Pressmeddelande -

Sänkt fordonsskatt ger återbetalningar på 200 miljoner kronor

Vid årsskiftet förändrades fordonsskatten i Sverige. För cirka 450 000 personbilar och cirka 60 000 tunga lastbilar och bussar har fordonsskatten sänkts så pass mycket att deras ägare får en återbetalning. Transportstyrelsen börjar arbetet med att återbetala pengarna denna vecka och det ska vara slutfört innan månadens slut.

Sedan 2006 beskattas nyare personbilar utifrån hur mycket koldioxid de släpper ut vid blandad körning. Skatten räknas ut enligt en speciell formel som nu vid årsskiftet justerats. Ändringen ska skapa en tydligare miljöstyrning och öka kopplingen mellan koldioxidutsläpp och skatt. Generellt gäller att fordon med låga utsläpp av koldioxid får skatten sänkt, samtidigt som personbilar med höga utsläpp av koldioxid får höjd skatt. (För personbilar som kan drivas med alternativa drivmedel är skatten oförändrad.) Avsikten är att de justerade skattesatserna ska ge ytterligare incitament till köp av bilar med låga koldioxidutsläpp.

Förändringarna inom fordonsskatteområdet handlar därmed inte enbart om sänkningar. För cirka 100 000 fordonsägare höjs skatten så pass mycket att de behöver göra en extra skatteinbetalning under januari månad. Totalt höjs fordonsskatten för cirka 3,5 miljoner fordon, medan den sänks på 1,3 miljoner fordon. Skatteändringarna bedöms inte innebära någon ökning i statens intäkter av fordonsskatt.

Äldre personbilar beskattas istället utifrån fordonets vikt. Eftersom skatteuttaget ska vara likvärdigt för de två skattesystemen, justerades också skatterna för personbilarna i det viktbaserade systemet vid årsskiftet. Skatten på dieseldrivna personbilar har sänkts med 4 procent, medan fordonsskatten på bensindrivna personbilar har höjts med 3 procent.

Personbilar klass II (husbilar) beskattas från årsskiftet enligt samma koldioxidsystem som övriga personbilar i stället för som tidigare utifrån vikt. Redan registrerade personbilar klass II står kvar i det viktbaserade systemet.

Förändringar för lastbilar och bussar

Fordonskatten för tunga lastbilar och bussar har sänkts till EU:s mininivåer. Sänkningen genomförs för att kompensera för höjningen av energiskatten på diesel med totalt 40 öre per liter. (Energiskatten höjs i två steg, 20 öre per liter från och med 1 januari 2011 och 20 öre från och med 1 januari 2013.) Sänkningen av fordonsskatten beräknas fullt ut kompensera den tunga trafiken för den första höjningen av energiskatten på diesel.

Nya lätta lastbilar beskattas från årsskiftet enligt samma koldioxidbaserade system som personbilar i stället för som tidigare utifrån vikt. Redan registrerade lätta lastbilar står kvar i det viktbaserade systemet. Motsvarande förändring gäller också för lätta bussar.

Fordonsskatt återbetalas om beloppet att få tillbaka är minst 100 kronor. (Om beloppet först avräknats mot en fordonsskatteskuld återbetalas belopp som överstiger 50 kronor.)

En extra inbetalning av fordonsskatt måste göras om beloppet att betala in är högre än 200 kronor. Belopp som är mindre än 200 kronor behöver inte betalas in.

Mer information:

Mikael Andersson, pressansvarig för trafikregistret, Transportstyrelsen, 070-609 76 69.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst Alla områden +46(0)10- 495 43 00

Monica Näslund

Presskontakt Pressansvarig

Mikael Andersson

Presskontakt Presschef