Gå direkt till innehåll
Det höga förtroende för svensk odling och intresset att köpa närproducerat ökar.
Det höga förtroende för svensk odling och intresset att köpa närproducerat ökar.

Pressmeddelande -

Svensk odling står i en brytpunkt- Upprop till handelns aktörer för att säkra svensk trädgårdsnäring och livsmedelsproduktion

Svensk livsmedelsproduktion är på många sätt i framkant. Våra råvaror besitter en rad mervärden både när det gäller miljö, hållbarhet och kvalitet och det hade inte varit så utan ett långsiktigt och målmedvetet hållbarhetsarbete och de naturligt goda förutsättningar som vi har i Sverige. Vår svenska odling befinner sig nu i en brytpunkt. För att svensk livsmedelsproduktion ska vara långsiktigt hållbar räcker det inte med att den är miljömässigt- och socialt hållbar. Den måste också vara ekonomiskt hållbar.

Sveriges självförsörjningsgrad är låg. Den inhemska matförsörjningen har under många år har minskat och idag har en självförsörjandegrad på endast 50% jämfört med 75% på 1990-talet. Medvetandegraden för denna situation har nu ökat hos politiker och konsumenter efter två år av pandemi i samhället och ett pågående krig i Ukraina. Fler inser att vi är sårbara och att svensk livsmedelsproduktion är en samhällsviktig verksamhet. Det höga förtroende för svensk odling och intresset att köpa närproducerat ökar.

Vi ser även att handeln ökat sitt fokus på svenska mervärden. Det gläder oss, då vi tror på den gröna näringen och odlingen i Sverige. Självförsörjandegraden är låg på flera av våra stora produktgrupper vilket innebär en stor möjlighet för ökad produktion och försäljning av svenska varor. Vi är övertygade om att det finns en marknad för svenskproducerad mat, och att potentialen är större än vad som realiseras idag. Det finns således stora möjligheter att öka den svenska produktionen ytterligare om rätt förutsättningarna skapas.

Sveriges primärproducenterna måste få ut kostnadstäckande priser för att bibehålla och utveckla de mervärden som konsumenten efterfrågar. Vi ser just nu en extrem diskrepans mellan de kostnadsökningar som primärproducenterna påförs och de priser som de i sin tur kan ta ut för sina produkter. Prishöjningar på exempelvis växtskydd, gödning, förpackningsmaterial och drivmedel har sedan en tid tillbaka ökat drastiskt. Och, kostnadsökningar på råvaror och förnödenheter fortsätter att öka - dag för dag, vecka för vecka. Detta skapar, precis som inom andra branscher, en stor oro för framtiden. Vi kallar denna situation för en brytpunkt. Den kan leda till extrema konsekvenser då vi i stället för att öka vår produktion, andelen svenskt i butik och självförsörjandegrad, tvingas bevittna hur flera primärproducenter antingen slås ut eller minskar sin odling då det helt enkelt inte är ekonomiskt försvarbart att sätta plantor i jorden inför säsong 2022.

De senaste dagarna har vi kunnat läsa alarmerande inlägg från bland annat LRF på SVD Debatt den 19 mars 2022 om den djupa kris som vårt lantbruk står inför och hur Anders Svensson, vd för ICA Sverige i en intervju med Dagens Industri den 21 mars 2022 gör gällande att de är beredda att frångå sina vanliga processer för prishöjningar som en konsekvens av det akuta läge vi befinner oss i. Vi sätter stort pris på denna typ av initiativ där handeln ser över sina inköpsmönster och betalningsvilja.

Vi är i en brytpunkt. Låt oss därför gemensamt säkerställa att vår utveckling härifrån går i en positiv riktning där odlare snabbt får kostnadstäckning för sina ökade utgifter och där vi samtidigt når ut med mervärdena av svensk primärproduktion och produkter till konsument. Vi behöver samverka, mer än någonsin


Sydgrönt ek. förening, Anna Törnebrant

Mellansvenska Odlare ek. förening, Inge Erlandson

Grönsaksmästarna ek. förening, Paul Andersson

Svenska Odlarlaget ek. förening, Kimberley Wintmo

Äppelriket ek. förening, Henrik Stridh

Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter ek. förening, Håkan Johnsson

ÄmnenSydGrönt är en av Sveriges största leverantörer av svenskproducerad frukt och grönsaker och ägs av 95 stycken odlare. Kvalitet och hållbarhet är ledstjärnor i organisationen och samtliga odlare är certifierade enligt IP-Sigill. För att upprätthålla den höga kvaliteten hela vägen till butik har SydGrönt också ett helägt dotterbolag, SydLog, som möjliggör kortaste vägen från skörd till konsument.  SydGrönt har sitt säta i Helsingborg i Skåne. 

Presskontakt

Anna Törnebrant

Anna Törnebrant

Presskontakt VD SydGrönt Ekonomisk Förening 0739-86 48 50

SydGrönt - Frukt och Grönt från Svenska odlare

SydGrönt är en ekonomisk förening och producentorganisation för svenska odlare av frukt och grönsaker. Vi utvecklar, säljer och distribuerar ett modernt sortiment av svenskproducerad frukt och grönsaker till hela den svenska dagligvaruhandeln.

SydGrönt
Knut Påls Väg 11
25669 Helsingborg
Sverige