Pressmeddelande -

Årets upplaga av Swedish Meats etik- och miljöredovisning publicerad

Swedish Meats årliga etik- och miljöredovisning finns nu att tillgå på vår hemsida www.swedishmeats.com. Det är den sjunde årgången som på ett öppet och rakt sätt redovisar koncernens utveckling av etik- och miljöarbetet. – Etik- och miljöredovisningen avseende 2005 visar på kontinuerliga förbättringar i företaget inom alla huvudområden jämfört med tidigare år. Detta är en prestation i sig eftersom företaget genomgått omfattande personalnedskärningar och organisationsförändringar under senaste året, säger Pia Larsson, kvalitets- och miljöchef. Redovisningen är heltäckande och jämförbar över åren. Det är Swedish Meats sjunde redovisning i ordningen och tidigare utgåvor finns också att tillgå på vår hemsida. Under år 2005 genomförde SEMKO-DEKRA uppföljnings- och certifieringsrevisioner på våra certifierade anläggningar i Kävlinge, Visby, Kristianstad, Linköping, Skara, Uppsala, Örebro, Malmö samt på huvudkontoret i Stockholm. Total har 9 revisioner genomförts. 2005 var första året som företaget genomförde en utvidgad revision av kvalitetssystemet för djuromsorg. En del av anläggningarna hade avvikelser kopplat till dokumentation samt centralt regelverk. Dock var resultatet övergripande mycket bra bl. a noterades följande: Vana att arbeta med mål och styrparametrar Arbetet med handlingsplaner har förbättrats och uppföljningen sker mer systematiskt Medvetenhet och engagemang kring djuromsorg god Etisk revision Vid samtliga anläggningar har etisk revision genomförts, och revisorn kunde konstatera att ”personalen anstränger sig till det yttersta för att skapa bästa möjliga djurvälfärd” Den etiska revisionen är en ”ren” djuromsorgsrevision där revisionen går ut på att studera dels själva hanterandet mellan djur och människa, dels en mätning av de tekniska förutsättningarna på platsen. En förbättring av resultatet har skett och del av detta är p.g.a. att man under året haft certifieringsutbildning för personalen som hanterar levande djur. Djuromsorgsutbildningen omfattade bl.a.: Lagar, förordningar, myndighetskrav. Djurens naturliga beteende, hur de olika djurslagen uppfattar syn, lukt, hörsel m.m. Hur djuren skall hanteras skonsamt och med respekt. Att djuromsorg och köttkvalitet går hand i hand. Uppföljningssystem, exempelvis etisk revision samt diverse styrparametrar/nyckeltal. – Personalen är mycket engagerad och intresserad av djuromsorgsfrågor samt kommer fortlöpande med idéer kring även mindre åtgärder som kan medverka till förbättringar, säger Karin Jonsson, veterinär och Swedish Meats djuromsorgsansvarige. Friskare Företag - projekt med hälsan i fokus Tillsammans med Försäkringskassan och företagshälsovården (Kinnekullehälsan) driver Swedish Meats i Skara ett projekt med fokus på ökad hälsa hos medarbetarna och därmed en mer attraktiv arbetsplats. Bilaga: Etik- och miljöredovisning 2005 http://www.swedishmeats.com/miljoredovisning2005/ För ytterligare information kontakta: Pia Larsson, kvalitetschef, mobil: 073-982 56 23 Karin Jonsson, djuromsorgchef och veterinär, mobil: 070-835 09 50 Olov Osmark, miljöchef, mobil: 070-661 47 64 Lennart Claesson, personalchef, mobil: 070-657 74 62 Om Swedish Meats Swedish Meats är en av Sveriges största livsmedelskoncerner. Koncernen ägs av svenska bönder och svarar för huvuddelen av all slakt i landet samt är marknadsledande inom styckning och charkuteritillverkning. Koncernen har 3 800 medarbetare och en omsättning som uppgår till 9 miljarder kronor. Det helägda dotterbolaget Scan Foods AB ansvarar för marknadsföring och försäljning av konsumentprodukter under varumärket Scan. Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärke och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet.

Ämnen

  • Miljö, energi