Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ojämställt hemma bidrar till psykisk ohälsa

Ojämställdhet i hemmet ökar risken för psykisk ohälsa hos både kvinnor och män. Det skriver Lisa Harryson i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 12 april.

I sin avhandling har Lisa Harryson undersökt hur genusrelationer i hemmet och på arbetsplatsen är kopplade till psykisk ohälsa. Resultatet visar att det finns tydliga genusmönster i ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet, eftersom kvinnor generellt sett har ett större och män ett mindre ansvar. Både en ojämn ansvarsfördelning av det obetalda arbetet i hemmet och ojämställdhet i parrelationen har samband med psykiska besvär i form av oro, ängslan och ångest hos både kvinnor och män.

Resultaten visar även att ojämställdhet på arbetsplatsen har samband med psykiska besvär bland kvinnor, men inte bland män. De mest jämställda arbetsplatserna karaktäriseras av lika förekomst av psykisk ohälsa mellan kvinnor och män, men också av att de som arbetar där generellt sett har mindre psykiska besvär. Ökad jämställdhet i hemmet och på arbetsplatsen kan därför leda till att skillnader mellan kvinnors och mäns hälsa minskas och att den genomsnittliga hälsan förbättras.

Lisa Harryson konstaterar att arbetsplatsen och hemmet är två viktiga områden i vårt vardagsliv där vi lägger mycket tid och energi. Både arbetsplatsen och hemmet kan bidra till en god hälsa, men kan också innebära begränsningar och risker för ohälsa.

– Orättvisor i betalt liksom obetalt arbete innebär ofta att kvinnor och män utsätts för olika arbetsmiljöer och ansvarsområden, vilket kan medföra negativa hälsokonsekvenser. Jämställdhet i hemmet och på arbetsplatsen är därför centrala mål för att minska psykisk ohälsa hos både kvinnor och män, samtidigt som det skapar en god allmän hälsa i befolkningen säger Lisa Harryson.

Resultaten i avhandlingen baseras på enkät-, register- och intervjudata data från en grupp bestående av cirka 1 000 personer som följts sedan 1981 då deltagarna var 16 år och bodde i Luleå. Professor Anne Hammarström är forskningsledare för uppföljningen av denna grupp som kallas Luleå-kohorten. 

De intervjuer som Lisa Harryson har genomfört i sitt avhandlingsarbete visar tydligt att ojämställdhet i hemarbete är relaterat till psykisk ohälsa. Kvinnorna upplever att huvudansvaret för det vardagliga hushållsarbetet är betungande och bidrar till stress, sömnproblem och andra psykiska hälsobesvär. En hög belastning av hemarbete utgör därför ett hinder för kvinnors hälsa. Männen i intervjustudien upplever att de ständigt förväntas ansvara för säsongbetonat utomhusarbete och reparationer i hemmet, vilket upplevs som stressande.

– Genusperspektiv har stor betydelse för förståelsen av att ojämställdhet i hemmet och på arbetsplatsen är relaterat till psykisk ohälsa. Stereotypa föreställningar och förväntningar på kvinnor och män utgör hinder för jämställdhet och därmed en god hälsa. För att minska orättvisa skillnader i hälsa är det därför viktigt att fokusera på strukturella snarare än individuella faktorer som påverkar människors hälsa, säger Lisa Harryson.

Lisa Harryson är från Norrköping och har en magisterexamen i folkhälsovetenskap från Linköpings universitet. Idag är Lisa doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för allmänmedicin och vid Genusforskarskolan, Umeå Centrum för Genusstudier. Hon kan nås på:
Telefon: 090-785 68 16
E-post: lisa.harryson@fammed.umu.se

Porträttfoto.

Fredagen den 12 april försvarar Lisa Harryson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med den svenska titeln "Att dela lika, det är min medicin" Arbete, genusrelationer och psykisk ohälsa i en svensk kontext (engelsk titel: “An equal share, that’s my medicine” Work, gender relations and mental illness in a Swedish context).

Disputationen äger rum kl. 13.00 NUS - Norrlands universitetssjukhus, Sal 135, enheten för allmänmedicin. Opponent är professor Per-Olof Östergren, Lunds universitet, Malmö.


Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.