Pressmeddelande -

TRICORONA: OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT

Tricorona informerar att prospektet med anledning av den av årsstämman beslutade riktade nyemissionen och företrädesemissionen finns tillgängligt på bolagets hemsida från och med idag, fredagen 28 april. Prospektet finns tillgängligt via Tricoronas hemsida www.tricorona.se. Prospektet kan även beställas hos bolaget på telefon 08-545 426 30 samt via e-mail info@tricorona.se. Vidare tillhanda hålls prospektet på bolagets huvudkontor, Drottninggatan 92-94, Stockholm. Efter utnyttjande av teckningsoptioner 2005/2006 och konvertering av konvertibla förlagslån 2003/2007 uppgår antalet aktier uppgick på avstämningsdagen den 28 april 2006 till 65.791.026 aktier. Varje två aktie ger i företrädesemissionen rätt att teckna en ny aktier för 3,40 kronor. Teckningsoptioner 2005/2006 Antalet utestående teckningsoptioner uppgår den 28 april 2006 till 1 617 484 med rätt att teckna 1 617 484 aktier. Teckningsoptionerna berättigar till deltagande i företrädesemissionen med rätt att teckna 808 742 aktier. Konvertibelt förlagslån 2002/2009 Det konvertibla skuldebrevet 2002/2006 uppgår den 28 april 2006 till nominellt 13 356 219 kronor med rätt att konvertera till 3 339 054 aktier. Konverteringskurs är 4,00 kronor. Det konvertibla skuldebrevet berättigar att delta i företrädesemissionen med högst 1 669 527 aktier. Konvertibelt skuldbrev 2003/2007 Utestående konvertibelt förlagslån uppgår den 28 april 2006 till nominellt 8 760 698 kronor med rätt att konvertera till 3 504 279 aktier. Konverteringskurs är 2,50 kronor. Det konvertibla förlagslånet 2003/2007 berättigar inte till teckning i företrädesemissionen utan konverteringskursen kommer istället att justeras för effekterna av företrädesemissionen. . Företrädesemission 2006 Avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen 2006 var den 28 april 2006. Sammantaget har 70 747 564 teckningsrätter utgivits med rätt att teckna högst 35 373 782 aktier i företrädesemissionen. Teckningskursen är 3,40 kronor aktie och teckning kan ske under perioden 8-29 maj 2006. Riktad emission 2006 Den 25 april tecknades 36 000 000 aktier i den riktade emissionen. Dessa aktier var ej berättigade till att delta i företrädesemissionen. Dessa aktier beräknas den 2 maj 2006 registreras på VPC och levererats till de institutionella ägare som tecknade aktierna. Stockholm den 28 april 2006 Tricorona AB (publ) För ytterligare information kontakta: Lars Alm, finansdirektör Telefon 08-545 426 30, 0735- 12 40 16 E-post: lars.alm@tricorona.se Mer information finns på: www.tricorona.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Tricoronas verksamhet omfattar utveckling av koldioxidreducerande projekt i utvecklingsländer, investeringar i och handel med utsläppsreduktioner, samt tjänster till företag som önskar reducera sin klimatpåverkan.

Kontakter

Elin Bergman

Presskontakt Marketing Manager +46 (0)73 966 23 49