Pressmeddelande -

Ska staten få konkurrens?

Idag har Luftfartsverket (LFV) en monopolställning på den svenska marknaden för flygkontrolltjänster. Luftfartsstyrelsen har på uppdrag av regeringen utrett konsekvenserna av att möjliggöra för andra operatörer än LFV att utföra flygtrafiktjänster vid icke-statliga flygplatser. Uppdraget redovisas i rapporten ”Flygtrafiktjänst – bara i statens regi?”. Erfarenheten från tidigare konkurrensutsättningar t ex inom el- och telebranschen, visar bl.a. att det kan ta lång tid för nya företag att etablera sig på marknaden. Det krävs därför tydliga och långsiktiga regler för marknadens aktörer för att uppnå en fungerande konkurrens. Utöver nödvändiga justeringar i regelverket för att öppna marknaden för andra aktörer än LFV lämnar Luftfartsstyrelsen ett antal förslag för att uppnå en fungerande konkurrens. – En konkurrensutsättning av flygtrafiktjänsten kan leda till effektivare produktion och därmed i förlängningen lägre priser för konsumenterna, säger Nils Gunnar Billinger, GD för Luftfartsstyrelsen. Tillgång till infrastrukturen på flygplatserna, till exempel radarsignaler, och utbildning av flygledare, är viktiga förutsättningar när en aktör ska etablera sig på marknaden. Behovet och utformningen av reglerna för att säkra tillgången till infrastrukturen behöver utredas närmare. På sikt kan det vara nödvändigt att flygtrafiktjänsten separeras från den övriga verksamheten i LFV - särskilt om flygtrafiktjänsten vid de statliga flygplatserna konkurrensutsätts fullt ut. Den gemensamma nordiska skolan Entry Point North, som LFV är delägare i, måste också kunna tillgodose alla aktörers behov av utbildning av flygledare. Flygtrafiktjänst måste upprätthållas i nödvändig omfattning på ett tryggt och säkert sätt, även om en operatör inte längre uppfyller kraven eller villkoren för certifikatet eller går i konkurs. Det är därför rimligt att LFV bibehåller ett ansvar att tillhandahålla flygtrafiktjänster i den mån inte någon annan utför tjänsten på uppdrag av innehavaren av flygplatsen. Vid ytterligare frågor, kontakta Nils Gunnar Billinger, mobil 0708-99 55 01, Ingrid Cherfils, mobil 0708-19 25 55, Elisabeth Sallfeldt, mobil 0708-97 69 38, eller Henrik Lundberg mobil 0733-23 29 31. Rapporten finns tillgänglig på www.luftfartsstyrelsen.se. .............................. Karin Nordenö Informatör Luftfartsstyrelsen 601 73 Norrköping tel 011-415 23 61 mobil 0708-29 30 65

Ämnen

  • Politik

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 14 orter i landet och vi har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst Alla områden +46(0)10- 495 43 00

Monica Näslund

Presskontakt Pressansvarig

Mikael Andersson

Presskontakt Presschef