Pressmeddelande -

Pengar med låg klimatpåverkan

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2006 Pengar utan klimatpåverkan Ekobanken – Sveriges första bank att reducerar klimateffekterna av sina resor Ekobanken kompenserar för sina resors klimatpåverkan genom trädplantering. – Vi vill minska bankens klimatpåverkan, säger Kristoffer Lüthi, vice VD på Ekobanken. Vi ser till att pengarna som placeras i Ekobanken gynnar en hållbar utveckling, men med hjälp av vår Miljö- och sociala redovisning vet vi att banken bidrar negativt till växthuseffekten. ZeroMission är tjänsten som innebär ett systematiskt klimatarbete och kompensation av växthus-gaser. ZeroMission innebär att man kartlägger sin klimatpåverkan, tar fram strategier, fastställer klimat-mål och åtgärder för att så långt som möjligt effektivisera och reducera användningen av fossila bränslen. – De klimatpåverkande gaser som inte kan åtgärdas i det korta perspektivet kompenseras i så stor utsträckning som möjligt genom att plantera träd, berättar Ellinor Nordenström, projektledare på konsultföretaget U&W [you&we] som har lanserat klimatinitiativet ZeroMission. Ekobankens uppvärmning, resor till och från arbetet samt resorna i tjänsten förbrukar fossila bränslen och ökar på den negativa klimateffekten. Uppvärmningen av lokalerna sker huvudsakligen genom att värme tas från den intilliggande ladugården. Detta är en miljöanpassad uppvärmning av lokalerna, vilka dessutom isolerats bättre för att minska behov av kompletterande uppvärmning. Vid köldtoppar eldas ved för uppvärmning, i kombination med elelement. Den el som förbrukas är Bra Miljöval-el. När det gäller resor är bankens policy är att de ska ske med tåg för längre sträckor och bil endast för kortare sträckor. De flesta av bankens medarbetare pendlar med bil till och från banken. En av bankens åtgärd är att organisera arbetet så att medarbetare i ökad utsträckning skulle kunna samåka till och från arbetet. Resultatet av detta är att medarbetarnas totala resor till och från jobbet har sjunkit med ca 200 mil per medarbetare och år. De 19 ton koldioxid som bankens resor under år 2005 ändå släppte ut kompenseras genom trädplantering. Ekobanken betalar en årlig öronmärkt avgift för planteringar av träd på en yta av drygt 1.700 m2. Därmed binds en tillräcklig mängd koldioxid i träden. Hur mycket koldioxid som binds övervakas och följs upp av ECCM (The Edinburgh Centre for Carbon Management), en internationell certifieringsorganisation som också certifierar projekten och har en löpande tillsyn. Trädplanteringen för Ekobanken genomförs hos familjejordbrukare i Chiapas i södra Mexico där träden också ger virke, ved, frukter och djurfoder. – Att klimatkompensera genom trädplantering i Chiapas känns viktigt också för att det ger jordbrukar-familjer ökade möjligheter till försörjning, säger Kristoffer Lüthi. Det handlar också om att återställa skogsmark, motverka jorderosion och minska trycket på naturskogen. Det är helt enkelt en verksamhet som liknar de sociala och ekologiska projekt som vi finansierar med våra medlemmars medel. – Kostnaden för att koldioxidkompensera med hjälp av trädplantering är relativt låg och därför är också potentialen för denna metod mycket stor, berättar Ellinor Nordenström. ZeroMission ger olika verksamheter nya möjligheter till att komma till insikt om sin klimatpåverkan med både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. FÖR MER INFORMATION: Kristoffer Lüthi, vice VD Ekobanken, tel: 08-551 714 70, e-post: kristoffer.luthi@ekobanken.se, hemsida: www.ekobanken.se Ellinor Nordenström, projektledare, U&W [you&we], tel: 0702-713 513, e-post: ellinor.nordenstrom@uwab.se, hemsida: www.uwab.se Ekobanken är en etisk bank. I centrum för bankens arbete står kulturella, sociala och ekologiska initiativ från människor som vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Genom att välja Ekobanken kan kunden påverka hur pengarna ska användas medan de är inlånade i banken. Ekobanken arbetar transparent och berättar öppet om vilka som har lån i banken. Det gör att den som har satt in pengar tydligt kan se vad pengarna används till. Organisationer får tillgång till såväl etisk förvaltning som ett brett utbud av banktjänster. U&W [you&we] är ett konsultföretag som anser att det inte finns en motsats mellan ett gott ekonomiskt resultat och att bedriva en ansvarsfull affärsverksamhet. Det gäller bara att hitta fram till hur man gör. Och det är här vi kommer in i bilden. ZeroMission innebär utarbetande av klimatstrategi, mätbara klimatmål och utformning av handlingsplaner för att reducera klimatpåverkan. De utsläpp som kvarstår reduceras med trädplantering eller investeringar i förnybar energi. Nyckelord: Växthuseffekt, CSR, miljö, miljöpåverkan, miljöarbete, emissioner, växthusgaser, bistånd

Ämnen

  • Ekonomi, finans

U&We förstärker teamet genom rekryteringen av Christina Wikberger. Hon kompletterar oss med sin expertkunskap inom klimatanpassning, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Senast kommer hon från Värmdö kommun och rollen som miljöstrateg och t.f. avdelningschef för Näringslivs- och hållbarhetsavdelningen.

U&We - Catalyst for Good Business                www.uandwe.se

Kontakter

Peter Wrenfelt

Presskontakt Partner, delägare och analytiker Klimat, ekosystemtjänster, mat, jordbruk, grönt byggande, hållbara städer 08-34 65 65