

ADP II har sitt säte på Guernsey, vilken är en vanligt förekommande domicil för afrikanska fonder. Det främsta skälet till att Guernsey ofta används som domicil är att det finansiella regelverket är väl fungerande, domstolsväsendet är effektivt, det finns förutsägbarhet i bolags- och skattelagstiftningen och att dubbelbeskattningsavtal finns på plats. Swedfund, liksom övriga DFI:er, accepterar inte en investering via en fond vars lokalisering baserats på ”skatteflyktsmotiv” eller ”undvikande av transparens” som motiv för valet av sätesland. Fondens portföljbolag betalar skatt i sina respektive verksamhetsländer.

Guernsey är ett av 120 länder som är medlem i OECDs Global Forum Peer Review Process och dess process för att öka transparens- och informationsutbyte. Guernsey ligger inom ramen för möjliga investeringsdomiciler enligt Swedfunds ägaranvisning.

Ämnen

Kategorier


Om Swedfund
Fattigdomsminskning genom hållbart företagande. Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom att hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund bildades 1979 och har idag 39 medarbetare med huvudkontor i Stockholm och ett regionalkontor i Nairobi, Kenya. Swedfund erbjuder ägarkapital, lån, kompetens och etableringsstöd för investeringar på nya tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika samt Östeuropa. Swedfund ägs till 100 procent av svenska staten och definieras som en bilateral DFI – Development Finance Institution.

Följ gärna vår blogg: swedfundfrankly.se

Presskontakt

Karin Kronhöffer

Karin Kronhöffer

Presskontakt Director Strategy and Communication 072-050 31 91

Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund
Drottninggatan 92-94
Box 3286, 103 65 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum