Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skilda mönster vid elkänslighet och besvär av mobiltelefoner

Personer med besvär av mobiltelefonanvändning och personer med mer allmän elkänslighet har fysiologiska och psykologiska olikheter som bör beaktas vid handläggning och utredning, skriver Amanda Johansson i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 7 november.

Avhandlingen visar att exponering för radiofrekventa fält inte påverkar symtomen, aktiviteten i det autonoma nervsystemet (mätt t.ex. som variationer i hjärtfrekvens) eller arbetsminne och reaktionstid hos vare sig personer med mobiltelefonrelaterade besvär eller kontrollpersoner utan sådana. Samma typ av exponering påverkade, i ett senare försök, inte heller koncentrationen av tre biomarkörer i blodet hos personer med hudbesvär (atopiskt eksem) utan koppling till elektromagnetiska fält. Försökspersonerna med mobiltelefonrelaterade besvär visar en kraftigare fysiologisk reaktion på mental stress än kontrollpersoner utan besvär, men skiljer sig inte från kontrollpersonerna i vila. Det här är en skillnad mellan personer med mobiltelefonrelaterade besvär och personer med elkänslighet, som i tidigare studier visat en förhöjd stressreaktion både som svar på mental stress och i vila.

I en enkät bland personer med besvär av elektromagnetiska fält rapporterade personer med elkänslighet mer depression, oro och utmattning än gruppen med enbart mobiltelefonrelaterade besvär. Vidare rapporterade gruppen elkänsliga fler symtom och en mer komplex symtombild samt högre grad av påverkan på livskvaliteten.

En uppföljning av ett antal deltagare med elkänslighet från en tidigare studie visade att de förbättrats över tiden. De rapporterade färre symptom vid uppföljningen, och den avvikelse i hjärtfrekvensvariabilitet som tidigare iakttagits hade minskat. Studien medger inga generella slutatser, men antyder att besvär relaterade till elektromagnetiska fält kan minska med tiden.

Amanda Johansson, som är uppväxt i Sollefteå, är doktorand vid enheten för yrkes- och miljömedicin. Hon kan nås på
tel. 090-785 27 89, mobil 076-802 76 18,
e-post amanda.johansson@envmed.umu.se

Fredagen 7 november försvarar Amanda Johansson, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet; sin doktorsavhandling med titeln Idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields - physiological and psychological aspects
Fakultetsopponent är doc. Lena Hillert, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet.
Disputationen äger rum i sal 933, by. 3A, Norrlands Universitetssjukhus kl. 13.00.

Porträttbild kan hämtas via
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/


Referenslänk: Elektronisk publicering

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring
Claes Björnberg

Claes Björnberg

Presskontakt Kommunikatör Forskning vid Medicinska fakulteten 072-210 86 78

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.