Pressmeddelande -

Ansökan om ny vindkraftsetablering på Bergön i Kalix/Luleå skärgård

Den tyska vindkraftskoncernen WPD undersöker möjligheterna att bygga en vindkraftspark på Bergön 20 km sydväst om Kalix och 35 km nordost om Luleå. Under mars månad kommer MKB (miljökonsekvensbeskrivning) och tillståndsansökan att lämnas in till länsstyrelsen i Norrbottens län. Etableringen är beräknad att tas i drift 2017.

Vindkraftsparken omfattar som mest 31 verk med navet 143 meter över markytan och med en totalhöjd om 200 meter.

Norrbottens skärgård är mycket flack, med undantag för just Bergön, som är skärgådens högsta ö. Om man ställer vindkraftverkens höjd i relation till öns höjd, så innebär det att vindkraftverkens högsta punkt kommer upp ca 280 m över havet. Jämför Eiffeltornet 324 m, Turning Torso 190 m samt Långe Jan, Sveriges högsta fyr 41 m. (Se illustration)

Kustområdet och öarna i Bottenvikens skärgård från Bondöfjärden till riksgränsen mot Finland, omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 4 kap 2 § och 3 kap 6 § miljöbalken. I detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Enligt matematiska beräkningar kommer byggnaderna kunna ses inom en radie om cirka 7-8 landmil. Det finns ett flertal entreprenörer inom besöksnäringen som direkt berörs av exploateringen. Eftersom dessa rekordhöga vindkraftverk högst påtagligt kommer att påverka landskapsbilden avser Swedish Lapland Tourism att samråda med aktörer inom besöksnäringen som kommer beröras av etableringen. Avsikten med samrådet är att undersöka hur etableringen påverkar företagens nuvarande och framtida verksamhet samt hur deras kunder kommer att uppleva vindkraftverksparken.

Ett första samrådsmöte med besöksnäringen kommer att genomföras 2014-03-05.

För ytterligare information:
Swedish Lapland Tourism, Annika Fredriksson, 070-512 23 46
annika.fredriksson@swedishlapland.com

Ämnen

  • Turism

Taggar

  • utveckling av besöksnäring
  • vindkraft
  • destinationen swedish lapland
  • reseanledningar

Regioner

  • Skellefteå

Swedish Lapland Tourism är en näringslivsstyrd organisation och samverkansplattform som företräder besöksnäringen i Norrbottens läns samtliga kommuner samt Skellefteå kommun. Swedish Lapland används som destinations- och platsvarumärke i marknadsföringen av Sveriges nordligaste destination som täcker 25% av Sveriges yta. Destinationens unika natur och lokala kultur har ett högt internationellt attraktionsvärde och 35% av gästnätterna är utländska. Tillväxten mellan år 2000-2010 var 74% och antalet årsverken nära på fördubblades. Målet är att fördubbla näringens omsättning från 4,1 miljarder år 2010 till 8,2 miljarder till år 2020. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter, EUs strukturfonder, samtliga kommuner i destinationen, Norrbottens läns landsting samt Länsstyrelsen i Norrbotten.

Relaterat material