Gå direkt till innehåll
Tillväxtverket satsar på bredband och internationalisering med EU-investeringar

Nyhet -

Tillväxtverket satsar på bredband och internationalisering med EU-investeringar

Bredband till företagare i glesbygder, företagskluster inom 3D-printing och finansiering till företag som vill nå internationella marknader. Det är exempel på resultat som ska uppnås med hjälp av EU:s investeringar via Tillväxtverket. Hittills har nästan fyra miljarder kronor beviljats till 335 projekt.

Medlen tas ur EU:s regionala utvecklingsfond. Syftet är att lyfta näringslivet och skapa sysselsättning i alla delar av landet. Gemensamt för alla projekt är att de ska bidra till att stärka regionernas konkurrenskraft och en hållbar tillväxt. Inriktningen är att de ska leda till innovation, entreprenörskap och grön ekonomi.

Tillväxtverket har nyligen beslutat om nya projekt i exempelvis programområdet Västsverige, som omfattar Västra Götalands och Hallands län. Ett av dem är projektet FoU-checkar Halland, som drivs av Region Halland. Genom det kan företag ansöka om stöd för att köpa in forskningstjänster. Det ska ge dem möjlighet att konkurrera bättre internationellt och bli mer hållbara.

Ett annat exempel är de åtta projekt som investerar i bredband till företagare i glesbygder i Dalarnas, Värmlands och Gävleborgs län. Tillväxtverket har beviljat sammanlagt 220 miljoner kronor ur EU:s regionala utvecklingsfond till de åtta projekten.

Läget hittills i nio EU-program:

För hela programperioden 2014–2020 finns nära åtta miljarder kronor i åtta regionala och ett nationellt program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden i Sverige.

I Övre Norrland, där Norrbottens och Västerbottens län ingår, har ca 814 miljoner kronor beviljats till investeringar i 87 projekt. Exempel på projekt är Pegin XL, som ska hjälpa företag till strukturerade exportaffärer och Safety & Security Test Arena, som ska underlätta forskning och utveckling inom säkerhetsbranschen.

Kontakta kontorets enhetschef Märtha Puranen, tel. 08-681 93 49, för mer information. http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/ovrenorrland.4.b5c1e11460ef4bead214d1.html

I Mellersta Norrland, där Jämtlands och Västernorrlands län ingår, har ca 733 miljoner kronor beviljats till investeringar i 41 projekt. Exempel på projekt är Funktionella Mittstråket, som ska leda till kortare restider och ökad kapacitet för godstransporter mellan Sundsvall och Trondheim, och Industrilyftet, som ska stärka konkurrenskraften hos teknikföretagen i Jämtlands län.

Kontakta kontorets enhetschef John Wallon, tel. 08-681 65 41, för mer information. http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/mellerstanorrland.4.2fb8c83014597db7ce963319.html

I Norra Mellansverige, där Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län ingår, har ca 655 miljoner kronor beviljats till investeringar i 78 projekt. Exempel på projekt är åtta projekt för bredbandsutbyggnad i de tre länens glesbygder, med sammanlagt 220 miljoner i stöd från EU, samt projektet KTP Smart Specialisering, som ska underlätta kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv för att få fler små och medelstora företag i Dalarna och Gävleborg att bli mer konkurrenskraftiga.

Kontakta kontorets enhetschef Per Persson, tel. 08-681 95 46, för mer information.

http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/norramellansverige.4.2fb8c83014597db7ce963341.html

I Östra Mellansverige, där Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro län ingår, har ca 320 miljoner kronor beviljats till investeringar i 36 projekt. Exempel på projekt är Växtzon, som ska underlätta ett gränsöverskridande samarbete för att få fler medelstora företag i Mellansverige, och 3DTC, som ska utveckla ett starkt kluster inom 3D-printing och 3D-röntgen.

Kontakta kontorets enhetschef Maria Lunander, tel. 08-681 65 63, för mer information.

http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/ostramellansverige.4.2fb8c83014597db7ce96334b.html

I Stockholm, där Stockholms län ingår, har ca 154 miljoner kronor beviljats till investeringar i 10 projekt. Exempel på projekt är Smart Kreativ Stad, som vill utveckla stadens bortglömda platser med hjälp av film och rörlig bild, och Stockholm Digital Care, som ska öka efterfrågan på digitala produkter och tjänster hos Stockholmsregionens små och medelstora företag.

Kontakta kontorets enhetschef Maria Gelin Axelsson, tel. 08-681 65 45, för mer information.

http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/stockholm.4.2fb8c83014597db7ce963355.html

I Västsverige, där Västra Götaland och Hallands län ingår, har cirka 220 miljoner kronor beviljats till investeringar i 29 projekt. Ett exempel på projekt är FoU-checkar Halland, som beskrivs ovan. Ett annat är Nordic Taste and Flavour Centre, som ska skapa samverkan inom livsmedelssektorn och öka kunskapen om smak.

Kontakta kontorets enhetschef Helena Starfelt, tel. 08-681 92 68, för mer information. http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/vastsverige.4.2fb8c83014597db7ce96335f.html

I Småland och Öarna, där Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Gotlands län ingår, har ca 159 miljoner kronor beviljats till investeringar i 21 projekt. Exempel på projekt är Linnaeus Innovation DesignLab, som underlättar kontakten mellan Linnéuniversitetets designutbildning och regionens företag, och Step Two, som är ett företagshotell för utrikesfödda entreprenörer i Växjö.

Kontakta kontorets enhetschef Henrik Blomberg, tel. 08-681 95 51, för mer information.

http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/smalandochoarna.4.2fb8c83014597db7ce963378.html

I Skåne-Blekinge, där Skåne och Blekinge län ingår, har ca 300 miljoner kronor beviljats till investeringar i 43 projekt. Exempel på projekt är Innovationsarena Bygg Malmö helt och hållbart, som ska bidra till att bostadsbyggandet går i takt med Malmös befolkningstillväxt, och Techtank Bas, som hjälper teknikföretag i Blekinge att bli starkare på den internationella marknaden.

Kontakta enhetschef Anna Bäckman tel. 08-681 94 76, för mer information.

http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/skaneblekinge.4.2fb8c83014597db7ce963382.html

I Nationella regionalfondsprogrammet, som täcker hela landet, har ca 604 miljoner kronor beviljats till investeringar i 16 projekt. Exempel på projekt är SREss, som investerar i forskningsinfrastrukturen vid det sameuropeiska forskningsprojektet ESS, och projekt som ska stimulera användandet av och efterfrå­gan på energieffektiva tjänster och produkter.

Kontakta programansvarig Erik Lindholm, tel. 08-681 91 47, för mer information. http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/nationellaregionalfondsprogrammet.4.2fb8c83014597db7ce9632c7.html

Läs mer om projekten

Kortfattade fakta om alla hittills beviljade projekt inom de nio programmen finns i Projektbanken: http://eu.tillvaxtverket.se/kunskapsbanken/projektbanken.4.703a861f1468c0271415dd3f.html

Fler ansökningsomgångar

Under hela programperioden öppnar de regionala programmen löpande för nya ansökningar om projektmedel. Mer information om ansökningsomgångar: http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/ansokningsomgangartillvaxtverketseuprogram.4.727874b114bb71d3df1d7543.html

Kategorier

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige