Pressmeddelande -

ÅRSSTÄMMA

Tele2 AB (publ) meddelade idag att dagens årsstämma omvalde Vigo Carlund, John Hepburn, Jan Loeber, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck som styrelseledamöter. Mia Brunell, Donna Cordner och Daniel Johannesson valdes in som nya styrelseledamöter. Vidare utsåg stämman Vigo Carlund till styrelseordförande. - Mia Brunell har innehaft flera positioner inom Modern Times Group MTG AB sedan 1992, som finansdirektör sedan 2001, och kommer att tillträda posten som VD för Investment AB Kinnevik från den 1 augusti 2006. Mia Brunell är styrelseledamot i CTC Media och föreslagen styrelseledamot i Invik & Co. AB. - Donna Cordner har arbetat som Managing Director inom Media och Telecom på ABN AMRO Bank N.V., Société General och Citigroup, samt som VD för HOFKAM Ltd i Uganda. Donna Cordner är rådgivare för Global Leadership Council, USAID och Private Sector Partnership, NY samt styrelseledamot i Millicom International Cellular S.A. - Daniel Johannesson har varit VD för Telenordia AB, Telenor Bedrift A/S samt Generaldirektör för SJ och Executive Vice President i Skanska AB. Daniel Johannesson är styrelseordförande i Millicom International Cellular S.A. och Carmen Systems AB samt styrelseledamot i Unibet Plc UK, och Kentor AB. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2006 enligt följande. Ett fast arvode om 3 750 000 fördelas så att 800 000 kronor utgår till styrelsens ordförande, 400 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter och sammanlagt 150 000 kronor för arbete inom styrelsens kommittéer. Vid ordinarie bolagsstämma 2004 utsågs revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson som huvudansvarig revisor med en mandatperiod om fyra år. Då Tommy Mårtensson avträdde från sitt revisorsuppdrag i förtid vid årsstämman inträder Jan Berntsson som ny huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en kontantutdelning om 1,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 15 maj 2006 och utbetalning beräknas ske genom VPCs försorg torsdagen den 18 maj 2006. Årsstämman beslutade att anta följande ordning för beredning av frågor om styrelseval. Arbetet med att ta fram förslag till styrelse och revisor för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2007 skall utföras av en valberedning. Valberedningen, som skall bestå av minst tre representanter för större aktieägare, kommer att bildas under september 2006 efter samråd med de vid den tidpunkten största aktieägarna i bolaget. Cristina Stenbeck skall vara sammankallande för valberedningen. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i delårs­rapporten för det tredje kvartalet 2006. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Tele2 skall fortsätta att tillämpa nuvarande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Årsstämman beslutade att ägare av A-aktier skall äga rätt att omstämpla A-aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas till en B-aktie. Begäran om omstämpling skall kunna göras under tiden från och med den 30 maj 2006 till och med den 13 juni 2006. Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier skall ske på Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vidare bemyndigades styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta bolagets egna B-aktier, på Stockholmsbörsen eller i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse av aktier på Stockholms­börsen får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursinter­vallet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Syftet med bemyndigandena är att styrelsen skall få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt ha möjlighet att finansiera framtida förvärv. Styrelsen bemyndigades också att besluta att uppta lånefinansiering i där räntan är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning. Stämman beslutade vidare att till styrelsen återremittera styrelsens förslag om att kompensera tidigare anställda och deltagare i ett incitamentsprogram från 1997 för oförutsedda skatteförluster. Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs en revisionskommitté och en ersättningskommitté. John Shakeshaft utsågs till ordförande i revisionskommittén och John Hepburn och Jan Loeber utsågs till medlemmar av revisionskommittén. Donna Cordner utsågs till ordförande i ersättningskommittén och Vigo Carlund och Mia Brunell utsågs till medlemmar av ersättningskommittén. KONTAKTPERSONER Dwayne Taylor, Telefon: + 44 (0)20 7321 5038 Lena Krauss, Telefon: 08 - 5620 0045 Investerarfrågor Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 31 miljoner kunder i 23 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2005 omsatte bolaget 50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor.

Ämnen

  • Ekonomi, finans