Gå direkt till innehåll
Dom från Högsta förvaltningsdomstolen om jämförelsemånad vid korttidsarbete

Pressmeddelande -

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen om jämförelsemånad vid korttidsarbete

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär att kammarrättens dom om jämförelsemånad ligger fast. Tillväxtverket välkomnar beslutet som ett led i utvecklingen av rättstillämpningen. Det är viktigt med tydlighet i frågan för såväl de stödsökande företagen som myndigheten.

Eftersom frågan är principiellt viktig och avgörande för Tillväxtverkets möjlighet att förhindra fusk och värna skattemedel, har myndigheten överklagat de fall där jämförelsemånaden varit avgörande för rätten till stöd till högre instans. Tillväxtverket välkomnar att det nu finns ett tydligt besked i frågan från högsta instans.

Domen innebär att jämförelsemånad ska vara den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då Tillväxtverket fattar beslut om godkännande av stöd, oavsett om jämförelsemånaden därmed infaller under stödperioden. Det är nu viktigt för berörda företag att få information om betydelsen av dagens besked.

Vilka berörs av beslutet?

Det är endast företag där jämförelsemånaden i och med domen skiljer sig åt från den som Tillväxtverket tidigare har använt som berörs. Företag som inte har sökt stöd 2020, men söker stöd för 2021, berörs inte. Lagen anger i detta fall att jämförelsemånaden är september 2020.

Tillväxtverkets bedömning är att den absoluta merparten av företag har samma anställda som är stödberättigade oavsett om jämförelsemånaden nu ändras. Tillväxtverkets preliminära analyser av avstämda ärenden indikerar att relativt få företag påverkas av den förändrade jämförelsemånaden.

Om ett företag tidigare fått avslag för vissa anställda och företaget bedömer att de uppfyller kraven med den nya ändrade jämförelsemånaden, kan det innebära att företaget gynnas av en ändring. Övriga villkor för stödet måste dock fortfarande vara uppfyllda för att ha rätt till stöd. Det finns även företag som kan komma att missgynnas av att ändra jämförelsemånad.

Möjlighet att begära ändring av jämförelsemånad

Företag som inte har fått slutligt beslut i slutavstämningen för stödet 2020 och/eller 2021 ges möjlighet att begära ändring av jämförelsemånad.

Företag där beslut om slutavstämning är fattat, men beslutet inte har vunnit laga kraft, kan överklaga sitt ärende inom tre veckor från att beslutet fattats. Ett beslut vinner laga kraft när överklagandetidsfristen om tre veckor har löpt ut.

För företag där beslut om slutavstämning redan är fattat och beslutet har vunnit laga kraft kommer Tillväxtverket att göra det möjligt för företagen att få sitt ärende omprövat vad gäller jämförelsemånad.

Företag som har ansökt om eller har beviljats godkännande för stöd enbart i korttidsstödet 2021 påverkas inte. För dessa företag är jämförelsemånad alltid september 2020 (enligt lagen om korttidsarbete).

Hur kommer begäran om ändring av jämförelsemånad gå till?

Vi kommer att kontakta alla företag som har ett pågående ärende hos Tillväxtverket och omfattas av möjligheten att begära ändring av jämförelsemånad.

Det är företaget självt som avgör om det vill använda möjligheten. Alla företag gynnas inte av att byta jämförelsemånad, vilket innebär att en ändring av jämförelsemånad kan innebära ett lägre stöd.

För företag där beslut om slutavstämning redan är fattat och beslutet har vunnit laga kraft kommer Tillväxtverket att göra det möjligt för företagen att få sitt ärende omprövat. Information om hur företag begär omprövning kommer att finnas på Tillväxtverkets hemsida.

Mer information kommer att finnas tillgängligt på tillvaxtverket.se/korttid inom kort.

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige