Gå direkt till innehåll
Bilden visar åtgärdsförslag för kustskydd i Beddingestrand.
Bilden visar åtgärdsförslag för kustskydd i Beddingestrand.

Pressmeddelande -

Trelleborgs kommun ser över behovet av kustskydd

Trelleborgs kommun har anlitat konsultfirman Sweco för att ta fram en översiktlig konsekvensanalys av vilka effekter högre havsnivåer kan innebära för boende längs med kommunens hela kuststräcka. Byggnader, samhällsfunktioner och infrastruktur som ligger inom riskområden för översvämning har kartlagts.

Utredning startar i hamnområdena, Beddingestrand och Smygehamn

Baserat på utredningens resultat har det beslutats att arbetet med kustskydd utanför tätorten Trelleborg utifrån översvämningsrisk initialt ska fokusera på samtliga hamnområden och tätorten Beddingestrand. Dessa områden bedöms löpa störst risk för omfattande problem orsakade av högre havsnivåer inom den närmaste 10-årsperioden. Dessutom ska utredning utifrån erosionsrisk initialt fokusera på utsatta delar av Smygehamn.

Ser över kustskyddet längs hela sträckan

På torsdagen gav kommunstyrelsens arbetsutskott uppdraget åt kommundirektören, efter information i ärendet från kommunens hållbarhetsstrateg Johannes Hagström och en presentation från Sweco.

– Ingen ska känna sig bortglömd och arbetet med att se över skyddet längs hela kuststräckan i Trelleborgs kommun ska fortgå. För att komma vidare i arbetet ber vi våra sakkunniga att primärt vidareutreda de områden som löper störst risk först, poängterar kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

Det utpekade området vid Beddingestrand gränsar till Skurups kommun och det finns stora fördelar med ett samarbete mellan kommunerna i gränsområdet där Tullstorpsån mynnar ut. Kommundirektören i Skurup uppger att de i möjligaste mån ska försöka samarbeta avseende kartläggning och förutsättningar.

Sju skyddsområden

I utredningen har kuststräckan delats in i sju skyddsområden för vilka fördjupade analyser och åtgärdsförslag arbetats fram. I detta första skede är skyddsområdena de områden som har sammanhängande bebyggelse och infrastruktur.

Johannes Hagström, hållbarhetsstrateg på Trelleborgs kommun, berättar att nästa steg i arbetet med kustskydd, är att skissa på förslag på placering och utformning av skyddet.

– Skisserna som tas fram ska bland annat användas i dialogen med alla berörda parter och för kostnads- nyttoanalyser. Målet är att tillståndsansökan för att bygga ett skydd mot högre havsnivåer längs denna sträcka ska lämnas in till Mark- och miljödomstolen under hösten 2022, förklarar Johannes Hagström..

Parallellt med detta arbete kommer Trelleborgs kommun att jobba vidare med erosionsproblematiken, skydd på andra platser längs med kuststräckan och mot översvämningar orsakade av höga flöden i vattendrag eller vid skyfall.

Tillägg till översiktsplanen

Ett samlat ställningstagande för klimatanpassningsfrågorna för hela kommunen behöver tas fram i en översiktsplan. Detta kommer att göras som ett så kallat tematiskt tillägg till den fördjupande översiktsplanen för 2035. I samband med detta kommer kommunen att föra dialog med medborgare, föreningar, politiker, näringsliv, myndigheter med flera.

För ytterligare information:

Johannes Hagström, hållbarhetsstrateg, Trelleborgs kommun - Johannes.Hagstrom@Trelleborg.se

Hans Lilja, projektchef, Trelleborgs kommun - Hans.Lilja@Trelleborg.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Sveriges sydligaste kommun - en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Besök www.trelleborg.se för mer information.

Sveriges sydligaste kommun

En framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Trelleborgs kommun
Algatan 13
231 83 Trelleborg
Sverige