Gå direkt till innehåll
Plan för nödvatten tryggar Trelleborgs vattenförsörjning vid kris

Pressmeddelande -

Plan för nödvatten tryggar Trelleborgs vattenförsörjning vid kris

För att säkra Trelleborgs vattentillgång i en krissituation har kommunen arbetat fram en nödvattenplan med målet att skydda liv, hälsa och samhällsviktiga verksamheter.

Efter beslut igår har Trelleborgs kommun en nödvattenplan som ska fungera som ska säkra dricksvattenförsörjningen i en krissituation, höja kommunens beredskap och fördela ansvar och arbete vid en störning i vattenförsörjningen. Utbildningar i krishantering har genomförts för samhällsviktiga verksamheter, strategiska placeringar av hämtstationer är fastställda och ett krislager har byggts upp.

Samhällsviktiga verksamheter utbildas i krishantering

Nödvattenplanen är framtagen enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. En projektgrupp bestående av tjänstepersoner från kommunens VA-avdelning och säkerhetsenhet har identifierat och intervjuat samhällsviktiga verksamheter, räknat på behoven och utbildat i rutiner. Projektgruppen har också skapat kartunderlag och beskrivit hur och var nödvatten ska distribueras, antal tankar som ska placeras ut och hur lång tid det ska ta att fylla dessa.

Sveriges kommuner är enligt lag skyldig att analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa och hur dessa kan påverka verksamheten inom sina respektive geografiska områden. Analysen värderas och sammanställs och fastställs i en plan för hur en extraordinär händelse ska hanteras. Kommunen ansvarar för att samordna olika aktörers krishanteringsåtgärder, samt samordna informationen till allmänheten.

Nödvatten inom tre dygn

-  Målet med nödvattenplanen är att vi ska kunna leverera ett vatten med dricksvattenkvalitet till abonnenter och samhällsviktiga verksamheter även vid oförberedda driftsstörningar, säger Trelleborgs VA-chef Daniel Pålsson Wargren. Leveransen ska ske på ett tids- och resurseffektivt sätt och säkerställa att kommunens olika aktörer arbetar effektivt och metodiskt för våra invånare och verksamheter.

  I nödvattenplanen har kommunen rangordnat samhällsviktiga verksamheter i olika prioriteringsgrupper gällande tid för leverans av nödvatten. Sjukhus, särskilda boenden, LSS-boenden, kommunala tillagningskök, räddningstjänst och kriminalvård ingår i den första prioriteringsgruppen. Verksamheterna ska enligt planen ha tillgång till nödvatten inom 12 timmar. Inom 72 timmar ska samtliga samhällsviktiga verksamheter ha tillgång till nödvatten. Ingen ska bli utan dricksvatten en längre tid.

  För att klara målen och rusta för en tänkt störning har ett krislager bestående av nödvattenmaterial för omkring två och en halv miljon kronor köpts in, bland annat bestående av en 10 kubikmeters dricksvattentank, sjöcontainrar och dricksvattensläp.

  "Med beröm godkänt"

  Många kommuner saknar idag en fullt utarbetad nödvattenplan. Trelleborgs kommun kommer därför erbjuda grannkommunerna att samarbeta, främst genom att bistå varandra med vatten i händelse av kris.

  Arbetet och färdigställandet av nödvattenplanen för Trelleborgs kommun har väckt uppmärksamhet och får ”med beröm godkänt” av Livsmedelsverkets grupp vid nationella vattenkatastrofer, VAKA, som följt arbetet. VAKA har till uppgift att stötta kommuner vid problem med dricksvattenförsörjningen.

  För mer information:

  Daniel Pålsson Wargren, Avdelningschef vatten- och avfall

  0410-73 38 01

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Sveriges sydligaste kommun - en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

  Besök www.trelleborg.se för mer information.

  Sveriges sydligaste kommun

  En framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

  Trelleborgs kommun
  Algatan 13
  231 83 Trelleborg
  Sverige