Pressmeddelande -

Tigran: Sista dag för handel med BTU – handel med TO 3 inleds den 19 juli 2011

Pressmeddelande 7 juli 2011

Under maj och juni 2011 genomförde Tigran Technologies AB (publ) en företrädesemission där även allmänheten gavs rätt att teckna units bestående av stamaktier och teckningsoptioner av serie TO 3. Måndagen den 12 juli 2011 är sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit). Stoppdag är den 15 juli 2011. Handel med teckningsoptioner av serie TO 3 inleds den 19 juli 2011. Med anledning av att ett fåtal tecknare inte har betalt för tilldelade units i tid, kommer emissionen att delregistreras. När betalning från tecknarna har kommit Tigran tillhanda kommer emissionen att kunna slutregistreras.

 

Delregistrering:

317 560 185  stamaktier och 190 536 111 teckningsoptioner av serie TO 3 delregistreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 19 juli 2011. Efter delregistreringen hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Tigran att uppgå till 654 997 679 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 32 749 883,95 SEK. Därutöver kommer det att finnas 190 536 111 utestående teckningsoptioner av serie TO 3 i Tigran samt incitamentsprogram om ytterligare 37 461 539 optioner.  

Slutregistrering:

Slutregistrering av emissionen kan ske först när likvid för resterande stamaktier och teckningsoptioner av serie TO 3 har kommit Tigran tillhanda. Slutregistrering medför ytterligare ökning av antal aktier, aktiekapital och teckningsoptioner av serie TO 3. Efter komplett registrering av emissionen, det vill säga efter slutregistrering, kommer det totala antalet aktier i Tigran att uppgå till 674 874 984 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 33 743 749,20 SEK. Det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 3 kommer då att uppgå till 202 462 494 stycken.    

Teckningsoptioner TO 3:
Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad stamaktie till en kurs om 0,12 SEK per stamaktie. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 19 juli 2011 till och med den 25 april 2012. Möjlighet till nyttjande av teckningsoptioner ges vid fyra tillfällen;

  • vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 30 september 2011,
  • vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 9 december 2011,
  • vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 29 februari 2012,
  • vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 25 april 2012.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner (TO 3) finns att tillgå på Tigrans hemsida (www.tigran.se). Handel med teckningsoptioner kommer att ske på AktieTorget från och med den 19 juli 2011. Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras alternativt nyttjas senast den 25 april 2012 förfaller.

 

För mer information, vänligen kontakta Björn Sellert, VD Tigran Technologies AB (publ):
T: +46 768 60 77 10
E: b.sellert@tigran.se
W: www.tigran.se


Om Tigran Technologies AB
Tigran Technologies AB (publ) är ett dentalt utvecklingsbolag med bas i Sverige. Tigran erbjuder ett system för benuppbyggnad och implantatstabilisering i munnen. Teknologin bygger på porösa titankorn som fungerar som klätterställning för kroppens benceller i processen att återbygga käkben för att på så sätt kunna fästa och stabilisera implantatskruvar och förhindra ytterligare nedbrytning av käkbenet. Tigran utvecklar även instrument för en optimerad behandling och ökad patientkomfort i samband med dental benåterbyggnad.
Tigran driver ett omfattande kliniskt utvecklingsarbete och har ett antal publicerade, insända och pågående experimentella och kliniska studier. Företagets produkter, metoder och teknologi täcks av en omfattande patentportfölj. Produkterna är CE-märkta. Tigrans produkter säljs via utvalda distributörer och i egen regi. ”Tigran” är ett av Tigran Technologies AB (publ) registrerat varumärke.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Arve Nilsson

Presskontakt tf VD +46 768 671 512