Pressmeddelande -

Pressad arbetsmiljö för ombordanställda

Mer än en tredjedel av de som arbetar till sjöss upplever så hög arbetsbelastning att de inte har ork att göra andra saker efter arbetsdagens slut och 27 procent upplever att de inte har möjlighet att arbeta i lugnare tempo efter arbetsintensiva perioder. Det visar Transportstyrelsens undersökning.

Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn av såväl säkerheten som arbetsmiljön ombord på svenska fartyg. Myndigheten har analyserat hur de som arbetar på fartyg upplever den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ombord på svenska fartyg.

– Vi måste med gemensamma krafter fortsätta att utveckla arbetet med arbetsmiljöfrågor inom branschen. De lärdomar som vi kan dra av rapporten tar vi med oss i vårt fortsatta arbete med vår tillsyn av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och i vår samverkan med parterna, säger Fredrik Jonsson, sektionschef på Transportstyrelsen.


Kränkningar och trakasserier vanligare ombord

Resultatet från enkätundersökningen indikerar att det är vanligare med kränkande handlingar och trakasserier ombord på fartyg än på arbetsmarknaden i sin helhet. Kön är den vanligaste orsaken, men även ålder, maktförhållanden och hierarki uppges ligga till grund för kränkande handlingar och trakasserier. Intendenturpersonalen, det vill säga de anställda ombord som arbetar med annat än framdriften av fartyget såsom service (försäljning, städning eller servering) eller underhåll av delar på fartyget som inte är kopplat till dess framdrift (t.ex. trasiga element) och kvinnliga sjömän upplever generellt en sämre social och organisatorisk arbetsmiljö.

Undersökningen visar att drygt en femtedel av respondenterna inte anser sig hinna med sina arbetsuppgifter inom schemalagd arbetstid och en lika stor andel anser sig inte ha en acceptabel arbetsbelastning. Nästan en fjärdedel av sjömännen upplever också att deras arbete inte är fritt från allvarliga olycksrisker.

– Vi ser allvarligt på resultatet. Arbetsmiljöfrågan måste prioriteras. Inte minst av redaren som är den som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön ombord. De ska ha rutiner för att hantera den här typen av arbetsmiljöproblem. Tyvärr får vi ibland signaler om att man inte alltid vill anmäla till exempel kränkningar. Vi arbetar därför hårt för att modernisera och förbättra vårt tillsynsarbete med fokus på den sociala arbetsmiljön, såväl vad gäller information som metodik för att få så träffsäkra insatser som möjligt, säger Fredrik Jonsson.


Kontakt för media
 

Transportstyrelsens presstjänst
010-495 43 00


Om undersökningen

Rapporten Sjömännens arbets- och levnadsvillkor utreder två dimensioner av sjömännens arbets- och levnadsvillkor. Dels svenska och utländska fartygs efterlevnad av sjöarbetskonventionen, dels sjömännens upplevelse av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ombord på svenska fartyg. Rapporten i sin helhet finns att läsa på Transportstyrelsens webbplats.

Ämnen

  • Politik

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Presskontakt

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst Alla områden +46(0)10- 495 43 00

Monica Näslund

Presskontakt Pressansvarig

Mikael Andersson

Presskontakt Presschef