Gå direkt till innehåll
Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Pressmeddelande -

Svenska tunga lastbilar körde mindre under 2023

Efter uppgångar under 2021 och 2022, föll trafikarbetet, dvs. totalt antal körda km, tillbaka under 2023. Under 2023 minskade de svenskregistrerade tunga lastbilarnas körda kilometer inrikes med 8 procent, från 3,39 till 3,11 miljarder kilometer. Färre transporter med jord, sten och grus bidrog till minskningarna. Det visar Trafikanalys officiella statistik om trafik med svenskregistrerade tunga lastbilar.

-Vi ser relativt stora minskningar i både körda kilometer med och utan last och i transportarbetet, mätt i tonkilometer. Det kan vara ett tecken på en sämre konjunktur för transportnäringen på samma sätt som i den allmänna efterfrågan på varor. Studerar man varuslag ser man att det är stora nedgångar i ”jord, sten och sand”, vilket till stor del är kopplat till byggbranschen, säger Henrik Petterson, som är statistiker på Trafikanalys.

Inrikes trafik stod för 99 procent av samtliga transporter och total godsvikt samt för 95 procent av körda kilometer och transportarbetet, det vill säga tonkilometer, för svenskregistrerade tunga lastbilar 2023. Övriga 1 respektive 5 procent bestod av transporter i utrikes trafik, dvs. transporter över svensk gräns, svenska lastbilars trafik inom och mellan andra länder än Sverige.

Totala transportarbetet minskade med 11 procent till 42,4 miljarder tonkilometer och antal körda kilometer från 3,55 till 3,28 miljarder kilometer. Körda kilometer inrikes minskade med 8 procent till 3,11 miljarder, varav inrikes yrkesmässig trafik med last med 7 procent till 2,35 miljarder och inrikes yrkesmässig trafik utan last med 11 procent till 0,47 miljarder. Av totalt körda kilometer gick 83 procent med last och resterande 17 procent utan last.

Bland varugrupperna bidrog minskad efterfrågan på Jord, sten, och sand med stora nedgångar i lastbilsbilstransporterna. Transporterad godsmängd för varuslaget i inrikes trafik minskade med 25 procent, till 116 miljoner ton. Det motsvarar nivåerna varuslaget hade för sju år sedan. Även transportarbete, körda kilometer och antal transporter inrikes med jord, sten och sand minskade med 22–25 procent under år 2023.

Figur 1. Lastbilstransporter med svenskregistrerade tunga lastbilar. Index (2012 = 100) för tonkilometer samt körda kilometer. Åren 2012–2023.

Den officiella statistiken om lastbilstrafik med svenskregistrerade lastbilar bygger på en urvalsundersökning som sedan räknas upp till uppskattade totalnivåer för trafik och transporter. I statistiken Lastbilstrafik fångar vi svenskregistrerade lastbilar med en maxlastvikt om minst 3,5 ton. Dessa fordon kallas i detta pressmeddelande för tunga lastbilar. Den legala definitionen på tung lastbil är en totalvikt över 3,5 ton. Statistiken Lastbilstrafik täcker därmed i sin målpopulation in ungefär 90 procent av alla svenskregistrerade tunga lastbilarna; det är alltså de lättaste tunga lastbilarna som inte ingår. I körda kilometer och tonkilometer räknas hela sträckan in och inte enbart sträckan på svensk mark. Jämförelser avser 2023 mot 2022 om inget annat anges.

På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken om lastbilstrafik, www.trafa.se/lastbilstrafik.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

Ytterligare information

Björn Tano, 010-414 42 28, e-post: bjorn.tano@trafa.se
Henrik Petterson, 010-414 42 18, e-post: henrik.petterson@trafa.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Kontakter

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Trafikanalys

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer. Vi har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige