Gå direkt till innehåll
Omläggningsarbetet i centrum sker i samverkan mellan Västvatten, Uddevalla kommun, Uddevalla Energi och Skanska.
Omläggningsarbetet i centrum sker i samverkan mellan Västvatten, Uddevalla kommun, Uddevalla Energi och Skanska.

Pressmeddelande -

Samverkansprojekt VA-arbete i centrum


Nu under juni har Västvattens entreprenör Skanska ställt upp arbetsbodar vid Kyrkogårdsgatan och påbörjat förberedande grävarbete inför kommande VA-arbete i delar av centrala Uddevalla. De anläggningar som idag finns för dricksvatten och avlopp på Norra Drottninggatan, Norrtullsgatan, Bartilsgatan och Kyrkogårdsgatan har Västvatten bedömt vara i behov av åtgärder och måste läggas om.

Ledningarna är gamla och utredningen har bland annat visat på rörbrott och inträngande trädrötter i ledningarna. Västvatten kommer att byta ut dricksvattenledningar, spillvattenledningar och ser samtidigt till att lägga ner dagvattenledningar då det delvis saknas dagvattensystem i denna del av centrum. I samband med omläggningsarbetet dimensionerar Västvattens VA-ingenjörer ledningar för framtiden och för att kunna utöka kapaciteten i ledningsnätet.

Omläggningsarbetet sker i samverkan med Uddevalla kommun, Uddevalla Energi och Skanska. Projektet omfattar ledningar som ligger längs med markeringen i bifogad kartbild.

Förbättring av dagvattenledningsnätet

Västvatten arbetar aktivt med att minska volymen tillskottsvatten och en del av det arbetet är att förbättra ledningsnätet. För att minska riskerna för skador vid regn avleds spillvatten och dagvatten till olika ledningar i gatan. Dagvatten är en stor bidragande faktor till överbelastning i våra reningsverk och spillvattenledningar. Kommer det stora mängder dagvatten till våra reningsverk kan det i värsta fall leda till utsläpp av orenat avloppsvatten i närmsta vattendrag.

Samverkan i centrum

Projektgruppen består av projektledare Carolina Soto och VA-tekniker Sandra Zachrisson från Västvatten, projektledare Anders Löfström och gatuingenjör Daniel Larsson från Uddevalla kommun, projektledare Tommy Ekman och Marcus Jansson från Uddevalla Energi, produktionschef Magnus Larsson och arbetsledare Hampus Karlsson från Skanska.

”Under hösten 2022 höll projektgruppen informationsmöten på Riverside för alla som direkt påverkas av projektet såsom näringsidkare, fastighetsägare och boende i området. Vi hade vid tiden inte projekterat färdigt men tog ändå ett beslut att informera berörda med den informationen vi hade då. Nu är vi i hamn och alla pusselbitar är på plats”, säger Västvattens ansvariga projektledare Carolina Soto.

Västvatten och Uddevalla kommun är överens om att ta ett omtag och förnya ledningar och gatytskikt där det behovet finns i denna del av centrum.

”Trafikverket utför ett omfattande arbete på Bohusbanan vilket medför att ett av spåren är avstängt för tågtrafik. Vi passar på att utföra våra aktiviteter runt spåret under den perioden. För att inte begränsa parkeringsmöjligheterna på Lotsarnas parkering har vi valt att lägga etableringen längst upp på Kyrkogårdsgatan och kommer att vara där under hela projektets gång”, fortsätter Carolina.

Projektet samverkar även med Bohusläns Museum på uppdrag av Länsstyrelsen då det ska grävas i ett område där fornminnen kan förekomma.

Förstärkning och etablering av fiber

I samband med att Västvatten gräver passar Uddevalla Energi på att förstärka befintligt fibernät samt nyetablera fiber i området där det inte finns fiber idag. Gamla och uttjänta elledningar kommer också att bytas ut för att bibehålla ett stabilt och driftsäkert elnät. Genom långsiktiga investeringar förses både dagens och morgondagens krav på stabila kommunikationsförbindelser och tillgång till el.

Arbete med gatumiljön

Kyrkogårdsgatan kommer att få asfalt som ytskikt efter avslutad VA-entreprenad. De övriga gatornas vägyta kommer alla att få smågatsten, ”knott” som ytskikt. Trottoarerna kommer att beläggas med släta grå betongplattor. Trottoaren utmed Norra Drottninggatans östra sida kommer att få en lägre kantsten som blir överkörningsbar. Den nya trottoaren blir här så pass bred att den beroende på årstid kan användas som parkerings- eller serveringsyta. Dessa två användningsområden kommer inte att inkräkta på gångtrafikanternas behov. En liknande tänkt gällande layout gäller också för Norrtullsgatans norra sida.

Färdigt under 2026

Fram till vecka 28 kommer uddevallaborna att se projektet pågå i området och efter byggsemestern kommer projektet att återupptas igen vecka 32.

Västvatten och Uddevalla Energi planerar att vara färdiga med sina arbeten under 2025. Då kommer Uddevalla kommun att ta vid för att arbeta med ytskiktet i gatan och avsluta detta samverkansprojekt. Gatuutrymmets återställning kommer att ske i takt med att Västvattens arbete färdigställs.

Kyrkogårdsgatan återställs under 2024, Norra Drottninggatan och Norrtullsgatan under 2025. Projektets sista etapp blir Bartilsgatan som planeras att färdigställas under andra kvartalet av 2026.

Information och nyheter publiceras löpande på Västvattens hemsida under projeksidan ”Centrum”. Prenumerera gärna på sidan för att inte missa något.

www.vastvatten.se/centrum

Vattenordlista

Dagvatten

Regn-, smält- och dränvatten som rinner från olika ytor såsom tak, gator, parkeringar och gårdar.

Spillvatten

Använt vatten, till exempel från dusch, tvätt eller spolning från en toalett.

Tillskottsvatten

Vatten på fel ställe och det vatten i avloppsnätet som inte är spillvatten utan kommer från nederbörd, grundvatten, hav och utläckage från vattenledningar.

För mer information, kontakta Västvatten, telefon: 0522-63 88 00, e-post: info@vastvatten.se


Ämnen

Regioner


Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Uddevalla - en plats för hela livet

Kontakter

Mats Eliasson

Presskontakt Näringslivs- och kommunikationschef Uddevalla kommun 0522696017

Uddevalla - en plats för hela livet

Kommunen ligger på västkusten 8 mil norr om Göteborg. I Uddevalla finns "kändisar" som Gustafsberg - Sveriges äldsta kurort, Bohusläns museum, Emaus - naturreservat och minidjurpark, Strandpromenaden, Snäckskalbankarna, Ljungskiles fotbollslag och Kroppskulturs handboll och mycket mer.

Uddevalla blev stad år 1498. Landskapsblomman är kaprifol och landskapsdjuret är säl.
Skärgården har en kuststräcka på 27 mil och kommunen har ett rikt idrottsliv kanske främst inom fotboll, handboll och simning. I Uddevalla anordnas årligen både handbolls- och fotbollscup som båda samlar ett stort antal ungdomar och föräldrar.

Uddevalla kommun
Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla