Gå direkt till innehåll
Swedfund ökade sin investeringsnivå och bidrog till fler hållbara jobb

Pressmeddelande -

Swedfund ökade sin investeringsnivå och bidrog till fler hållbara jobb

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Bolaget har under 2013 implementerat en ny strategi, fått en ny ledning, kompetensförstärkt med nya medarbetare och anpassat sin organisation. Swedfund är väl rustat att svara upp mot omvärldens förväntningar när det gäller att bekämpa fattigdom på ett effektivt, resultatinriktat och långsiktigt sätt. Vi har ökat vårt fokus på Afrika söder om Sahara där den extrema fattigdomen är mest utbredd. De senaste två åren har den interna kompetensen inom ESG (Environment, Social & Governance) kraftigt förstärkts för att säkerställa den långsiktiga hållbarheten och positiva utvecklingseffekter i alla våra investeringar. Vi har under åren utvecklat en gedigen sektorkunskap vilket krävs för att urskilja och förvalta de mest lovande investeringsmöjligheterna. Den nya styrelsen och ledningen har nu alla förutsättningar att möta de ökade förväntningar som ägare och omvärlden har.

Från och med 2013 redovisar och mäter Swedfund sitt resultat utifrån tre fundament; Bärkraftighet, Hållbarhet och Samhällsutvecklig. Inom varje fundament används indikatorer för att visa på utvecklingen.

Exempel på indikatorer som kommer att redovisas i hållbarhetsredovisningen (preliminära resultat).

Samhällsutveckling:

Antal anställda i portföljbolagen är 104 390.[1]

Hållbarhet:

Antalet direktägda bolag som har en hållbarhetspolicy har ökat med 36% mellan 2012 och 2013.

Bärkraftighet:

Omsättning i portföljbolagen 7 159 MSEK (7 255 MSEK)1 alla investeringsformer.

Avtalat belopp avseende nya investeringar har ökat markant i linje med den nya strategin och uppgår till 508 MSEK (259 MSEK). Bolaget har erhållit aktieägartillskott på 400 MSEK (400 MSEK) avsett att möjliggöra fortsatt expansion av investeringsverksamheten. Swedfund redovisar en preliminär förlust efter finansnetto på -92,8 MSEK (-217,6 MSEK) för verksamhetsåret 2013. Resultatet påverkas negativt främst på grund av nedskrivningar av portföljbolag, delvis orsakade av valutaförändringar i Indien och fortsatta förluster i Raffia-bolagen.

Vid bedömning av nettoförsäljningsvärde för onoterade företag har bolaget utgått ifrån substansvärdet enligt det senast erhållna bokslutet alternativt redovisas ett lägre belopp om substansvärdet förväntas ha försämrats ytterligare sedan senast erhållna bokslut.

Lån till portföljföretagen värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Bolaget befinner sig fortfarande i en expansionsfas. Nyinvesteringar i aktier förväntas ge avkastning först om ca 6-10 år. Netto aktieförsäljningar uppgick till -6,3 MSEK (14,2 MSEK). Rörelseförlusten uppgick till -117,1 MSEK (-253,4 MSEK). Nettoförlusten blev -92,8 MSEK (-224,0 MSEK). Det egna kapitalet ökade till 3 448 MSEK (3 141 MSEK) och balansomslutningen till 4 014 MSEK (3 697 MSEK).

Årsstämma hålls den 8 april 2013 klockan 09.00 i bolagets lokaler.

Kontakt: Kommunikationschef Kai Sundström, Tel: Int +46-8-725 94 00, direct +46-8-725 94 17
Mobile: +46-70-668 60 50 E-mail: kai.sundstrom@swedfund.se

[1] Vid senaste rapporteringstillfälle till Swedfund från bolaget 2012 alternativt 2013.

Ämnen

Taggar


Om Swedfund
Fattigdomsminskning genom hållbart företagande. Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom att hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund bildades 1979 och har idag 39 medarbetare med huvudkontor i Stockholm och ett regionalkontor i Nairobi, Kenya. Swedfund erbjuder ägarkapital, lån, kompetens och etableringsstöd för investeringar på nya tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika samt Östeuropa. Swedfund ägs till 100 procent av svenska staten och definieras som en bilateral DFI – Development Finance Institution.

Följ gärna vår blogg: swedfundfrankly.se

Presskontakt

Katinka Wall

Katinka Wall

Presskontakt Press and PR Manager 0735909003