Skip to main content

Swedfund når sina ekonomiska mål

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2020 07:00 CET

Swedfund når sina ekonomiska mål, uppsatta av ägaren, den svenska staten. Det framgår av bolagets bokslutskommuniké för 2019 som presenteras idag.

Swedfunds kontrakterade portfölj har under 2019 fortsatt att växa och uppgår vid utgången av året till ett värde av drygt SEK 5.5 miljarder vilket motsvarar en tillväxt under året med ungefär SEK 1 miljard. Under året har Swedfund tecknat 10 nya avtal, varav 6 är aktie- och fondinvesteringar och 4 lån. Samtliga avtal är inom Swedfunds prioriterade sektorer Energi & Klimat, Hälsa samt Finansiell inkludering. Som andel av portföljen växer Energi & Klimat snabbast.

- Vi har investerat en betydligt högre summa jämfört med tidigare år. Det är fantastiskt att vi genom en ökad investeringstakt kan vara med och bidra till att accelerera Sveriges bidrag till Agenda 2030, säger Swedfunds VD Maria Håkansson. 

Swedfunds ekonomiska mål syftar till att investeringsverksamheten ska bedrivas på ett ekonomiskt bärkraftigt sätt och att den interna effektiviteten ska vara hög. Detta uttrycks i att rörelseresultat (EBIT) ska vara positivt och K/I-talet ska uppgå till maximalt 0,9.

Rörelseresultatet (EBIT) för räkenskapsåret 2019 uppgick till 41,4 MSEK. K/I-talet för 2019 uppgick, exklusive valutakursdifferenser, till 0,84. Årets resultat förklaras huvudsakligen av reavinster vid avyttringar i äldre innehav men också av ökade intäkter från räntor och utdelningar. Swedfunds finansiella resultat för räkenskapsåret 2019 uppfyller därmed de ekonomiska målen som sattes upp 2016 utifrån båda kriterierna.

- Det är mycket glädjande att vi både når och överträffar våra ekonomiska mål. Det ger oss en bra grund att skapa långsiktiga utvecklingseffekter och leverera på målen i Agenda 2030. Vi går in i det nya decenniet med möjligheterna att återinvestera årets vinst i nya projekt i vår kamp för att bekämpa fattigdom, avslutar Swedfunds VD Maria Håkansson. 

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu