Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rost kan rena tungmetaller

Lakvatten från gruvavfall skulle kunna renas med hjälp av järnutfällningar – rost. Det är en slutsats som Jörgen Jönsson, kemiska institutionen, Umeå universitet, kommit fram till i den avhandling som han försvarar den 12 december. Vid vittring av avfallet från brytning av sulfidiska mineral kan surt dränagevatten bildas. Dränagevattnets engelska term är Acid Mine Drainage (AMD). AMD kan beskrivas som en mycket utspädd svavelsyra med ett rikt innehåll av järn och eventuella tungmetaller. När det lösta järnet möter luftens syre bildas järnutfällningar, ”rost”, som egentligen är olika mineral (järn(hydr)oxider). Till ytan på dessa mineral kan tungmetaller binda och bilda så kallade ytkomplex, vilket minskar halterna av tungmetaller i vattnet. På detta sätt skulle alltså järnutfällningar kunna användas för att fånga upp de tungmetaller som finns i lakvattnen från gruvavfallet. För att nyttja denna effekt till fullo är det viktigt att förstå hur bindningen av tungmetaller till mineralytan sker. I Jönssons avhandling behandlas vilka järnmineral som bildas från dränagevatten, AMD, deras stabilitet, hur några vanliga tungmetaller binder till dessa mineralytor samt hur naturliga organiska ämnen påverkar interaktionen tungmetall-mineral. Bildandet av mineralen är starkt pH-beroende och olika mineral eller blandningar av mineral bildas vid olika pH. Ändras pH kan omvandling ske till mer stabila mineral. Även bildandet av ytkomplex är starkt pH-beroende. Bly och koppar kan i stort sett ha försvunnit från lösningen vid ett pH då all kadmium fortfarande finns kvar i vattnet. Potentialen för att använda mineralytor för rening är stor; det finns mer plats på ytan av de bildade mineralen än vad det finns tungmetaller i dränagevattnet, AMD. Humus är ett samlingsnamn på en stor grupp organiska ämnen i naturen. Dessa ämnen är orsaken till den brun-gula färg som många vattendrag har och även dessa ämnen kan binda till mineralytor samt bilda vattenlösliga föreningar (komplex) med tungmetaller. I avhandlingen visas att humus kan, under olika förhållanden, både förbättra och försämra reningseffekten av mineralytorna med avseende på tungmetaller. Den samlade informationen från de arbeten som diskuteras i avhandlingen ger en ökad, grundläggande förståelse om de processer som styr fastläggningen av tungmetaller till mineralytor i dränagevattnet, AMD. Avhandlingen ingår i ett nationellt forskningsprojekt (MiMi: http://www.mimi.kiruna.se/) som, i samarbete med gruvindustrin, studerar olika sätt att minska miljöproblemen för gruvavfallsupplag. E-publicering av hela eller delar av avhandlingen på: http://publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=156 Fredagen den 12 december försvarar Jörgen Jönsson, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Phase transformations and surface chemistry of secondary iron minerals from acid mine drainage. Svensk titel: Omvandling och ytkemi av sekundära järnutfällningar från surt lakvatten från gruvavfall. Disputationen äger rum kl. 13.00 i KBC-huset, hörsal KB3B1. Fakultetsopponent är Dr. Douglas B. Kent, US Geological Survey, Menlo Park, USA. Jörgen Jönsson nås på: Kemiska institutionen, oorganisk kemi, Umeå universitet Telefon: 090-786 5361 E-post: Jorgen.Jonsson@chem.umu.se Jörgen är uppvuxen i Stehag, utanför Eslöv.

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.