Pressmeddelande -

STÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I TRICORONA

Årsstämma i Tricorona AB (publ) avhölls den 24 april 2006 i Stockholm. Nedan följer ett sammandrag av besluten: Beslut avseende val av styrelse och arvoden Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att: · sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter skulle väljas. · omvälja styrelseledamöterna Gunilla Fjelde, Lars Ransgart, Henrik Tisell och Niels von Zweigbergk. · nyvälja Pär Ceder och Anders Lidefelt. · arvode till styrelsen skulle utgå med sammanlagt 500.000 kronor att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter varvid styrelseordföranden skulle erhålla 200.000 kronor och att övriga ledamöter skulle erhålla 60.000 kronor. Resterande belopp disponeras enligt styrelsens beslut för ersättning till styrelsemedlemmar i eventuella utskott. Beslut angående nyemissioner Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 8 mars 2006 att: · via en riktad nyemission till ett antal institutionella investerare om högst 36.000.000 aktier öka bolagets aktiekapital med högst 3.600.000 kronor. · teckning i den riktade emissionen sker till en kurs om 3,40 kronor, vilket motsvarar genomsnittlig slutlig betalkurs för aktien på Stockholmsbörsen under perioden 22 februari-7 mars. · via en företrädesemission om högst 37.123.014 aktier öka bolagets aktiekapital med högst 3.712.304,10 kronor. · teckning i företrädesemissionen sker till en kurs om 3,40 kronor och teckning sker under perioden 8-29 maj. Beslut angående ändring av bolagsordningen Årsstämman fattade även beslut om ändring av bolagsordningen. Ändringarna är föranledda av ikraftträdandet av den nya aktiebolagslagen och de beslutade emissionerna. Ändringarna i anledning av de beslutade emissionerna innebär bland annat: · att i beskrivningen av bolagets verksamhet handel med utsläppsrätter adderas. · att gränserna för bolagets aktiekapital höjs till lägst 6.000.000 kronor till högst 24.000.000 kronor. Detta är föranlett av de beslutade nyemissionerna. Beslut angående principer för utnämning av valberedning i Tricorona samt dess uppgifter Årstämman beslutade att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de tre största aktieägarna, styrelsens ordförande samt en representant från Aktiespararna. Om någon sådan aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den största ägaren utse en representant. Namnen på representanterna och vilken aktieägare de företräder skall offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman 2007. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig till nästa årsstämma. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av den som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne inte längre tillhör de tre största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande för valberedningen. Ordföranden i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den störste aktieägaren. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande skall inte vara ordförande i valberedningen. Om förändringar sker i ägarstrukturen skall valberedningens sammansättning ändras enligt principerna ovan. Sådana förändringar skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart de skett. Vid behov skall bolaget tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion, för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas för årsstämman 2007 för beslut: a) förslag till styrelse; b) förslag till styrelseordförande, c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter, samt d) förslag till ordförande på årsstämman. Aktieägare skall kunna lämna förslag till valberedningen på bolagets hemsida. Beslut angående bemyndigande Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden till och med tiden för nästa årsstämma besluta om att vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 10% av det vid tillfället utestående aktier, dock maximalt 13.500.000 aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägare och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Emissionerna skall ske på marknadsmässiga villkor. Slutligen beslutade årsstämman om fastställande av resultat- och balansräkning för Tricorona AB, samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Stockholm den 25 april 2006 Tricorona AB (publ) För ytterligare information kontakta: Björn Grufman, koncernchef Tel: 08-545 426 30, 070-636 761 15 E-post: bjorn.grufman@tricorona.se Lars Alm, finansdirektör Telefon 08-545 426 30, 0735- 12 40 16 E-post: lars.alm@tricorona.se Mer information finns på: www.tricorona.se TRICORONA handlar med metall, energi och miljö. Tricorona erbjuder råvaror och tjänster till både metallurgisk och annan industri. Tricoronas verksamhet omfattar handel med utsläppsrätter, elkraft och elcertifikat samt återvinning och metallråvaror. Koncernen innefattar bl.a. dotterbolagen Svensk Kraftmäkling (SKM), Metallvärden, ANA Ädelmetall och Woxna Graphite, samt intressebolagen Svenska Kaolin och St1 Sweden. Tricorona är sedan 1989 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Företagande

Kontakter

Elin Bergman

Presskontakt Marketing Manager +46 (0)73 966 23 49