Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Företagens regelkostnader minskar med 3,3 miljarder

Företagens kostnader för att följa regler fortsätter att minska. Mindre krångel, enklare regelverk och nya effektiva e-tjänster är förklaringarna. Dialogen mellan näringslivet och myndigheter har gjort att de administrativa kostnaderna minskat med 3,3 miljarder kronor sedan 2006.

– Det är företagens verklighet och vardag som ligger till grund för projektet. Varje minut de lägger på administration är tid som hade kunnat läggas på verksamheten. Enklare regler gör det lättare att starta, driva och utveckla företag. Därigenom skapas även ett bättre företagsklimat, vilket stärker Sveriges konkurrenskraft, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Regeringens mål för perioden 2006 – 2010 är att företagens administrativa kostnader ska minska med 25 procent från en totalkostnad på 96,5 miljarder kronor. Tillväxtverkets mätningar av de administrativa kostnaderna visar en minskning med 3,3 miljarder kronor eller 3,4 procent. Tillsammans med minskade kostnader till följd av kommande förändringar i revisionsplikten bedöms den totala kostnaden minska med 5,9 miljarder kronor eller 6,1 procent. Om man även tar med andra nyligen beslutade förenklingar skulle minskningen kunna bli ännu större.

Sammanfattningsvis är resultatet lägre än det uppsatta målet. Men inom några departement har målet överträffats. För Jordbruksdepartementet har de administrativa kostnaderna minskat med 37 procent. Integrations- och jämställdhetsdepartementet administrativa kostnader har minskats med 32 procent.

– Regelförenkling tar tid. Vi är på rätt väg, men arbetet behöver intensifieras för att göra livet lättare för dem som driver företag. De myndigheter som var tidigt ute och som målinriktat engagerat sig har lyckats bäst, säger Gunilla Svensson, enhetschef för Regelförenkling på Tillväxtverket.

Nästa fas är att fördjupa arbetet med regelförenkling på lokal och regional nivå. Regler som orsakar företagare stor irritation kommer också att vara i fokus. För att skapa fler mötesplatser mellan näringsliv och myndigheter har Tillväxtverket startat sajten enklareregler.se. Där kan besökare föreslå regelförenklingar och få återkoppling på var frågan ligger i beslutsprocessen.

 

Tillväxtverket har fått i uppdrag att driva på och utveckla regelförenklingsarbetet. Arbetet sker i samverkan med departement, myndigheter, kommuner och näringsliv. Sedan 2006 har Tillväxtverket mätt och analyserat de administrativa kostnaderna som uppstår i företag med anledning av att regler ska följas. Till grund för mätningen ligger totalt 3 300 intervjuer med företag.

Ytterligare information:
Gunilla Svensson, enhetschef Regelförenkling, 08-681 91 91

http://www.tillvaxtverket.se
http://www.enklareregler.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige