Gå direkt till innehåll
Lärdomar om integration

Nyhet -

Lärdomar om integration

Tisdagen den 7 november presenterade Tillväxtverket ”Nyanlända och vägen till arbete och företagande: 30 lärdomar för att utveckla insatser inom integration”. Rapporten är en sammanställning av tidigare studier och särskilda projekt inom integrationsområdet.

Företagande är en viktig väg till sysselsättning för nyanlända, dels direkt genom egen försörjning, dels indirekt genom växande företag som anställer. Sverige har en välutvecklad och hållbar politik för mottagande och etablering, men att det stora antalet asylsökande 2015 har skapat nya utmaningar, särskild vad gäller försörjning. Den som är flykting har längre väg än arbetskraftsinvandrare till att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Trots att många initiativ redan tagits kvarstår flera stora utmaningar.

Tillväxtverket har sedan flyktingströmmen hösten 2015 arbetat intensivt med olika integrationsinsatser för att underlätta för asylsökande och nyanlända att snabbare komma till egen försörjning. I och med detta arbete har vi samlat på oss kunskap om nyanländas förutsättningar att starta och driva företag i Sverige i en lång rad samarbeten med myndigheter, intresseorganisationer och företag samt genom egna studier.

Den kunskapen vill vi nu sprida i syfte i att påverka nuvarande system och strukturer för företagande. I den här foldern presenterar vi Tillväxtverkets insatser inom integrationsområdet. I kapitlet ”Rekommendationer framåt”, sammanfattar vi våra slutsatser och rekommendationer så här långt och hur vi mot den bakgrunden vill arbeta vidare. Tillväxtverket vill bidra med vår kunskap om effektivare integrationsarbete.

Sammanställningen finns att läsa i sin helhet här.

Ämnen

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige