Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vad tänker barn och ungdomar om det planerade fängelset i Trelleborg?

Under maj månad 2021 görs en utredning för att barn och ungdomar ska få möjlighet att förmedla sina tankar och synpunkter om den planerade kriminalvårdsanstalten (fängelse och häkte) i Trelleborgs kommun.

Önskemål vid samråd

I samrådet för detaljplanen för området framkom önskemål om en barnkonsekvensanalys och Trelleborgs kommun har därför beställt en utredning och analys. Samtliga vårdnadshavare till berörda barn och ungdomar är på förhand kontaktade via brev hem i brevlådan.

Kompensationsåtgärder kan bli aktuellt

En barnkonsekvensanalys används inom samhällsplaneringen för att kartlägga barns och ungas rörelser, behov och uppfattningar om närområdet och kommande planläggning. Beroende på utredningens resultat, kan det komma att bli aktuellt med kompensationsåtgärder och samhällsinsatser vid etableringen av kriminalvårdsanstalten.

– Barnkonsekvensanalysen är ett sätt att belysa etableringen av kriminalvårdsanläggningen ur ett barnperspektiv. För att få barnperspektivet är det viktigt att barn och ungdomar får framföra sina synpunkter och tankar, berättar Mårten Olsson, tillväxtchef på Trelleborgs kommun.

  Så går det till

  Utredningen kommer att genomföras på olika sätt beroende på barnens ålder och avgränsas geografiskt inom skolupptagningsområdet för elever på Dalajärs förskola och Serresjöskolan. För ungdomar mellan 13 och 18 år har en geografisk avgränsning i närområdet gjorts.

  För de yngsta barnen handlar det om gruppdiskussioner. De lite äldre barnen får möjlighet att representeras av klassråd i digitala möten. Även ungdomar i åldern 13-18 år erbjuds att frivilligt delta i ett zoom-möte som kommer att handla om etableringen av en kriminalvårdsanstalt.

  Utredningen genomförs av konsultfirman AFRY, som fått uppdraget från Trelleborgs kommun att genomföra en objektiv barnkonsekvensanalys.

  Bakgrund

  Trelleborgs kommun tecknade sommaren 2020 en avsiktsförklaring med Kriminalvården avseende etablering av en kriminalvårdsanstalt inom det östra verksamhetsområdet i Trelleborgs kommun.

  I syfte att möjliggöra för det som överenskommits i avsiktsförklaringen initierade och ansökte Trelleborgs kommun om en detaljplan för en kriminalvårdsanstalt.

  Intresset kring detaljplanen var, och är fortfarande, stort. Cirka 850 yttranden lämnades in under samrådstiden. Synpunkter som lämnats inom ramen för samrådet för detaljplanen kommer att redovisas och besvaras i granskningshandlingarna som enligt tidplanen ska ställas ut i slutet av sommaren. Under samrådet kom även synpunkter in om etableringens påverkan på landskapsbilden samt att barnperspektivet borde belysas i högre grad.

  Kommunen avser därför att komplettera planhandlingarna med visualiseringsstudier samt en barnkonsekvensanalys.

  Mer information finns på www.trelleborg.se/kriminalvardsanlaggning

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Sveriges sydligaste kommun - en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

  Besök www.trelleborg.se för mer information.

  Sveriges sydligaste kommun

  En framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

  Trelleborgs kommun
  Algatan 13
  231 83 Trelleborg
  Sverige