Pressmeddelande -

Öppet brev från taiwanesisk minister inför WHO-mötet

Den 17 maj öppnar WHO:s högsta beslutande organ Världshälsoförsamlingen (WHA) sitt årliga möte. Taiwans hälsominister Yaung Chih-liang kommer att leda den taiwanesiska delegationen till mötet.

Taiwans minister för GIO (Government Information Office, Regeringens Informationskontor), Johnny Chiang, skriver i ett öppet brev (publicerat i sin helhet här nedanför) att avspänningen mellan Taiwan och Kina har ökat Taiwans internationella utrymme, och att Taiwans deltagande vid Världshälsoförsamlingens möte kan ses som en viktig mätare på den ömsesidiga flexibiliteten i relationerna över Taiwansundet. Förhoppningen är att Taiwan med tiden ges fler tillfällen att deltaga i globala frågor.

Taiwan stegar mot fullt deltagande i det globala hälsonätverket

Johnny Chiang

Minister, Government Information Office

Republiken Kina (Taiwan)

En av de största framgångarna för Taiwans ”flexibla diplomati”, som implementerades efter att Ma Ying-jeou tillträdde presidentposten 2008, var den första inbjudan någonsin till Taiwan från världshälsoorganisationen WHO att delta som observatör vid världshälsoförsamlingen WHA:s årliga möte i fjol. Taiwan har även i år fått en inbjudan till mötet. Utvecklingen åskådliggör inte bara att avspänningen mellan Taiwan och Kina har ökat Taiwans internationella utrymme, utan markerar även en vattendelare i Taiwans utveckling mot att åter bli del av huvudströmningen inom det internationella samfundet.

Taiwans internationella deltagande har under många år varit starkt begränsat. Därför delar många taiwaneser och människor världen över förhoppningen att Taiwan genom deltagande i internationella organisationer kan antas som en fullvärdig medlem av det globala samfundet. Vårt deltagande i WHA kan ses som en viktig mätare på den ömsesidiga flexibiliteten i relationerna över Taiwansundet och dess framtidsutsikter. Förhoppningsvis kommer deltagande i WHA med tiden att ge oss fler tillfällen att delta i globala frågor.

Taiwans närvaro vid WHA-mötet 2009, samt medverkan inom ramen för det internationella hälsoreglementet IHR, har förbättrat vårt deltagande i det globala hälsonätverket. Taiwans kontakt med WHO har underlättats, och våra hälsoexperter har blivit inbjudna att delta på WHO-möten om A(H1N1)-pandemin, såväl som på tekniska konferenser och träningsprogram. WHO hjälpte oss även att få tillgång till A(H1N1)-virusstammen så att influensavaccin kunde produceras i Taiwan.

Hittills har dock inte Taiwan kunnat delta full ut i WHO:s verksamhet. För att möjliggöra det målet krävs ytterligare ansträngningar inom relationerna över Taiwansundet och i relationerna med omvärlden. I år strävar därför Taiwan efter deltagande på alla nivåer av WHO-möten och mekanismer i förhoppning om att förbättra den faktiska kvaliteten på vårt samarbete inom hälsoområdet.

Taiwans deltagande i WHO-aktiviteter under det senaste året har gjort att det internationella samfundet har kunnat uppskatta Taiwans höga professionella standard och förmåga. Våra insatser inom humanitär hjälp och främjandet av internationellt utbyte under de senaste decennierna har även erhållit vida bekräftelse.

Viktiga frågor som finns på årets WHA-agenda är bland annat beredskap för pandemisk influensa, IHR-implementering, matsäkerhet, förhindrandet av förfalskade medicinprodukter, och tillhandahållande av hälsovårdsservice – områden inom vilka Taiwan har betydande erfarenhet och kan göra värdefulla bidrag. Men av större betydelse för Taiwan är att dess deltagande i WHA representerar ett stort steg framåt inom huvudströmningen av det globala hälsosamarbetet, mot full integrering i världshälsosystemet.

Taiwan strides toward full engagement in the global health network

Johnny Chiang

Minister of the Government Information Office

Republic of China (Taiwan)

Among the most significant fruits of the “flexible diplomacy” policy of the Republic of China (Taiwan), implemented after Ma Ying-jeou assumed the ROC presidency in 2008, is the World Health Organization’s (WHO) first-ever invitation to Taiwan to attend the 2009 World Health Assembly (WHA) meeting as an official observer. This year, Taiwan has once again received an invitation to attend the WHA meeting. These developments not only demonstrate that détente between Taiwan and mainland China is conducive to expanding Taiwan’s international space but signify a watershed in Taiwan’s progress toward rejoining the mainstream of the international community.

For many years, Taiwan’s participation in international affairs has been severely constrained. It is the hope of our people, therefore, as well as of supporters the world over, that Taiwan can be accepted as a full-fledged member of the global community through our involvement in international organizations. Our participation in the WHA may be regarded as a substantive indicator of mutual flexibility in relations between the two sides of the Taiwan Strait and their future prospects. It is hoped that in the future, participation in the WHA will eventually afford us more opportunities for engagement in global affairs.

Taiwan’s presence at the 2009 WHA meeting, as well as our induction into the International Health Regulations (IHR) framework, have enhanced our involvement in the global health network. Communications between Taiwan and the WHO have become smooth, and our health experts have been invited to attend WHO meetings on the A(H1N1) novel influenza pandemic as well as other technical conferences and training programs. In addition, the WHO has assisted us in obtaining the A(H1N1) virus stock necessary to produce flu vaccine in Taiwan.

To date, however, Taiwan is still unable to participate in the full range of WHO activities. Realizing that goal will require further efforts in the realm of cross-strait and foreign relations. This year, therefore, Taiwan will strive to take part in all levels of WHO meetings and mechanisms in hopes of enhancing the substantive quality of our cooperation in the field of health.

Meanwhile, Taiwan’s participation in WHO activities over the past year has enabled the international community to appreciate Taiwan’s high professional standards and capabilities. Moreover, our contributions in the fields of humanitarian relief and promotion of international exchanges over the past several decades have won wide affirmation.

Major issues on this year’s WHA agenda include pandemic influenza preparedness, IHR implementation, food safety, curbing counterfeit medical products and provision of health care services—areas in which Taiwan has considerable experience and can make valuable contributions. Of greater overall significance for Taiwan, its participation in the WHA represents a major step forward into the mainstream of global health cooperation, toward full integration into the world health system.

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • minister
 • ihr
 • 17 maj
 • möte
 • wha
 • who
 • kina
 • taipei
 • taiwan
 • ma ying-jeou
 • h1n1

Kontakta Taipei Mission in Sweden

Taipei Mission in Sweden
Information Division
Wenner-Gren Center, 18 tr.
Sveavägen 166
113 46 Stockholm

Lily Li-hui Shu, informationsdirektör
telefon: 0708 - 73 18 37
e-post: shu@tmis.se

Lin Engdahl, informationsassistent
telefon: 08 - 32 56 50
e-post: lin@tmis.se

För frågor om visum, kontakta vår konsulära avdelning: 08 - 728 85 13


Om Taipei Mission in Sweden
Taipei Mission in Sweden är Republiken Kinas (Taiwan) representationskontor i Sverige. Vi arbetar med att upprätthålla och främja bilaterala relationer mellan Taiwan och Sverige.

Läs mer om oss.

Kontakter

Lin Engdahl

Presskontakt Informationsassistent 08 - 32 56 50

Relaterat innehåll