Pressmeddelande -

Nu lägger vi bullerdämpande asfalt på E4 genom Huskvarna

Trafikverket kommer att lägga bullerdämpande asfalt på E4, från trafikplats Huskvarna Södra (i höjd med Vättersnäs) till Huskvarna Norra (i höjd med Brunstorp). Arbetet inleds på måndag den 24 maj och beräknas vara klart den 30 juni.

Beläggningsarbetet inleds i norrgående riktning, för att därefter fortsätta i södergående riktning. Trafiken leds över till körfält där arbete inte pågår och hastighetsnedsättning kommer att ske. Under den period som beläggningsarbetet pågår kommer framkomligheten på sträckan att vara mycket begränsad, och det finns stor risk för köbildning. Arbetet kommer att pågå vid olika tider på dygnet. Efter att beläggningen är lagd måste den varma asfalten svalna. Hur snabbt det går beror på luftens temperatur. Det är mycket viktigt att alla trafikanter kör försiktigt förbi arbetsplatsen och följer hastighetsgränserna.

Flera åtgärder
Den nya beläggningen kommer markant att minska bullret från vägen jämfört med den konventionella beläggning som finns i dag. Beläggningen minskar huvudsakligen det buller som uppstår mellan däck och körbana. Den bullerdämpande asfalten är en av tre olika åtgärder som Trafikverket gör för att minska bullret från E4 i Norrängen och Vättersnäs, efter ett domslut i Miljööverdomstolen. Kostnaden för den nya beläggningen uppgår till 13 miljoner kronor.
I december 2009 sänktes hastigheten på sträckan, och målsättningen är att i höst bygga ett bullerplank vid Norrängen. Trafikverket har valt att kombinera de tre åtgärderna för att få en god helhetslösning utifrån framkomlighet och miljö.

Ny asfalt mellan Ekhagen och Huskvarna
Mellan den 24 maj och 30 juni kommer även E4 mellan Ekhagen och Huskvarna Södra att delvis få ny beläggning. Detta arbete utförs nattetid.

Under året utförs flera större arbeten på och i anslutning till E4 i Jönköpingstrakten, för att förbättra miljön och öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Information om samtliga projekt finns på webben: http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Jonkoping/

Mer information:
Ingemar Gustafsson, projektledare Trafikverket, 036-19 21 37

 

 

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Ämnen

  • Biltrafik

Regioner

  • Jönköping