Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2006

* Nettoomsättningen uppgick till 51,6 mkr (18,7). * Rörelseresultatet uppgick till 0,5 mkr (4,6). * Resultatet efter skatt uppgick till 0 mkr (4,1). * Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (0,14). * Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,00 kr (0,11). * I syfte att finansiera vidare satsningar inom verksamheten med utsläppsrätter beslutade styrelsen i början av mars att föreslå årsstämman att godkänna emissioner högst 242 mkr. * Syftet med emissionerna är att finansiera handel i egen bok med projektrelaterade utsläppsrätter. Ett antal avtal om förvärv av utsläppsrätter har tecknats. Likaså har ett första försäljningsavtal om leverans av rätter under innevarande år tecknats. VERKSAMHETEN I syfte att finansiera vidare satsningar inom verksamheten med utsläppsrätter beslutade styrelsen i början av mars att föreslå årsstämman att godkänna dels en riktad emission, dels en företrädesemission om sammanlagt högst 242 mkr. Åtta institutionella investerare har åtagit sig att teckna den riktade emissionen om 122 mkr. Företrädesemissionen är garanterad till cirka 50 %. Årsstämmans förväntade godkännande av de av styrelsen föreslagna nyemissionerna innebär att ytterligare ett väsentligt steg tas i den sedan ett par år pågående omstruktureringen av Tricoronas verksamhet. Ett betydande och intensivt affärsutvecklingsarbete har under det gångna kvartalet pågått inom affärsområdet Commodity Services. Möjligheterna att utveckla handel i egen bok vad avser projektrelaterade utsläppsrätter erbjuder en spännande utvecklingsmöjlighet. Styrelsens bedömning är att en stor del av Tricoronas tillväxt och vinstgenerering under de närmaste åren kommer att vara knutna till detta område. Även inom övriga affärsområden fortgår beslutat förändringsarbete enligt plan, dock förväntas inga större beslut att fattas förrän de föreslagna emissionerna har genomförts. Inom affärsområde Minerals har ett ökande intresse för de mineraltillgångar som finns inom affärsområdet noterats och ett antal aktiviteter har initierats för att avyttra dessa tillgångar. Resultatet för verksamhetsårets första kvartal präglas av det utvecklingsarbete som nämnts ovan. Nettoomsättningen uppgick till 51,6 mkr och rörelseresultatet till 0,5 mkr. AFFÄRSOMRÅDE METALS Affärsområde Metals övergripande affärsidé är att erbjuda metallurgisk industri och annan industri i norra Europa service genom leveranser av ett stort urval av råvaror, främst sekundära, samt ädelmetallåtervinning och liknande tjänster. ANA Ädelmetalls verksamhet under årets första kvartal har delvis påverkats av det historiskt höga guldpriset vilket negativt påverkar affärsvolymen. Även inom Metallvärden har prisutvecklingen påverkat affärsvolymen och resultatet negativt. Samarbetet med det under fjärde kvartalet föregående år förvärvade (40 %) Z-Skrot har utvecklats enligt plan och har under första kvartalet gett ett positivt rörelseresultat. AFFÄRSOMRÅDE COMMODITY SERVICES Commodity Services har som mål att vara en ledande aktör i handel med projektrelaterade utsläppsrätter samt vara Nordens dominerande råvarumäklare. Fokus ligger på de traditionella råvarorna och på miljörelaterade marknadsinstrument. Fokus på mäklingsverksamheten inom utsläppsrätter har under början av året delvis minskat i syfte att vidareutveckla och bredda verksamheten mot handel i egen bok med projekt-relaterade utsläppsrätter. Totalt har cirka 1,2 miljoner ton utsläppsrätter för leverans 2006-2012 kontrakterats under årets första kvartal. Ett första försäljningsavtal om leverans av utsläppsrätter under innevarande år har också tecknats. Summering av tecknade avtal avseende utsläppsrätter (För tabell se bifogad fil) Affärsvolymerna inom mäkling av elkraft samt elcertifikat har under inledningen av året varit något lägre än förväntat. Handel med råvaror inom SMB har haft en god inledning på året främst beroende på de stigande råvarupriserna. AFFÄRSOMRÅDE MINERALS Affärsområde Minerals omfattar Tricoronas tidigare huvudsakliga verksamheter inom industrimineralsektorn. Dessutom ingår i affärsområdet intressebolagen St1 Sweden (30%) vars affärsidé är att bygga upp en lågpriskedja för drivmedel till fordon. Styrelsen fattade under fjolåret beslutet att verksamheterna inom Minerals ej utgör ett strategiskt innehav för Tricoronas framtida verksamhet. De senaste årens kraftigt stigande råvarupriser har motiverat en uppdatering av en tidigare genomförd "pre-feasibility study" inklusive en lönsamhetskalkyl i Svenska Vanadin. Ett oberoende konsultföretag kommer under våren att genomföra tester av användbara processmetoder. Dessa rapporter kommer att bilda underlaget i ett kommande marknads-föringsarbete för att finna en ny ägare för denna fyndighet. FINANSIELL INFORMATION Perioden januari-mars 2006 Nettoomsättningen uppgick till 51,6 mkr (18,7). Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,5 mkr (4,6) och resultatet efter skatt till 0,0 mkr (4,1). Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (0,14) per aktie. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,00 kr (0,11). Finansiell ställning Soliditeten uppgick vid periodens slut till 51 % (47). Likvida medel uppgick till 7,9 mkr (7,5). Koncernens egna kapital uppgick till 115,0 mkr (68,9). Periodens kassaflöde före investeringar uppgick till -0,2 mkr (-6,2). Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,5 mkr (1,4). Räntebärande skulder uppgick till cirka 49,7 (32,8), varav 13,4 mkr utgörs av ett konvertibelt förlagslån med 2 % ränta med förfalloår 2009 och konverteringskurs om 4,00 kr samt 14,3 mkr av ett konvertibelt förlagslån med 7 % ränta med förfalloår 2007 och en konverteringskurs om 2,50 kr. Aktieinformation Under det första kvartalet har påkallande av konvertering samt teckning av teckningsoptioner motsvarande 0,8 miljoner aktier skett. Vid periodens slut fanns det totalt 62,6 miljoner aktier i bolaget.Vid periodens slut var aktiens kurs 4,07 kr. Utsikter för 2006 Bolagets tillväxt- och förvärvsstrategi ligger fast. Mot bakgrund av att bolagets verksamhet förändras i samband nya satsningar och den framtida resultatutveckling som följer därav, avstår bolaget från att lämna någon resultatprognos för innevarande år. Årsredovisning Årsredovisningen för 2005 finns tillgänglig hos företaget och på bolagets hemsida, www.tricorona.se. REVISION Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Bolagets revisorer. KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN Delårsrapport januari-juni 2006 20 juli 2006 Delårsrapport januari-september 27 oktober 2006 Stockholm den 24 april 2006 Styrelsen För ytterligare information kontakta: VD Björn Grufman, telefon 08- 545 426 30 eller CFO Lars Alm, telefon 08-545 426 30. TRICORONA handlar med metall, energi och miljö. Tricorona erbjuder råvaror och tjänster till både metallurgisk och annan industri. Tricoronas verksamhet omfattar handel med utsläppsrätter, elkraft och elcertifikat samt återvinning och metallråvaror. Koncernen innefattar bl.a. dotterbolagen Svensk Kraftmäkling (SKM), Metallvärden, ANA Ädelmetall och Woxna Graphite, samt intressebolagen Svenska Kaolin och St1 Sweden. Tricorona är sedan 1989 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Tricoronas verksamhet omfattar utveckling av koldioxidreducerande projekt i utvecklingsländer, investeringar i och handel med utsläppsreduktioner, samt tjänster till företag som önskar reducera sin klimatpåverkan.

Kontakter

Elin Bergman

Presskontakt Marketing Manager +46 (0)73 966 23 49