Pressmeddelande -

Trafikverket samråder kring järnvägen Västerås - Eskilstuna

Sedan hösten 2009 pågår ett utredningsarbete kring att utveckla järnvägen Västerås - Eskilstuna. Med start denna vecka påbörjar man ett samråd där Trafikverket möter allmänheten.

Den aktuella järnvägssträckningen passerar genom två län och tre kommuner, Västerås, Eskilstuna och Hallstahammar. Från kommuner och regioner har det länge funnits en önskan om att utveckla järnvägen. En förstudie startades under hösten 2009 inom ramen för samverkansprojektet Mer Koll. Förstudien genomförs och leds av Trafikverket.

Utredningens fokus är att skapa förutsättningar för en ökad pendling på sträckan. Viktiga delar i det arbetet är bland annat förbättrad turtäthet och kortare restider. Dessutom ska utredningen studera ett förändrat uppehållsmönster – som ett nytt stationsläge i Strömsholm och möjligheten att köra direkttåg mellan Västerås och Eskilstuna.

Som ett led i utredningens arbete bjuder Trafikverket in media och alla som är intresserade att delta i öppet hus och samrådsmöte. Genom samrådet vill Trafikverket informera om arbetet men framför allt samla in frågor och synpunkter som är viktiga för det fortsatta arbetet.

Platser och tider

5 maj Kvicksund Kl 16.30–19.30
Plats: Tegelvikens skola, Samlingssalen

6 maj Västerås Kl: 15.30–19.30
Plats: Culturen, Box 2

10 maj Eskilstuna Kl: 15.30–19.30
Plats: Värjan, Sessionsalen

11 maj Strömsholm Kl: 15.00–19.00
Plats: Knytpunkten

Kl 17.30 genomförs på alla platser ett gemensamt möte med samlad information (ca 20 min).

Fram till den 28 maj kan alla som vill, lämna synpunkter på det material Trafikverket presenterar.

Information om projektet kommer fortlöpande att ske via www.trafikverket.se/vasteras_eskilstuna


Kontaktperson: Jenny Bergh, projektledare. Telefon: 08-762 22 63 E-post: jenny.bergh@trafikverket.se

Mer Koll är ett samverkansprojekt där Länstrafiken Mälardalen är projektägare och en av finansiärerna.
Övriga medverkande är kommunerna i Örebro och Västmanlands län samt Eskilstuna kommun,
Regionförbundet Örebro, Länsstyrelsen Västmanlands län, Trafikverket och Europeiska regionala
utvecklingsfonden.

Trafikverkets presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Regioner

  • Eskilstuna