Pressmeddelande -

Nya antagningsregler premierar språkdiskriminering

Regeringen presenterade idag nya antagningsregler till högskolan som innebär att meritpoäng ges vid studier i moderna språk. Fokus ska ligga på att premiera ansträngning menar regeringen. Samtidigt så diskriminerar systemet avsiktligt elever som valt att lära sig teckenspråk, men som inte kan få meritpoäng för sina ansträngningar.

Vi anser att antagningsreglerna strider mot såväl språklagen som FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att på detta sätt ge teckenspråket en sämre status än andra jämförbara språk urholkar legitimiteten för meritpoängssystemet riskerar att kraftigt försvaga teckenspråkets ställning i samhället, säger Kave Noori, Unga Hörselskadade.

Meritpoäng kan fås för studier i bland annat samiska, finska, persiska, swahili, somaliska, men inte för teckenspråk. Staten har ett ansvar för att skydda och främja teckenspråket på samma sätt som de nationella minoritetsspråken. Systemet diskriminerar teckenspråk som språkval trots jämförbara ämnesplaner.

Eftersom teckenspråket är ett visuellt språk behöver det ha en egen ämnesplan och kan därför inte ingå i ämnesplanen för moderna språk. Vi vill att studier i svenskt teckenspråk för hörande ska ge meritpoäng på samma sätt som studier i moderna språk. Kursplanerna för svenskt teckenspråk för hörande och moderna språk är likvärdiga. Båda har sju steg och målsättningarna är att eleven ska lära sig ett nytt främmande språk.

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 21 punkt E) ska staten erkänna och främja användandet av teckenspråk. Den svenska Språklagen framhåller att staten ska skydda och främja det teckenspråket på samma sätt som de nationella minoritetsspråken.

– Regeringen väljer att premiera ett elitistiskt system som leder till att ungdomar måste utforma sina utbildningar taktiskt. Detta leder till att antalet teckenspråksstuderande minskar markant och i förlängningen också försvagar teckenspråkets ställning i samhället, säger Ragnar Veer, förbundsordförande i Sveriges Dövas Riksförbund.

För ytterligare information kontakta:

Kave Noori, Unga Hörselskadade

kave.noori@uh.se, tel: 073-7011217

Jenny Ek, ombudsman, Sveriges Dövas Riksförbund

jenny.ek@sdr.org

Ämnen

  • Arbetsliv