Pressmeddelande -

Optimismen minskar inom transportnäringen

Det starka ekonomiska läget återspeglas inte i TransportIndikatorn som faller. Antalet optimister är dock fler än antalet pessimister. Möjliga förklaringar till den dalande optimismen är en skakig omvärld där framförallt läget i Grekland blivit alltmer kaotiskt samt de succes­siva höjningarna av räntan. Sammantaget sjunker TransportIndikatorn med 18 enheter. Detta är framför allt ett resultat av att företagen är mindre optimistiska när det gäller omsättningsök­ningar i såväl det egna företaget som branschen i stort de kommande tre månaderna.

– Vi såg även förra året en nedgång i indikatorn inför semesterperioden, då aktiviteten minskar i vissa branscher, något som transportsektorn känner av, säger Maria Nygren, vice vd på TransportGruppen och tillägger:
– Vi ska notera att det endast är en mindre andel företag som ser personalminskningar framför sig på kort sikt. Det tyder på att detta är en tillfällig dipp i framtidstron.

32 procent tror att omsättningen i branschen kommer att öka under det kommande kvartalet, motsvarande siffra i föregående kvartals TransportIndikator var hela 57 procent. Drygt hälf­ten av respondenterna tror att omsättningen kommer att vara oförändrad. När det gäller förväntning­arna på omsättningsutvecklingen i det egna företaget minskar optimismen även där, 32 procent tror att omsättningen i företaget kommer att öka jämfört med 52 procent föregående kvartal.

Läs och hämta hela TransportIndikatorn här i vårt pressrum eller på transportfakta.se.

Om TransportIndikatorn: TransportIndikatorn är TransportGruppens kvartalsvis återkommande temperaturmätare på nu­läget och framtidstron i transportnäringen. TransportIndikatorn tas fram i samarbete med HUI Research och ger en inblick i hur näringens företag ser på omsättnings­utvecklingen i dagsläget, samt hur omsättning och sysselsättning kommer att förändras under nästföljande tre månader. TransportIndikatorn baseras på representativt urval ur samtliga branscher i TransportGruppens förbund.

Ämnen

  • Transport

Kategorier

  • transportindikatorn
  • konjunkturmätning
  • transportsektorn
  • hui research

TransportGruppen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund har drygt 11 500 medlemsföretag med runt 160 000 anställda.

Kontakter

Nadia Jaber

Presskontakt Pressekreterare Press, kommunikation 0730-685330

Charlotte Erlandsson

Presskontakt Kommunikatör Sveriges Bussföretag +4687627184

Ebba Fredin

Presskontakt Pressekreterare Transportföretagen +46 730 44 71 20