Gå direkt till innehåll
Bild på omslag samt ett av uppslagen i Swedfunds Integrerade Redovisning 2022 - Investeringar som ger ringar på vattnet
Bild på omslag samt ett av uppslagen i Swedfunds Integrerade Redovisning 2022 - Investeringar som ger ringar på vattnet

Pressmeddelande -

Swedfunds IR: Investeringar som ger ringar på vattnet

Idag presenterades Swedfunds Integrerade Redovisning 2022, ”Investeringar som ger ringar på vattnet”. Den visar att bolagets investeringar i utvecklingsländer har bidragit till 330 000 direkta och över 1,5 miljoner indirekta arbetstillfällen. 57 procent av portföljen bidrar till att öka kvinnors ekonomiska egenmakt och Swedfunds investeringar har genererat 12 miljarder SEK i skatteintäkter lokalt. Projektacceleratorn (PA) har nu också ett 60-tal projekt i portföljen som bidrar till hållbar utveckling och förbättrade förutsättningar för svenska företag att konkurrera med hållbara lösningar i utvecklingsländer. PA:s verksamhet är nära kopplad till Swedfunds investeringar genom förstudier som exempelvis bidrar till att stärka länders elnät vilket skapar förutsättningar för förnybar energi som genereras genom Swedfunds investeringar. PA har också arbetat med förberedelser och stöd för upphandling av ett nationellt 112-system i Ukraina tillsammans med det ukrainska inrikesministeriet.

Swedfunds Integrerade redovisning ger en beskrivning av året som gått och bolagets finansiella resultat. Där ges även en genomgång av resultatutvecklingen för Swedfunds investeringar inom samtliga tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft, och åskådliggörs med ett antal indikatorer som utgångspunkt*.

Totalt har Swedfund genomfört 15 nya investeringar inom Energi & Klimat, Finansiell inkludering och Hälsa till ett värde av 2,1 miljarder kronor som finansierats genom kapitaltillskott från biståndet om 1,2 miljarder och egna återflöden från portföljen. Värdet av Swedfunds kontrakterade portfölj fortsatte att växa och uppgick vid årsskiftet till drygt 8 400 MSEK vilket innebär att portföljvärdet har ökat med nästan 2 600 MSEK under 2022. Ökningen beror på en hög volym av nya kontrakterade investeringar, samt att portföljvärdet påverkats positivt av effekter från valutaomräkning och värdeförändringar i ett antal innehav. Rapporterat rörelseresultat (EBIT) för helåret uppgår till 151 MSEK, Swedfund når det ekonomiska målet om positiv EBIT i snitt över fem år och portföljens genomsnittliga årliga avkastning sedan 2013 (IRR) uppgår till 5,1 procent.

2022 har präglats av flera sammanlänkade kriser. Rysslands invasion av Ukraina har ökat osäkerheten i den globala ekonomin och spätt på pandemirelaterade problem som störningar i handeln och minskad ekonomisk tillväxt. Det förstärker redan existerande utmaningar i utvecklingsländer som fattigdom, matosäkerhet, inflation och hög skuldsättning. Samtidigt pågår klimatförändringarna med oförminskad styrka.

Swedfunds uppdrag, att minska fattigdom genom hållbara investeringar, är därför viktigare än någonsin och bredden av investeringar som gjorts inom de tre sektorerna Energi & Klimat, Finansiell inkludering och Hälsa bidrar till att sprida utvecklingseffekter och stärka motståndskraften hos individer såväl som samhällen.

- Vår goda kompetens inom de sektorer vi investerar i har i kombination med vår affärsmodell som balanserar samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft legat till grund för årets goda resultat. Ett aktivt värdeskapande är liksom väl utvecklade partnerskap med andra aktörer en förutsättning för att fortsätta accelerera utveckling, säger Maria Håkansson, VD för Swedfund.

Här är några av årets resultat:

  • 61 procent av portföljbolagen ökade antalet anställda under 2021, jämfört med året innan.
  • Nettoökningen av antalet jobb för jämförbara enheter mellan år 2020 och år 2021 uppgick till cirka 19 200 jobb.
  • Inom sektorn Energi & Klimat förser våra investeringar ca 3 miljoner hushåll och företag med elektricitet via off- och minigrids.
  • Energiproduktionen Swedfund bidrar med är ca 10 TWh.
  • Totalt cirka 450 000 små- och medelstora företag får tillgång till lån genom våra investeringar inom Finansiell inkludering
  • Vi har genom investeringar i hälsosektorn bidragit till att möjliggöra ca 6 miljoner patientbesök.

Läs mer på vår IR-webb (in English) Länk till pdf (på svenska)

* Portföljbolagens resultatutveckling presenteras med ett års eftersläpning, vilket innebär att den efterföljande redovisningen av resultat utgår ifrån 2021.

Ämnen


Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär med uppdrag att bidra till minskad fattigdom genom hållbara investeringar i utvecklingsländer. Våra investeringar i den privata sektorn bidrar till ett växande antal jobb med anständiga arbetsvillkor och ökar tillgången till viktiga produkter och tjänster som elektricitet, mat och hälsovård. Klimat, digitalisering och gender är teman som genomsyrar hela vår investeringsprocess.

Swedfund investerar i Energi & Klimat, Finansiell inkludering samt för ökad tillgång till kapital för mikro-, små och medelstora företag samt hälsovård, mat och digitalisering.

Swedfund har samma mål som svenskt bistånd, men andra verktyg – vi investerar i aktier, lån och fonder samt tekniska förstudier. Swedfund är ett statligt bolag som förvaltas av Finansdepartementet. Verksamheten finansieras genom återflöden från portföljen samt genom kapitaltillskott från biståndsbudgeten som Utrikesdepartementet ansvarar för. Avkastningen från portföljen finansierar vår löpande verksamhet och återflöden från vår portfölj återinvesterar vi i nya investeringar, d.v.s. vi återanvänder vårt kapitaltillskott.


För mer information: besök www.swedfund.se/sv| www.edfi.euKontakter

Axel Hallgren

Axel Hallgren

Presskontakt Press and Communications Manager +46 70 234 49 46

Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund
Drottninggatan 92-94
Box 3286, 103 65 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum