Pressmeddelande -

TRICORONAS MÅL FÖR HANDEL MED UTSLÄPPSRÄTTER KVARSTÅR

Tricorona, vars verksamhet omfattar handel med utsläppsrätter, ser ingen anledning att revidera uppsatta mål efter EU-kommissionen offentliggjort uppgifter om deklarerade utsläpp för 2005. Det är företagets bedömning efter att ha granskat kommissionens pressmeddelande. EU-kommissionen publicerade den 15 maj 2006 utfallet av 2005 års deklarationer av faktiska utsläpp av koldioxid under det europeiska handelssystemet för 21 av 25 deltagande länder. Det rapporterade överskottet av utsläppsrätter uppgår till cirka 44 miljoner ton, vilket motsvarar 2,4 procent av den totala allokeringen för 2005. EU-kommissionens rapport lämnar ingen förklaring till överskottet och rapporten ger föga vägledning i fråga om vilka konsekvenser överskottet av utsläppsrätter för 2005 får för de resterande åren i den första handelsperioden t.o.m. 2007. Tricoronas bedömning är dock att överskottet i huvudsak beror på att tilldelningen av europeiska utsläppsrätter, så kallade EUA ("EU Allowance") varit för generös och att faktiska utsläppsreduktioner varit begränsade. Denna uppfattning delas av flera deltagarländer inklusive Tyskland och Storbritannien som efterlyser striktare allokering i nästa handelsperiod 2008-2012. Tricorona gör vidare bedömningen att överskottet är relativt begränsat och i många fall är inom en anläggnings felmarginal. Detta gör att överskottet för 2005 inte nödvändigtvis kommer att innebära att hela den första handelsperioden 2005-2007 kommer visa överskott. Det är annars oklart hur överskottet för 2005 kommer att påverka medlemsstaterna i sina allokeringsplaner och EU-kommissionens beslut senare i år om tilldelning av utsläppsrätter för nästa handelsperiod 2008-2012. De länder som har ett åtagande om reduktion av växthusgaser under Kyotoavtalet, vars första åtagandeperiod är 2008-2012, är fortfarande i behov av kraftiga åtgärder för att nå sina mål. Inom EU är handelssystemet ett sätt för länderna att åstadkomma dessa reduktioner. Tricorona gör bedömningen att EU-kommissionen kommer att använda sig av det faktiska utfallet för 2005 för att säkerställa ett underskott i nästa handelsperiod för att på så sätt skapa tillräckliga incitament för industrin att reducera utsläppen av koldioxid. Stängningskursen på European Climate Exchange den 15 maj för forwardkontrakt på europeiska utsläppsrätter för leverans december 2006 var 17,25 euro. Forwardkontraktet för leverans december 2008 stängde på 21,50 euro . Tricoronas strategi är att investera i en högkvalitativ och väldiversifierad portfölj med mindre till medelstora så kallade CDM-projekt ("Clean Development Mechanism") inom ramen för Kyotoavtalet. CDM-projekt är miljöförbättrande åtgärder genomförda av industriländer i utvecklingsländer. Syftet är att skapa nya utsläppsrätter, så kallade CER ("Certified Emission Reduction"). Dessa CERs kan sedan omsättas via Tricorona. Detta gäller även så kallade JI-projekt ("Joint Implementation") där miljöförbättrande åtgärder skapar utsläppsrätter av typen ERU ("Emission Reduction Unit"). De projektbaserade utsläppsrätterna kan enligt det så kallade Länkdirektivet även användas inom EUs handelssystem. Till skillnad från de tilldelade europeiska utsläppsrätterna, vilka enbart gäller i den första perioden 2005-2007, kan de projektbaserade utsläppsrätterna även utnyttjas under senare handelsperioder, inklusive den andra handelsperioden 2008-2012. Mot denna bakgrund gör Tricorona bedömningen att det rapporterade överskottet av europeiska utsläppsrätter för 2005 ej får en betydande påverkan på Tricoronas möjligheter att bedriva en lönsam handel med projektbaserade utsläppsrätter. Det tidigare kommunicerade målet om att bygga upp en portfölj med 12-15 miljoner projektbaserade utsläppsrätter för leverans 2006-2012, samt att på sikt omsätta 2-3 miljoner utsläppsrätter per år till en marginal om 20-25 procent, kvarstår därmed. I delårsrapporten för perioden januari-mars 2006 rapporterade Tricorona en nettoposition CER om cirka 1,2 miljoner ton. Sedan rapportperiodens utgång har ytterligare köp och försäljningar medfört att nettopositionen per idag uppgår till cirka 1,5 miljoner ton varav cirka en tredjedel säkrats till en fast procentmarginal. Den av årsstämman den 24 april beslutade riktade nyemissionen om 36 miljoner aktier har genomförts och tillfört bolaget 122,4 mkr. Den pågående företrädesemissionen om högst 35,4 miljoner aktier, som kan tillföra bolaget högst 120,4 mkr, är garanterad till cirka 50 procent. Stockholm den 16 maj 2006 Tricorona AB (publ) För ytterligare information kontakta: Björn Grufman, koncernchef Telefon 08-545 426 30, 070-636 76 15, e-post: bjorn.grufman@tricorona.se Niels von Zweigbergk, affärsområdeschef Commodity Services Telefon 08-506 885 51, e-post: nvz@tricorona.se Mer information finns på: www.tricorona.se Pressmedelandet från EU-kommissionen återfinns i sin helhet på: www.ec.europa.eu/index_sv.htm TRICORONA handlar med metall, energi och miljö. Tricorona erbjuder råvaror och tjänster till både metallurgisk och annan industri. Tricoronas verksamhet omfattar handel med utsläppsrätter, elkraft och elcertifikat samt återvinning och metallråvaror. Koncernen innefattar bl.a. dotterbolagen Svensk Kraftmäkling, (SKM), Metallvärden, ANA Ädelmetall, Carbon Asset Management (CAM) och Woxna Graphite, samt intressebolagen Svenska Kaolin och St1 Sweden. Tricorona är sedan 1989 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Tricoronas verksamhet omfattar utveckling av koldioxidreducerande projekt i utvecklingsländer, investeringar i och handel med utsläppsreduktioner, samt tjänster till företag som önskar reducera sin klimatpåverkan.

Kontakter

Elin Bergman

Presskontakt Marketing Manager +46 (0)73 966 23 49